Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  raw materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 4 177-184
PL Na podstawie przeprowadzonych badań próbek bazaltu, pobranych ze złoża w Rębiszowie, ocenia się, że może on być przydatny do produkcji materiałów izolacyjnych (niska wartość modułu kwasowości, udział prakryształów poniżej 20% obj., znaczna zawartości nefelinu obniżającego temperaturę mięknienia). Ró[...]
EN The performed analyses of the sampIes of basaltic rock from Rębiszów deposits revealed that the rock is a suitable raw material for prospective production of insulating materials due to such its properties as: low content of acid module, amount of primary crystals less than 20% vol., considerable co[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 128-132
EN The experimental data on quantity and composition of the gaseous products formed in the process of thermal treatment of peat are presented at various operating parameters of the process. It is shown that as a result of the peat pyrolysis and the subsequent cracking of emanating products at temperatu[...]
3
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W międzynarodowym obrocie surowcami mineralnymi, ze względu na miejsce i rodzaj zawartej transakcji, można wyszczególnić następujące rodzaje cen: - giełdowe (kursowe), np. ceny aluminium, miedzi, złota, niklu, ołowiu, cynku, srebra, cyny, platyny, - producentów, np. ceny litu, - kontraktowe, np. c[...]
EN There are several types of prices for mineral raw materials on the international market: - commodity exchange quotations, e.g. aluminium, copper, nickel, lead, tin, zinc, silver, gold, platinum, palladium, - producer prices, e.g. lithium, - contract prices, e.g. bauxite, iron ore, - prices of intern[...]
4
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 12 10-13
5
80%
Inżynieria Mineralna
2002 nr S. 1 3-15
PL Takie cechy złóż surowców mineralnych, jak: ich zwykle bardzo złożony skład mineralny i chemiczny, swoiste kształtowanie i typy struktury, zasadnicza nieodtwarzalność ich pierwotnej postaci, unikatowy na ogół pod względem szczegółowego zespołu warunków charakter poszczególnych złóż i inne, wywołują [...]
EN Such features of deposits of mineral raw materials as their complex mineral and chemical composition, characteristic shaping and structural types, principal non-reproducibility of their original form, unique character of respective deposits, generally from the point of view of the detailed set of co[...]
6
70%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 916-922
7
70%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Rozwój budownictwa, prognozuje dalszy wzrost zapotrzebowania na surowce skalne. Z drugiej zaś strony, globalna gospodarka boryka się trudnościami oraz fluktuacją cen paliw. Transport samochodowy, jest dominującym rodzajem transportu technologicznego w kopalniach surowców skalnych, jego opłacalność j[...]
EN The dynamie changes of building sector in Poland induce development of rock materials. Paramount kind oftranspon solid rock mining is automotive transport. On the other hand, fluctuation of oil price determinate profitability of mining tn transport. The aim of this paper is to draw attention to the [...]
8
70%
Nukleonika
EN By-products of the combustion of coal (wastes) are often used for various types of construction (dwellings, roads, etc.). The legal regulations (The Ordinance of the Council of Ministers of 2 January 2007 “On the requirements for the content of natural radioactive isotopes of potassium K-40, radium [...]
9
70%
Karbo
2000 Nr 1 2-10
PL Zadania kompleksowego zagospodarowywania surowców mineralnych zawierają liczne elementy specyficzne, nie występujące poprzednio przy realizowaniu prostszych założeń gospodarowania tymi surowcami. Wymaga to innego podejścia praktycznie we wszystkich podstawowych dziedzinach odnośnych działań. Jedną z[...]
EN The tasks of complex management of raw materials comprise numerous specific elements not sufficient before during realisation of simpler assumptions of these minerals management. It requires a different approach practically in all fundamental areas of respective activity. One of most important is th[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 237--248
PL 25 września 2013 r. na forum Unii Europejskiej zatwierdzono Strategiczny Plan Wdrażania Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców (SIP EIP RM). Jego celem jest przede wszystkim promowanie innowacji w całym łańcuchu tworzenia wartości dodanej surowców. W artykule przedstawiono hierarc[...]
EN On 25th of September 2013 the EU Strategic Implementation Plan (SIP) for the European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP RM) was officially adopted. The SIP objective is to promote innovative research and development along the value chain and raw materials knowledge in general. This paper [...]
11
61%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 3 696-697
PL Europejska Federacja Producentów Materiałów Ogniotrwałych, PRE, reprezentuje przemysł materiałów ogniotrwałych w Europie. Misją PRE jest działanie jako forum wymiany technicznej, podkreślanie roli przemysłu ogniotrwałego i zwracanie uwagi decydentów instytucji europejskich na jego strategiczną donio[...]
EN The European Refractories Producers Federation, PRE, represents the refractory industry in Europe. PRE’s mission is to act as a forum for technical exchanges, raise the visibility of the industry and highlight its strategic importance towards the policy makers in the European institutions. As a memb[...]
12
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 52-57
EN The electric arc plasma equipment allows to reach the extreme temperatures in any technologies of carbon containing raw materials processing into gaseous products. In this connection our institutions carried out the environment-friendly technology and equipment for air and steam plasma gasification [...]
13
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Firmy SMS Demag i Midrex Technologies połączyły razem siły, wspólnie opracowały i przedstawiły projekt mini walcowni znajdujących zastosowania w produkcji wysokiej jakości gorąco walcowanych kręgów, w oparciu o proces redukcji bezpośredniej żelaza (DRI). Współpraca liderów z dziedziny redukcji bezpo[...]
EN SMS Demag and Midrex Technologies formed a strategic alliance and have teamed up to offer an integrated mini-mill concept for the production of high-quality hot rolled coils based on direct reduced iron (DRI). The cooperation of the market leaders in the fields of direct reduction, electric steelmak[...]
14
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 62-63
EN Results of studies aiming at description of the grinding rate are discussed in the paper. During the milling process the ball numbers and batch weight were changed. The main purpose of the investigations was to determine the specific rate of grinding for different particle sizes. The grinding rate w[...]
15
61%
Ceramika Budowlana i Silikaty
16
61%
Ceramika Budowlana i Silikaty
17
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 2 67-100
PL Przy prowadzeniu gospodarki surowcowej coraz większego znaczenia nabierają przygotowywane dla jej potrzeb programy komputerowe. Dotyczy to również gospodarki surowcami wapiennymi w przemysłach cementowym i wapienniczym. Przedstawiono autorski system komputerowy, mający na celu optymalizację gospodar[...]
EN The computer programs worked out to optimize the raw materials management are of particular importance in many branches of production. It relates also to the limestone utilization in cement and lime industry. The author's computer system, aimed to optimize the management of limestone resources by th[...]
18
61%
Ceramika Budowlana i Silikaty
19
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem operacji rozdrabniania jest uzyskanie produktów o określonym składzie ziarnowym i pożądanym kształcie ziaren. Aby osiągnąć zamierzone cele należy, w zależności od rozdrabnianego surowca, dobrać rodzaj urządzenia rozdrabniającego i jego parametry techniczne i technologiczne. Na podstawie własny[...]
EN The purpose of comminution operation is certain granulation of products and desired grain shapes. To achieve the goals, dependably on comminuted material, the sort of crushing device must be selected, as well its technical and technological parameters. On base of self conducted investigations, the i[...]
20
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Migration data are the basis for the toxicological evaluation of raw materials in drinking water applications. On the example of a silica layer Bentone-thickener a general procedure for the raw material evaluation is presented. A positive list of raw materials for sanitary lubricants in drinking wat[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last