Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1590
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recycling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2002 nr 6 [53] 19-20
PL Obecnie w produkcji i wykorzystaniu PVC obowiązują standardy ochrony środowiska, które w przypadku innych materiałów znajdują się dopiero w fazie eksperymentów.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na prototypowej wytłaczarce łączącej możliwości wytłaczarki dyskowej i autotermalnej. Jako materiały wykorzystano blendy oryginalnego polietylenu o niskiej gęstości z recyklatem. Określono właściwości lepkosprężyste i mechaniczne tak powstałych kom[...]
EN The paper presents results of research on screw-disk extruder developed in the Division of Food and Polymer Engineering at Koszalin University of Technology. An analysis of experimental investigations on the tensile properties and melt viscosity of virgin LD-PE mixture with LD-PE recyclate processed[...]
3
100%
Recykling
2006 nr 6 26-27
PL W ostatnich 15 latach na świecie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania recyklingiem odpadów. Związane jest to m.in. z zaniepokojeniem spowodowanym przyrostem ilości odpadów, ograniczoną pojemnością składowisk, zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spalania odpadów oraz generalnym ocenianiem [...]
4
100%
Recykling
2006 nr 7-8 36-37
PL Od wdrożenia pierwszych polityk odnoszących sie do recyklingu minęło już 10 lat. To wystarczający czas, aby ich realizację poddać ocenie. Każdy z 14 prezentowanych w artykule krajów przyjął inne mechanizmy promocji recyklingu, które wynikają z różnic geograficznych, demograficznych i prawnych, możli[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 7 13-15
EN The autor discusses a waste recycling unit to be used for processing or recovering materials from mining, metallurgical and building waste thus reducing costs of new investments. It can be installed in the vicinity of a deposit area or at bituminous filler producing plants.
6
100%
Recykling
2012 nr 11 35--35
PL Idea recyklingu oraz trend eko w designie są dziś już nie tylko kaprysem projektantów, ale realną potrzebą i świetnym sposobem na pozyskanie nowych surowców do przetworzenia. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem w świecie sztuki jest ponowne użycie złomu w celu wykreowania praktycznych dzieł, wykorzys[...]
7
99%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 10 16-19
PL W artykule omówiono istotę logistyki utylizacji i sposoby postępowania z pozostałościami.
8
85%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł dotyczy możliwości aplikacyjnych kompozytów otrzymanych z recyklatu PS oraz przemiału gumowego. Analizowano wpływ procesu starzenia naturalnego na właściwości w próbie statycznego rozciągania, udarność, twardość oraz zdolność tłumienia drgań w oparciu o pomiar odbojności metodą Schobe'a.
EN The paper relates to the application possibilities of composites received from the recycled PS and recycled rubber particles. Mechanical properties including tensile strength, elongation, impact strength, hardness and resilience (Schobe method) were investigated in terms of ageing process.
9
85%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 251-255
PL Proces rozdrabniania ośrodków polimerowych dotyczy z jednej strony wpływu cech konstrukcyjnych elementów roboczych na sprawność i równomierność działania, z drugiej - podstaw mechanicznych przetwórstwa materiałów, w tym zasad mechaniki. Obecny stan wiedzy nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami na[...]
EN The polymer medium comminution process is influenced by two major aspects: - the influence of design features of active machine on overall efficiency and uniform working condition; - mechanical basis of the material processing (inclusive of the mechanics principles). The current state of science doe[...]
10
85%
Transport Samochodowy
2015 z. 1 67--78
PL Artykuł przedstawia transpozycję unijnej Dyrektywy 2000/53/EC o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz organizację sieci recyklingu jednego z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej. Na przykładzie rynku niemieckiego przedstawiono wymagania dla podmiotów systemu zbierania i przetwa[...]
EN The paper presents the transposition the UE Directive 2000/53/EC of End Life Vehicles on recycling system one of the biggest motorization market in European Union. On the example of the recycling system in Germany will be presented the requirements of the collection and recycling system of used cars[...]
11
85%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 6 15--21
PL W pracy przedstawiono potencjalne możliwości zagospodarowania na cele energetyczne metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym (Ventilation Air Methane – VAM) kopalń. VAM charakteryzuje się niską koncentracją metanu (poniżej 1%), stąd też istnieje szereg wyzwań, mających na celu zaprojektowanie nowyc[...]
EN This paper presents the development potential for energy ventilation air VAM (Ventilation Air Methane) from the mines. VAM has low methane concentration below 1% thus a number of challenges in order to design new or adaptation of existing power equipment using the ventilation air as fuel. Measurable[...]
12
85%
Logistyka
PL Obecnie wzrasta udział kompozytów wzmacnianych włóknem na rynku materiałów, szczególnie w przemyśle morskim do produkcji łodzi, a w związku z tym powstają znaczne ilości odpadów kompozytów, zarówno poprodukcyjnych jak i poużytkowych. W Polsce odpady kompozytów trafiają na składowiska, co jest marnot[...]
EN Composites reinforced fiber are applied more extensively especially in marine industry, where they are used particularly in leisure boats so generated after-production and post-used waste of composites. In Poland the current disposal methods of composites waste are landfills, which is loss of valued[...]
13
85%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2012 Nr 1(8) 71-108
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące produkcji, zastosowania oraz metod recyklingu tworzyw sztucznych. Dużą uwagę poświęcono procesom (bio)degradacji materiałów polimerowych oraz czynnikom warunkującym zajście tego procesu. W pracy przedstawiono opis procesów degradacji wybranych polimerów[...]
EN In the article information concerning the production, application and recycling methods of plastics were discussed. Much attention was paid to the processes of (bio)degradation of polymeric materials and the factors affecting the occurrence of this process. The paper presents a description of the de[...]
14
85%
Transport Samochodowy
2011 z. 4 95--108
PL W artykule przedstawiono podstawowe aspekty recyklingu tarcz hamulcowych wykonanych z metalowych kompozytów o osnowie będącej stopem aluminium zbrojonym cząsteczkami węglika krzemu (SiC) w ilości 20% (obj.). Wykazano przydatność metody bezpośredniego przetopu do recyklingu tarcz hamulcowych odlanych[...]
EN In the research the basic aspects of the recycling of vehicle brake discs made from aluminum matrix composites reinforced with SiC particles (20% vol.) are presented. The usefulness of the direct multiple recast to the recycling of the cast brake discs made from commercial composite (DURALCAN - F3S.[...]
15
80%
Recykling
2011 nr 3 27-30
PL Metale nieżelazne odzyskuje się z odpadów poprodukcyjnych, w tym zgarów, oraz poużytkowych, takich jak: złomy metali, opakowania – np. puszki z aluminium. Odpady zawierające metale nieżelazne powstają w procesach produkcyjnych. Do metali nieżelaznych zaliczamy wszystkie, z wyjątkiem żelaza w postaci[...]
16
80%
Recykling
2011 nr 5 42
PL Proekologiczni projektanci chętnie sięgają po tekturę, bo aż 70% surowca potrzebnego do jej produkcji pochodzi z makulatury, a zużyty karton może być przetwarzany nawet do sześciu razy.
17
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Traditional methods for assessing threats were ekological but today are ineffective. It is proposed to address this problem based on the classic balance method, known as the law of conservation of matter Lomonosov– Lavoisier, according to which the total mass of the physical system is preserved for [...]
18
80%
Journal of KONES
EN The results of shear strength investigations of the selected lead free-solders/substrate couples are presented. A modified shear test of a half of the lead-free solder/substrate couple has been proposed. A comparative assessment of the solder droplet size effect as well as a composition of intermeta[...]
19
80%
Journal of KONES
EN In the investigations, described in the paper, the analysis of conditions for recycling materials used in car vehicles is presented. This problem is related with the requirement of UE regarding recovery of product, material or energy -(the Instruction EU No. 2000/53/WE, 18.09.2000). This research is[...]
20
80%
Ars Separatoria Acta
2002 No. 1 71-78
EN The method of vegetable oil bleaching by adsorption of impurities using activated bentonite involves the necessity of its regeneration. Studies on the yield of fatty impurities extraction by ethanol, isopropanol at the temperatures 35; 50; 65°C in alkaline medium at NaOH or KOH concentration range f[...]
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last