Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling materiałowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 43-50
PL Na podstawie doniesień literaturowych omówiono aktualne działania na świecie mające na celu wielokrotne wykorzystanie tworzyw sztucznych. Przedstawiono możliwości ponownego zastosowania zużytych materiałów w procesach recyklingu materiałowego, chemicznego i termicznego. Omówiono nową technologię rec[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono przeszkody w rozwoju i zwiększeniu skali recyklingu materiałowego: zmienny strumień odpadów, brak standaryzacji recyklatów, brak akceptacji konsumentów na wyroby z recyklatów oraz trudności techniczne. Zaprezentowano postępy w technikach recyklingu: segregacji i separacji, rozdrabniania, or[...]
EN Main drawbacks in further development of material recycling have been discussed: not stable waste stream, lack of standards for recyclates, low acceptability of consumers for goods made of recyclates and technical problems. Progress in recycling technology has been presented: segragation and separat[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 95-96
PL W pracy dokonano analizy recyklingu materiałowego folii stosowanych w opakowaniach, rolnictwie i przemyśle spożywczym. Omówiono rozwiązania linii technologicznych w zakresie recyklingu wtórnych folii czystych i zanieczyszczonych. Wskazano możliwości zastosowania uzyskanych tworzyw jako aglomeratu lu[...]
EN Analysis of material recycling of plastic films used in packaging, agricultural and food industries were carried out in this paper. Designs of process lines concerning recycling of secondary films, pure and contaminated are discussed. Possibilities of applying recovered polymer material (i.e. for fu[...]
4
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Artykuł poświęcony jest opisowi recyklingu materiałowego całych opon samochodowych z uwzględnieniem nowej metody procesu pirolitycznego, w wyniku którego produktem końcowym są: frakcje oleju technicznego (plastyfikator mieszanek gumowych), opałowego lub napędowego (lekkiego, średniego i ciężkiego), [...]
EN The article is devoted to the description of material recycling of whole waste tires, including a new method of pyrolysis process, resulting in the final products: technically oil fractions (rubber plasticizer of rubber compounds) or diesel fuels (light, medium and heavy), activated carbon, gas fuel[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2175-2180
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł opisuje możliwości recyklingu odpadów z Tetra Paku. Opisana jest możliwość wytwarzania materiału kompozytowego z odpadów z Tetra Paku. Artykuł prezentuje rezultaty próby wytrzymałościowej dla próbek z wytworzonego kompozytu, jest omówiony wpływ ciśnienia, temperatury i dodatku polietylenu na[...]
EN This paper describes one of the possibilities of recycling waste from Tetra Pak. It presents the results of strength tests conducted on Tetra-Pak waste samples. The most important influence on mechanical properties of this composite had pressure, temperature and polyethylene addition.
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 115-119
PL W pracy zastosowano rozdrobnione odpady z laminatów poliestrowo szklanych do otrzymainia nowych kompozytów. Wykorzystując recyklat do produkcji kompozytów, obserwuje się obec-f ność porów, które wpływają na osłabienie materiału oraz nasiąkliwość kompozytów. W celu określenia struktury kompozytów pol[...]
EN The structure of composites containing glass reinforced polyester waste has been tested. The waste from the glass fibre reinforced cold-cured polyester laminates was ground in a shredder. The recyclate was added to polyester resin in order to produce new composites. While using the recy-clate to obt[...]
8
75%
Przemysł Spożywczy
PL W Polsce odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddaje się recyklingowi wykorzystującemu termoplastyczne właściwości materiałów. Większość technologii dotyczy przetwarzania odpadów z PE i PP oraz butelek z PET. Odpady z tworzyw sztucznych mogą zawierać zanieczyszczenia pochodzące z pakowanych pro[...]
EN In Poland, plastic packaging waste is recycled, utilizing thermoplastic properties of materials. This processing method includes mainly clean PE and PP waste, and waste from PET bottles. Plastic packaging waste may contain residues from previous use, contaminants from misuse and contaminants from no[...]
9
75%
Kompozyty
PL Szerokie stosowanie wyrobów z poliestrów wzmocnionych włóknami generuje problem odpadów z tych tworzyw. Ich zalety produkcyjne, takie jak łatwość formowania dużych wyrobów o skomplikowanych kształtach, stosunkowo niski koszt produkcji, wytrzymałość oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się p[...]
EN Glass reinforced polyesters are used more extensively especially for transporting structures, vehicle and vessels. The polyesters are difficult to be recycled because the material is fully cured and it contains incorporated glass reinforcement. The curing process of composites is not reversible. Tec[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono metody modyfikacji powierzchniowej recyklatu poliestrowo-szklanego za pomocą obróbki termicznej i chemicznej, w celu poprawy połączenia pomiędzy rozdrobnionymi odpadami kompozytowymi a nową osnową. Obróbka termiczna polegała na wygrzewaniu w temperaturach 60[stopni]C, 100[stopn[...]
EN In this paper the methods of surface modification of polyester - glass fibre recyclate by thermal and chemical treatment have been presented, in order to enhance the bonding strength between the recyclate and new matrix. Thermal treatment consisted in holding the recyclate at a temperature of 60[deg[...]
11
75%
Kompozyty
PL Celem badań była ocena możliwości wykorzystania recyklatu poliestrowo-szklanego jako wypełniacza osnowy polimerowej materiałów kompozytowych, będąca jednocześnie metodą utylizacji tych odpadów. Praca ta jest kontynuacją badań dotyczących wpływu wypełniacza z recyklatu na właściwości wytrzymałościowe[...]
EN The purpose of this project was to estimate the possibility of using polyester-glass fiber recyclate as a filler of polymer matrix in composites. This work is a continuation of researches concerning influence of recyclate on mechanical properties on composites with epoxy as a matrix. Using the recyc[...]
12
75%
Polimery
2002 T. 47, nr 4 273-278
PL Zbadano właściwości litych poliuretanomoczników (PURM) o dużej twardości, wypełnianych proszkiem poliestrouretanów pochodzących z odpadów o twardości podobnej do twardości wyjściowych (nienapelnionych) PURM. Opracowano technologię wytwarzania takich recyklatów, niezawierających defektów w postaci mi[...]
EN High hardness cast polyurethanes (PURM) filled with waste polyesterurethanc powder hardness similar to new PURMs were investigated. A process for manufacturing such recycled products without micropore defects was developed. Effect of recycled material content (up 20% by weight) and grain size of was[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1977-1985
PL W artykule przedstawiono i dokonano analizy badań wpływu dodatku regeneratu i ścieru gumowego otrzymanego ze zużytych opon, jako odpadowego materiału gumowego wchodzącego w skład kompozycji gumowych na wybrane właściwości fizyko-mechaniczne. Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy można st[...]
EN This paper presents and analyzes the effect of the addition of research and pulp regenerated rubber-tion obtained from used tires, waste rubber material as forming part of the rubber composition of selected physical and mechanical properties.Based on the research and analysis it can be concluded tha[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1687--1692
PL Przedstawiono wyniki badań procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) (PCL) z poli(chlorkiem winylu) (PVC) lub poli(tereftalanem etylenu) (PET). Zbadano cztery wielkości wejściowe tych procesów (i) udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, (ii) czas elektryzowania [...]
EN Effect of mass fractions of the individual components of the polymer mixt., electrification time of fluidized bed, potential difference between the electrodes and rotational speed of the cylindrical electrode on course of polymer sepn. was detd. The exptl. data were used to elaborate math. models of[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1716--1720
PL Opracowano nową metodę wykorzystania tkanin zawartych w zużytych oponach przez ich wspólny przerób z odpadowym poli(winylobutyralem) (PVB) do wytwarzania materiałów kompozytowych. Materiały te badano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (differential scanning calorimetry) w celu określenia[...]
EN Polyamides-contg. fabrics were sepd. from used tire rubber fines on a vibrational screen and compounded with waste poly(vinyl butyral) by kneading to composite materials. Their glass transition and melting temps. were detd. by differential scanning calorimetry.
16
75%
Polimery
2014 T. 59, nr 4 324--332
PL Kompozycje termoplastyczne polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z udziałem 50 % mas. miału gumowego (GTR), wytwarzano przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Scharakteryzowano wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających generowanych podczas intensywnego mieszania na parametry [...]
EN Thermoplastic compositions of high density polyethylene (PE-HD) containing 50 wt % ground tire rubber (GTR) were obtained using co-rotating twin screw extruder. The effects of dosing order of raw materials and shear forces generated during intense mixing on the extruder operating parameters, mass fl[...]
17
75%
Kompozyty
PL Przeprowadzone badania miały na celu ocenę możliwości wykorzystania recyklatu poliestrowo-szklanego jako wypełniacza osnowy polimerowej materiałów kompozytowych, będąc jednocześnie metodą utylizacji tych odpadów. Odpady kompozytów poliestrowo-szklanych rozdrobniono do wielkości cząstek poniżej 0,3 m[...]
EN The purpose of this project was to estimate the possibility of using polyester-glass fiber recyclate as a filler of polymer matrix in composites. Using the recyclate as a filler would be also one of the way of polymer composites utilization. The composites wastes were grinded to size below 0.3 mm (F[...]
18
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Racjonalne zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych stanowi poważny problem techniczny i ekonomiczny i to zarówno w krajach rozwijających się, jak i w krajach uprzemysłowionych. W Polsce, w okresie planowej gospodarki powszechnego niedoboru (wczoraj), odpady te stanowiły wartościowe źródło suro[...]
EN Rational management of plastics wastes constitutes a serious technical and economical problem both in the developing and in the developed countries. In the shortage era of planned economy (yesterday) in Poland, the plastics wastes were treated as a valuable source of secondary raw materials and thei[...]
19
75%
Archives of Foundry Engineering
PL Rosnący udział metalowych materiałów kompozytowych w nowoczesnych konstrukcjach maszyn i urządzeń sprawia, że recykling tych tworzyw stał się koniecznością. Specyficzne właściwości materiałów kompozytowych powodują, że ich recykling istotnie różni się od recyklingu konwencjonalnych tworzyw metalowyc[...]
EN More common use of cast composite materials in modern constructions of products is conducive to growing importance of recycling of these materials. Their specific properties cause that recycling ways of these materials are significantly different from the methods of conventional processing of metall[...]
20
75%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 181 49--53
PL W artykule opisano przyczyny małego zainteresowania recyklingiem pojazdów szynowych. Scharakteryzowano obecnie stosowane metody recyklingu tworzyw sztucznych oraz wybranych materiałów z surowców naturalnych (mechaniczne, materiałowe, biologiczne i energetyczne). Przedstawiono również wymagane działa[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last