Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reakcja krzemoalkaliczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono rozważania dotyczące wpływu składu fazy ciekłej w porach betonu na proces reakcji alkalia - krzemionka. Skład fazy ciekłej w zaczynach, zaprawach i betonach nie zawierających kruszywa reaktywnego wyznacza otoczenie, w którym reakcja mogłaby zajść gdyby był obecny materiał reaktywny. Fa[...]
EN Presented considerations concern the influence of liquid phase composition in concrete pores on alkali-silica reaction. The composition of liquid phase in pastes, mortars and concretes without reactive aggregates is defined by the environment, in which the reaction could take place if a reactive mat[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 60-61
EN There have been examined some damages of two years old concrete when a lot of its pieces were detached from pavement. The detachment of concrete pieces as a result of aggregate swelling has been stated too when the cores drilled out from the pavement were immersed in water. Some concrete pieces deta[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono badania strefy kontaktowej zaczynu z reaktywnym kruszywem krzemionkowym z alkaliami ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów wapniowych. Wyniki badań wykazały, że produkt reakcji otaczający reaktywne ziarno kruszywa jest żelem krzemianu potasowo-wapniowego o zróżnicowanej zawartości wa[...]
EN The investigation of transitional zone between cement paste and reactive silica aggregate in relation to the role of calcium ions is presented. The product of reaction surrounding the grain of aggregate has been found to be potassium-calcium silicate gel with diversified content of calcium. The gel [...]
4
88%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wyniki badań wpływu podwyższonej zawartości alkaliów na powstawanie struktury betonu z kruszywem granitowym. Po półtorarocznych badaniach wystąpił wzrost odkształceń połączony ze zniszczeniem struktury. Badania struktury wykonane z zastosowaniem mikroskopii skaningowej w połączeniu z analiz[...]
EN The research results of the effect of increased alkali content on the formation of concrete structure with a granite aggregate are discussed. After one and half year's research an increased deformation connected with a destruction of the structure took place. A structural research carried out with u[...]
5
88%
Cement Wapno Beton
PL Stosując podejście fizykochemiczne podjęto próbę określenia czynników, etapów i koncepcji odgrywających istotną rolę w złożonych procesach reakcji alkaliów z krzemionką. Przeanalizowano stwierdzone fakty, opracowano modele eksperymentalne i prześledzono zachodzące przemiany z wykorzystaniem ugruntow[...]
EN Using a physicochemical approach an attempt has been undertaken to determine the factors, stages and concepts important in complex alkali-silica reaction processes. Ascertained facts have been analysed, experimental models have been created and thorough study of occurring conversions basing on estab[...]
6
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań zaprawy cementowej wykonanej z dodatkiem granulowanego pyłu krzemionkowego, którego ziarna wykazały brak zdolności do dyspergowania w czasie mieszania składników z wodą. Po 3 miesiącach dojrzewania na przełamach próbek stwierdzono obecność licznych dużych granul pyłu oraz [...]
EN Results of studies of cement mortar with an addition of condensed silica fume which grains exhibiting lack of the ability to disperse during mixing the components with water have been described. The presence of numerous large pellets of silica fume and symptoms of destruction of the mortar typical o[...]
7
75%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2011 R. 4, nr 7 132-145
PL Od roku 2009 w ramach projektu strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" prowadzony jest program badawczy dotyczący możliwości wykorzystania krajowych zasobów popiołów lotnych wapiennych w polskim p[...]
EN Since 2009 research program for implementation of domestic calcareous fly ash in polish cement industry is carried on under Structural Project. In the paper initial results of one of main Project subjects - alkali corrosion ASR examination of concrete made of cements with calcareous fly ash have bee[...]
8
75%
Cement Wapno Beton
PL Reakcja alkaliów z krzemionką w betonie może ujawniać się po długim czasie eksploatacji budowli oraz objawiać się w różny sposób. W pracy przedstawiono powstawanie i rodzaj produktów reakcji oraz ich wpływ na ekspansję i destrukcję betonu w zależności od czasu trwania reakcji. Analizując przebieg kr[...]
EN The alkali-silica reaction in concrete may appear after a long time of usage of concrete structures and it may manifest itself in various ways. In the paper the creation and kinds of reaction products are analysed in relation to duration of the reaction as well as the influence of the products on th[...]
9
75%
Cement Wapno Beton
PL Badanie przyspieszoną metodą ASTM C1260 zapraw z dodatkiem opalu wykonanych z trzech cementów: portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkiem popiołu lotnego i portlandzkiego z żużlem wykazało, że reakcja alkaliów z opalem ma różny przebieg. W przypadku cementu portlandzkiego bez dodatków powstaje żel k[...]
EN Accelerated test according to ASTM C1260 of mortars with opal addition and prepared from three cements: Portland Cement as well as this cement with fly ash and slag has reviled differences in the reaction of alkalis with opal. In case of Portland Cement gel of sodium silicate is formed which transfo[...]
10
75%
Structure and Environment
EN The alkali-silica reaction is one of those reactions that cause the concrete destruction. The question of the alkali-aggregate reaction has not been fully explained as yet. This paper presents the outline of the reaction mechanism, and discusses the most common methods of investigating the reactivit[...]
11
75%
Polski Cement
1999 nr 1 10-10
12
63%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia-reaktywna krzemionka z kruszyw w obecności popiołu lotnego wapiennego. Badano cementy zawierające zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego w swoim składzie, w tym z dodatkiem innych nieklinkierowych składników cementu, tj. popiołem lotn[...]
EN Results of the research on alkali-silica reaction in the presence of calcareous fly ash are presented in the paper. Cements containing different calcareous fly ash quantity, including addition of other non-clinker cement constituents, i.e. siliceous fly ash, granulated blast furnace slag and gro[...]
13
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Zaproponowano model matematyczny równoczesnego oddziaływania czynników cieplno-wilgotnościowych, chemicznych i mechanicznych do opisu degradacji chemicznej betonu, wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. Model ten bazuje na mechanice wielofazowych reaktywnych ośrodków porowatych. Przedstawiono równani[...]
EN A mathematical model of combined action of hygro-thermal, chemical and mechanical loads is proposed to describe chemical degradation of concrete due to ASR. The model is based on mechanics of multiphase reactive porous media. The mass-energy- and momentum balance equations, as well as constitutive a[...]
14
63%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badania ekspansji zapraw przygotowanych z cementów o zwiększonej zawartości alkaliów i kruszyw reaktywnych z alkaliami. W badaniach zastosowano dwa cementy przemysłowe CEM l, różniące się zawartością alkaliów i glinianu trójwapniowego oraz dwa kruszywa, granit i piasek kwarcowy [...]
EN The paper presents expansion test results of mortars made from cements containing increased alkali and alkali-reactive aggregate. For test pur- poses, two CEM I industrial cements were used, which differed in alkali and tricalcium aluminate content, as well as two aggregates, granite and quartz sand[...]
15
63%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wyniki badań wpływu składu cementu i zawartości alkaliów w cemencie na zmiany liniowe zapraw z reaktywnym kruszywem krzemionkowym przechowywanych w jednonormalnym roztworze wodorotlenku sodu w temperaturze 80°C. W badaniach przeprowadzonych z wykorzystaniem przyspieszonej metody oznaczania [...]
EN The investigation results of the influence of cement composition and alkali content of cement on linear changes of mortars with a reactive silica aggregate, stored in normal sodium hydroxide solution at temperature of 80°C have been discussed. A study, carried out by accelerated test of aggregate al[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 102-103
17
63%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano podatność kruszywa żwirowego na reakcję z alkaliami za pomocą trzech metod: a) zgodną z normą PN-92/B-06714-46, b) według ASTM C289-94 oraz c) ASTM C1260. Uzyskane wyniki pokazały, że pierwsza metoda pozwala zaliczyć kruszywo do grupy potencjalnie reaktywnej, natomiast obie metody zawarte w [...]
EN The potential gravel aggregate reactivity with alkalis was studied with three methods: a) according to Polish Standard PN-92/B-06714-46, b) according to American Standards ASTM C209-94 and c) ASTM C 1260. The results have shown, that according the first method the gravel can be ranked to potentially[...]
18
63%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 2 100--104
PL Ignimbryt jest miękką skałą wulkaniczną stosowaną w historycznych budowlach, a obecnie wykorzystywaną również do wykonywania elewacji budynków. W pracy zbadano wpływ dodatku ignimbrytu, perlitu, pumeksu i zeolitu na ekspansję zapraw wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. W pracy zastosowano przyspi[...]
EN Ignimbrite is a soft volcanic rock which was generally used in historical buildings and as an plaster of contemporary buildings. In this study the effect of ignimbrite, perlite, pumice and zeolite powders addition on the mortars expansion caused by the alkali-silica reaction was investigated. The ac[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 43-44
20
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 196--198
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last