Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 271
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reclamation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy badano zmiany aktywności enzymatycznej dehydrogenazy, ureazy, amylazy i inwertazy. Grunty powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa budowlanego wykazały niskie aktywności tych enzymów. Zastosowano zmienne, wysokie nawożenie mineralne pod jęczmień i rzepak ozimy. Zastosowane czynniki już po upł[...]
EN In the paper is shown the change of enzymatic activity of dehydrogenase, urease, amylase and invertase. The ground, which are formed as a result of builder material exploitation, have a very activity of enzymes mentioned above. The different high fertilizing dozes in the rape and barley cultivation [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 12 197-214
PL Badania przeprowadzano w celu rozpoznania głównych procesów hydrochemicznych na tle warunków geomorfologicznych, hydrologicznych i glebowych, a także w celu zbadania wpływu zanieczyszczeń rolniczych na wody obiektu melioracyjnego Konowały i jego okolic. Badany teren zajmuje północną część starowistu[...]
EN The aim of the researches was recognition of main hydrochemical processes on background of geomorphological, hydrological and soil conditions, and also examining of influence of agricultural pollution on water of the reclaimed peatland Konowały and surroundig area. The investigated area occupies No[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 3 30--33
PL Redukcja, a w dalszej perspektywie całkowite zaniechanie składowania odpadów komunalnych nadających się do recyklingu to kierunek, który narzuca krajom członkowskim Unia Europejska. W efekcie tej strategii postępowania z odpadami składowiska będą zamykane, a w późniejszym czasie także rekultywowane.[...]
4
100%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przedstawiono wiodące trendy w rekultywacji składowisk odpadów przemysłu sodowego i metody jej prowadzenia. Artykuł stanowi syntetyczne studium literatury dotyczącej problematyki zagospodarowania terenu osadników odpadów posodowych.
EN This paper presents leading trends and methods for the reclamation of soda industry waste landfill sites. The article constitutes a synthetic study of the literature regarding the problems of land management of soda waste sedimentation tanks.
5
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 3 29--35
PL Tereny po zakończonej eksploatacji odkrywkowej należy prawidłowo zagospodarować i przywrócić środowisku. Na przykładzie regionu krakowskiego można stwierdzić, że odkrywki i tereny poeksploatacyjne kruszyw naturalnych, takich jak piasek i żwir, nie są złem koniecznym, ponieważ odpowiednio zrekultywow[...]
EN Areas after opencast excavation must be properly developed and restored to the environment. On the example of the Cracow region it can be concluded that openpits and post-mining areas after extraction of natural aggregates such as sand and gravel are not a necessary evil, because after proper rehabi[...]
6
100%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 3 249--256
EN In this paper, the degree of contamination of water was determined from anthropogenic reservoirs, located in the area of former coal mine Rozbark in Bytom. The physicochemical analysis of water indicated a high degree of anthropopression. In all analyzed reservoirs, permissible concentrations of c[...]
7
100%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 4 371--380
EN The work aims to assess the degree of soil sulphur contamination of the various abandoned reclamation efficiencies, within the microhabitats formed in the “Jeziórko” inoperative boreholes of former sulphur-mining areas. These areas have been reclaimed to the forest. Three plot categories were initia[...]
8
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/1 1229--1241
EN The presence of municipal solid waste landfills is an inevitable spatial phenomenon that expresses the planning properties of the process of land use, economic development and the relationship to the environment. The process of land use is continuous, in which a period of planning, development and m[...]
9
100%
Journal of Ecological Engineering
EN This article presents the results of the Shared equipment Center’s work in the field of developing new methods for reclamation of dumps and waste storage sites, including methods for restoring the bioproductivity of clay soils, increasing the fertility of low-fertility soils, or potentially fertile [...]
10
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the research was to evaluate the advancement of the naturalisation proces that concerned the reclaimed area of the former the sulphur mine in Jeziorko. It was assessed by analising the diversity of earthworms populations from the chosen five spots (field I, II, X, XX and XXI) differentiat[...]
11
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 4 82--85
PL Finał największej inwestycji ekologiczno-rekreacyjnej w Polsce, unikatowej w skali świata. Ze wsi, przez kopalnię, do jeziora – w ciągu 40 lat została stworzona nowa kraina przyrodnicza – Pojezierze Tarnobrzeskie.
12
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono rekultywację pola "Bór-Zachód" kopalni piasku CTL "Maczki-Bór" z wykorzystaniem odpadów górniczych z kopalń węgla kamiennego. Dla ograniczenia ryzyka samozapalenia stosowano technologię prewencji przeciwpożarowej z wykorzystaniem mieszanki popiołowo-wodnej oraz odpadów elekt[...]
EN The article presents reclamation of a sand pit CTL "Maczki-Bór" with utilisation of Mining wastes from hard coal mines, in order to limit spontaneous heating hazard a fire prevention method was used with utilisation pf ash-water mixture and fly ashes from Power plants. Also the impact of wastes used[...]
13
88%
Polish Journal of Ecology
EN Soil nematode communities were analyzed (total abundance, number of taxa, diversty indices of genera and species, trophic structure) in ash dumps that were waste products of the coalfired power plants. The samples were taken on four occasions during three years from three sites: non-reclaimed ash, r[...]
14
88%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 2 61-64
PL Przedstawiono historię ponad stuletniego działania Amerykańskiego Biura Rekultywacji stanowiącego jedną z głównych agencji wodnych Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwie jest to historia sukcesu odniesionego poprzez konsekwentnie realizowany program rozwoju zasobów wodnych na olbrzymią skalę.
EN The paper presents the history of the more than a hundred years lasting activity of the American Reclamation Office - the one of the main water agencies of the USA. Undoubtedly it is a history of success attained by consequently realized program of water resources development on a large scale.
15
88%
Journal of Ecological Engineering
EN Development of woody plants in the course of succession on reclaimed soda waste dumps by use of mineral cover was analyzed. The spatial variation in the thickness and granulometric composition of the mineral cover was analysed by the Kriging method. The statistical measurements and geostatistical an[...]
16
88%
Journal of Ecological Engineering
EN An evaluation of existing insulation and remediation technologies for solid mineral waste storages is carried out. Results of field observations at one of the largest tailings in Russia are given. A quality of atmospheric air, and surface and ground water are estimated in the impact areas of a magne[...]
17
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 4 76--80
PL Podejmując temat rekultywacji terenów pogórniczych, najczęściej mamy na myśli przykłady dużych wyrobisk i zwałowisk, np. takich, z jakimi mamy do czynienia w górnictwie węgla brunatnego. Jawią nam się przykłady wielkich zwałowisk kopalń Bełchatów, Turów czy Konin, które w przeciągu kilku dekad w wyn[...]
EN The article concerns the issue of land reclamation after mineral deposits extraction on the basis of concessions issued by district heads. Due to the requirements of the regulations these concessions regard open pits that are small, mostly shallow and lie in quaternary layers. Although their reclama[...]
18
88%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 3 134--142
EN GIS with the geostatistics are more frequently-used technique in environmental studies. Providing spatial information creates a possibility to place the results in space. Spatial information significantly affects the credibility and quality of research projects. It can be useful in determining certa[...]
19
88%
Polish Journal of Ecology
EN Changes in the below-ground system of ash dumps reclaimed by covering with turf were estimated using parameters and indices based on analysis of nematode communities. Higher trophic diversity, higher values of Maturity Index (MI), and higher complexity of food-web structure were expected when reclam[...]
20
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 4 69--74
PL W artykule podjęto temat wodnej rekultywacji wyrobiska po eksploatacji piasku. Gotowy zbiornik niewypełniony wodą zarósł w wyniku sukcesji naturalnej. Obecny stan roślinności poddaje w wątpliwość zasadność realizacji przyjętego kierunku rekultywacji. Przedstawiono stan formalny i faktyczny obiektu, [...]
EN The article refers to the water reclamation of a former sand open pit. The prepared reservoir has not been flooded and has overgrown in the process of natural succession. The current state of vegetation questions the soundness of water flooding. The formal and actual state of the open pit has been p[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last