Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaktor chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Stabilna praca reaktora o periodycznie zmienianym kierunku przepływu mieszaniny reagującej osiągana jest w tzw. cyklicznym stanie ustalonym o ściśle zdefiniowanych właściwościach symetrii profili zmiennych stanu, które ustalono w wyniku złożonych symulacji dynamicznych procesu. Wprowadzając właściwo[...]
EN Stable operation of a reverse-flow reactor is accomplished as the so-called cyclic steady-state which is characterised by strictly defined symmetry properties of the profiles of state variables. These symmetry properties have been determined as a result of numerous dynamic simulations of the process[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 1981-1990
PL Przedstawiono możliwości zastosowania sieci neuronowych do wspomagania modelowania reaktorów chemicznych. Zaproponowano uniwersalną metodę tworzenia .rodziny. modeli neuronowych. Scharakteryzowano podstawowe problemy oraz ograniczenia stosowalności modelowania neuronowego, opracowano kryteria zastos[...]
EN Application of artificial neural networks (ANN) In modelling of chemical reactors has been discussed. An universal method of creating a family of neural models for different reactors has been proposed. A detailed analysis of basic problems and limitations of neural modeling has also been characteriz[...]
3
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1347-1352
PL Metodę obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) zastosowano do modelowania reaktora zbiornikowego z homogeniczną reakcją chemiczną prowadzoną w fazie ciekłej (egzotermiczna reakcja estryfikacji). Modele reaktora weryfikowano z wykorzystaniem wyników doświadczalnych. Celem pracy było określe-nie lokalnyc[...]
EN CFD method has been used to model a batch stirred tank reactor with homogeneous chemical reaction (exothermic esterification reaction). The elaborated reactor model has been verified with use of the experimental results. The main aim of performed studies was a determination of local temperature dist[...]
4
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2006 Vol. 4 33-42
PL Zagadnienie badań transportu masy w reaktorach chemicznych a w szczególności na rusztach przegarniających urządzeń do termicznego przekształcania odpadów za pomocą metod znacznikowych, daje nieoceniona znajomość struktury przepływających przez te urządzenia strumieni materiałowych, pozwalając na lep[...]
EN Combustion process – especially waste combustion – seems to be very easy to organize. In fact, it is very complex and could be carried out in different ways to obtain highest possible ecological, energetic and economic efficiency. Calculation method of real time of waste residence in combustion cham[...]
5
75%
Chemical and Process Engineering
2007 Vol. 28, z. 4 1021-1031
PL Przedstawiono uogólnioną wersję dyskretnego algorytmu optymalizacyjnego ze stałym hamiltonianem. Wersja klasyczna, opisana w literaturze, wymaga, aby model optymalizacyjny był liniowy ze względu na jedną ze zmiennych decyzyjnych, podczas gdy wersja uogólniona może być stosowana także do modeli nieli[...]
EN A generalized version of a discrete optimization algorithm has been presented with a constant Hamiltonian. A classical version of this algorithm, described in literature, requires the optimization model to be linear with respect to one arbitrary decision variables whereas the generalized version can[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 5 18-22
PL Omówiono pakiet gPROMS, który pozwala na modelowanie złożonych procesów bez dogłębnej znajomości metod numerycznych, co stanowi duże uproszczenie pracy inżynierów. Zastosowanie tego środowiska pokazano na wybranych przykładach procesów zachodzących w inżynierii reaktorów chemicznych.
EN The gPROMS package that enables the modelling of complex processes without in-depth knowledge of numerical methods (apparently significant simplification in engineers' work) is described. Applications of this software environment are shown for the selected exemplary processes taken from the chemical[...]
7
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2014 Vol. 16, nr 4 161--166
PL Wybór urządzenia do termicznego przekształcania odpadów zależy w dużym stopniu od głównych parametrów procesu do których należą: rodzaj i postać odpadu wejściowego, reżim temperaturowy procesu, wielkość ciśnienia w jakim odbywa się proces, rodzaj przepływu faz stałej i gazowej przez urządzenie, czas[...]
EN Selection device for thermal treatment of waste depends largely on the main process parameters such as: temperature regime of the process, the pressure value at which the trial, the type of flow of solid and gaseous phases through the device, the residence time of the waste material in the device, t[...]
8
75%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 3 387--393
EN To stabilise the periodic operation of a chemical reactor the oscillation period should be determined precisely in real time. The method discussed in the paper is based on adaptive sampling of the state variable with the use of chaotic mapping to itself. It enables precise determination of the oscil[...]
9
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Artykuł dotyczy oscylacji chaotycznych występujących w systemach zawierających reaktory chemiczne. Wykazano, że źródłem chaosu są: bezdyspersyjny homogeniczny reaktor rurowy ze sprzężeniem zwrotnym, opóźnienia systemowe. Wykazano istnienie przebiegu czasowego okresowego chaotycznego w układzie reakt[...]
EN The work deals with chaos phenomenon in chemical reactors. It was shown that source of chaos are: homogeneous tubular reactor without dispersion or delay time. There is a possibility to observe periodic time series with chaotic behaviour in chemical reactor system.
10
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Stress analysis of a chemical reactor head was computationally simulated by a finite element method and probabilistically evaluated in view of several uncertainties in the performance parameters. Cumulative distribution functions and sensitivity factors were computed for overall heat transfer rate d[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 4/90 95--102
PL Tłokowy silnik spalinowy jest urządzeniem technicznym, w którym zachodzą procesy termo-chemiczne, w efekcie których powstaje moment obrotowy na wale korbowym silnika. Dlatego w niniejszym artykule podkreślono podobieństwo silnika spalinowego do reaktora chemicznego okresowego działania oraz omawia k[...]
EN Piston internal combustion engine is technical device, in which thermo-chemical processes are taking place, in the end of which the torque on the crankshaft is appearing. Therefore in the presented article it is underlined the similarity of combustion engine to the periodic action chemical reactor a[...]
12
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 2 57-68
PL W artykule przedstawiony został obraz rynku tłuszczów odpadowych w Polsce. Dokonana została analiza jakościowa i ilościowa poszczególnych rodzajów tłuszczów w wybranych województwach. Dokonano szacunków produkcji i wielkości rynku tłuszczu odpadowego w całej Polsce. Przedstawione analizy dotyczą od[...]
EN In the article waste fat market in Poland has been analyzed. Quality and quantity analyze has been made as well as evaluation of the total quantity of waste fat produced in Poland. Analyzed shown in the article include animal fat, waste fat remaining after frying processes and post-refining fatty ac[...]
13
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1291-1308
PL Przedstawiono podstawy metod bilansowania populacji oraz przegląd zastosowania bilansu populacji do opisu procesów przebiegających w reaktorach chemicznych. Przedstawiono proces precypitacji w środowisku wodnym z uwzględnieniem aglomeracji, metodę formułowania produktów z użyciem płynów w stanie nad[...]
EN In the paper, a discussion on the basic problems of the population balance modelling is carried out and the application of the population balances to modelling of several chemical reactor processes is presented. This includes precipitation of particles from aqueous solutions, formulation of particul[...]
14
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1457-1462
15
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 2 49-56
PL Badano termiczną utylizację mieszaniny kory brzozy i olchy (uzyskanej z fabryki sklejki) w kotle o mocy 25 kW i pojemności wodnej 70 l. Proces przebiegał w dwóch stopniach: piroliza i spalanie gazu drzewnego w dyszy. Kocioł nie współpracował z zasobnikiem ciepła i niekiedy temperatura wody kotle [...]
EN The wooden waste thermal utilization study was performed. A mixture of birch and alder bark from plywood factory was utilized in the boiler of 25 kW heat power and 70 l water capacity. The process was performed in two steps: pyrolisis and combustion of wooden gas in the nozzle. The boiler was worki[...]
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 2 17-20
PL Badano dwa reaktory (ciecz - gaz) o różnej wielkości (skala laboratoryjna i skala pilotowa) i o różnym obciążeniu czynnikami roboczymi. W każdym z reaktorów zastosowano metodę DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe) rozpraszania gazu. Wymiary geometryczne reaktorów i natężenia przepływu czynników roboczych[...]
EN Differently loaded, laboratory and pilot-scale gas-liquid reactors have been tested. The DSP (two perpendicular streams) method of gas dispersion has been employed in both reactors. A ratio of geometry and media flow rates in reactors was equal to 1:2. An influence of differences of these parameters[...]
17
51%
Chemical and Process Engineering
2019 Vol. 40, nr 3 265–-272
EN A method of suppressing chaotic oscillations in a tubular reactor with mass recycle is discussed. The method involves intervention in the temperature of the input flow by the recirculation flow and the temperature set from the exterior. The most advantageous solution was proved to be heat coupling e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last