Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaktor plazmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 101-107
PL Praca stanowi wprowadzenie do cyklu badań mających na celu analizę rozchodzenia się zaburzeń w systemach generacji plazmy łukowej. Przeanalizowano poszczególne elementy sytemu generacji plazmy nietermicznej pod kątem generacji zaburzeń, ich oddziaływania na pracę układu zasilającego oraz zmianę para[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 233-239
PL Urządzenia wytwarzające i wykorzystujące plazmę niskotemperaturową niejednokrotnie stanowią ważny element instalacji przemysłowych służących do oczyszczania gazów odlotowych. Wiele zespołów badawczych pracuje nad udoskonaleniem plazmotronów używanych do wytwarzania ozonu czystego bądź w kombinacji z[...]
3
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 9 508-513
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z problemem tworzyw sztucznych, spotykanych w złomach ZSEE. Wskazano, że materiały te stanowią masowo ok. 30 % całości złomu. Scharakteryzowano najczęściej występujące zastosowania różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Omówiono zachowanie się niektórych materi[...]
EN The article discusses issues related to the problem of plastic found in WEEE scrap. It was pointed out that these materials are about 30 % of the total waste mass. Most commonly applications of different types of plastics were characterized. Also the behaviour of some materials in metallurgical proc[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wyznaczenie długości wyładowania w reaktorze plazmowym pozwala określić warunki przejścia sposobu jonizacji z termicznej na nietermiczną. Korzystne jest uzyskanie nietermicznej nierównowagowej plazmy w największej objętości komory wyładowczej reaktora. Znajomość długości krytycznej, przy której nast[...]
EN Determination of the discharge length allows defining conditions for the thermal/non-thermal transition of the gliding arc (GA) discharge and then to determine power system parameters to ensure the non-thermal phase would dominate in the gliding arc discharge cycle. The discharge length can be easil[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tekście omówiono system zapłonowy reaktora plazmowego GlidArc wykorzystujący elektrodę zapłonową. Zwrócono uwagę na jego wady i zaproponowano modyfikację sposobu realizacji zapłonu. Realizacja zapłonu z użyciem dwóch elektrod zapłonowych istotnie zmniejsza ilość zaburzeń przewodzonych do obwodów z[...]
EN The text discusses the GlidArc plasma reactors ignition system that uses an ignition electrode. Attention was drawn to its defects and was proposed the modification of the ignition system. Implementation of the ignition with two electrodes significantly reduces the conducted disturbances to power ci[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 298-300
PL Badania nad parametrami plazmy wytwarzanej w plazmotronach łukowych odgrywają zasadniczą rolę przy projektowaniu układów przemysłowych. Istotnym parametrem, z punktu widzenia procesów plazmochemicznych, jest rozkład temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego. Dąży się do uzyskania jak naj[...]
EN Investigations of the parameters of the plasma generated by gliding arc discharges are very important from the point of view of its industrial applications. The knowledge of temperature distribution in the discharge chamber of plasma reactor is crucial to estimate temperature of plasma species and p[...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 1 27--28
PL Przedstawiono wykorzystanie symulacji w diagnostyce warunków destrukcji lotnych związków organicznych z gazu podczas wyładowania barierowego w elemencie wyładowczym. Celem badań było opracowanie procedury modelowania umożliwiającej ujęcie zjawiska generowania plazmy i użycia aktywnych rodników do ro[...]
EN Application of simulation in the diagnosis of VOC destruction from gas during electric discharge in a discharge element is presented in the paper. The aim of study was to develop a modelling procedure that allows plasma generation and use of active radicals to degrade toxic molecules. The CFD proced[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Reaktory plazmowe, w tym reaktory z wyładowaniem łukowym ślizgającym się wzdłuż elektrod - GlidArc, są wykorzystywane do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej. Powstające w nich wyładowania elektryczne są źródłem plazmy i źródłem emisji elektromagnetycznej. W artykule zaprezentowano wartości rozkła[...]
EN The plasma reactors ‘GlidArc’ are used to the production of non-thermal plasma. Reactors generate the electric discharges. They are the source of plasma and the source of the electromagnetic emission. The article presents values of measured E and B in the range of very low frequencies and extremely [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 118 39-45
PL Badania nad parametrami plazmy wytwarzanej w plazmotronach łukowych odgrywają zasadniczą rolę przy projektowaniu układów przemysłowych. Istotnym parametrem, z punktu widzenia procesów plazmochemicznych, jest rozkład temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Dąży się do uzyskania jak najw[...]
EN Nowadays atmospheric pressure low temperature plasmas are applied in many industrial processes. Non-thermal and non-equilibrium plasma conditions allow plasma-chemical treatment of organic materials, like rubber, fabrics, biomaterials ecologically justified alternative for chemical methods. Gas temp[...]
10
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1595-1609
PL Przedstawiono plazmowe reaktory chemiczne (PChR) stanowiące podstawowe narzędzie chemii plazmy - dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki i techniki, która w ostatnich latach zyskuje coraz to nowe obszar zastosowania. Omówiono podstawowe rodzaje stosowanych konstrukcji, przedstawiono trudności w[...]
EN A short introduction to plasma chemical reactors (PChR), being the main tool of plasma chemistry - expanding field of research and applications, is given. The main idea, process parameters and typical set-ups are presented. Authors indicate the importance of attempts to create software for design an[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 516-519
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 325-330
PL Przedmiotem pracy jest opracowanie nowej metody pomiaru temperatury strumienia plazmy niskotemperaturowej, opartej na sondowaniu plazmy i przekształceniu przebiegu temperatury sondy pomiarowej będącej w ruchu na temperaturę gazu. Celem wykonanych badań jest budowa modelu matematycznego bilansu energ[...]
EN Dynamic temperature measurements in plasma jet have applications in a number of manufacturing industries. The plasma jet is used for the destruction of gases detrimental to the environment. In chemical processing engineering there is a need for the temperature measurement in a plasma reactor. Destru[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 144--147
PL W artykule przedstawiono zmodyfikowane warianty modelu Woronina łuku elektrycznego. Uwzględnia on swobodne zmiany średnicy kolumny łuku wywołane zmianami natężenia prądu. Z kolei zmiany prądu są spowodowane działającym zmiennym wymuszeniem napięciowym i rozbieżnością elektrod, po których ślizgając s[...]
EN The paper presents modified variants of the Voronin model of electric arc. In these modified variants, free changes in the arc diameter caused by current alternations are taken into account. Current alternations, in turn, are due to variable forcing voltage and diverging electrodes, on which the var[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 6 127--130
PL Nowoczesne tworzywa sztuczne jakimi są polimery znajdują szereg zastosowań zarówno w przemyśle jak i użytku konsumenckim. Do zastosowań żywnościowych, przemysłowych, bioinżynieryjnych wymagane jest zachowanie czystości powierzchni od zanieczyszczeń bakteryjnych. Przedstawiony artykuł opisuje obróbkę[...]
EN Plenty of modern materials which are artificial products like polymers, are widely implemented in industry as well as by regular consumers. In order to be used in food, chemical industry and bioengineering their surface needs to be relatively clear of bacterial and microbiological contaminations. Th[...]
15
63%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 30 85-96
PL Uprzemysłowienie kraju powoduje ciągłe zwiększenie zanieczyszczeń powietrza. Pociąga to za sobą konieczność stosowania technologii filtrujących i odpylających oraz rozwoju technologii pozwalających na ograniczenie oddziaływania pyłów i gazów na środowisko naturalne. Z uwagi na ich szkodliwy wpływ na[...]
EN Industrialization of the country will increase air pollution. This implies the need for dust extraction and filtering technologies. Specialized technology and equipment, neutralizing hazardous emissions are being developed. These include plasma reactors. This paper will present information about the[...]
16
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN New classes of singular fractional continuous-time and discrete-time linear systems are introduced. Electrical circuits are example of singular fractional continuous-time systems. Using the Caputo definition of the fractional derivative, the Weierstrass regular pencil decomposition and Laplace tran[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 158-160
PL Reaktor GlidArc jest źródłem promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych rozłożonych przestrzennie wokół komory wyładowczej jak i źródłem zaburzeń oddziaływujących poprzez tor zasilania na lokalny system energetyczny. W artykule przedstawiono wyniki badań zaburzeń przewodzonych wykonanych w torach[...]
EN GlidArc - plasma reactor is the source of non-thermal and equilibrium plasma used to the utilization of gas dirts. The reactor is the source of radiated interference emissions around chamber of discharge and around of the power supply module. The reactor is also the source of conducted interferences[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Źródłem nietermicznej, nierównowagowej plazmy wykorzystywanej m.in. do utylizacji zanieczyszczeń gazowych są reaktory plazmowe. Reaktor jest źródłem zaburzeń zarówno w postaci pola elektromagnetycznego rozłożonego przestrzennie wokół komory wyładowczej i modułu zasilania jak i źródłem zaburzeń oddzi[...]
EN Plasma reactors are the source of non-thermal and equilibrium plasma used to the utilization of gas dirts. The reactor is the source of radiated interference emissions around chamber of discharge and around of the power supply module. The reactor is also the source of conducted interferences propaga[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 164-166
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z emisją przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc. Zaprezentowano wstępne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora oraz dokonano analizy możliwego wpływu zaburze[...]
EN The paper presents issues related to the emission conducted electromagnetic disturbances on the supply lines of a plasma reactor type GlidArc. Presented measurements of electromagnetic disturbances on the supply lines of this reactor and an analysis of the possible effects of interference to other e[...]
20
63%
Elektro Info
2010 nr 12 32-34
PL Reaktor plazmowy typu GlidArc jest urządzeniem wytwarzającym plazmę niskotemperaturową. Od strony energetycznej reaktor jest odbiornikiem nieliniowym i asymetrycznym. Generowany łuk elektryczny w komorze reaktora jest obszarem plazmy i jednocześnie źródłem silnych zaburzeń elektromagnetycznych. W ar[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last