Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapeseed oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 10 1342-1350
2
100%
Journal of KONES
EN In the next few decades, the resources of oil will be depleted. From the other hand, growing market and usage of oils cause increase of oil price. Additionally, only some countries have oil deposits large enough to be independent from foreign suppliers. All these reasons show need for searching and [...]
3
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 100-106
PL W pracy przedstawione zostały wyróżniki jakości tłuszczów smażalniczych oraz metody ich oceny. Szczególną uwagę zwrócono na barwne i instrumentalne testy, które mogą zostać wykorzystane do szybkiej oceny przydatności tłuszczów do dalszego smażenia. Porównano jakość ogrzewanych olejów rzepakowych ([...]
EN In this study indexes of fat quality and basic fat quality control methods were showed. General colour methods and instrumental methods which can be used to fast estimate this product during heating were described. Quality of heating rapeseed oils (refined and hydrogenated) was compared on the b[...]
4
100%
Journal of KONES
EN The paper presents the results of the research on the influence of diesel fuel, rape oil methyl esters and rape oil on the evolution of the jet, velocity of the jet front and the atomization/spraying apex angle versus the crank angle of the engine. Measuring was performed using a single-cylinder Die[...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 2 116--118
EN Crude vegetable oil may be used to drive self-ignition engines adjusted to this fuel. The aim of this study was to perform a comparative analysis of selected properties of cold-pressed crude vegetable oils used as biofuels. Physico-chemical properties of rapeseed oil (RO), sunflower oil (SO) and cor[...]
6
88%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 10 1286-1290
7
88%
Chemik
2011 Vol. 65, nr 10 1055-1058
PL Otrzymano porowate kompozyty poliuretanowe o różnej zawartości włókna konopnego. Jako jeden ze składników poliolowych zastosowano pochodną hydroksylową oleju rzepakowego. Włókna konopne o różnych rozmiarach wprowadzano do przedmieszki poliolowej. Celem badań było wprowadzenie do matrycy poliuretanow[...]
EN The porous polyurethane composites with different content of hemp fibers were prepared. Rapeseed oil-based derivative with hydroxyl groups was used as a one of polyol components. Hemp fibers of different sizes were incorporated into the polyol premix. The aim of the work was to introduce renewable r[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu dodatku benzyny lotniczej Jet-A1 do oleju rzepakowego na wybrane właściwości mieszanin, mogących mieć zastosowanie jako paliwo silnikowe. Porównano właściwości składników oraz mieszanin składających się z oleju rzepakowego z benzyną lo[...]
EN The paper presents the results of a study aimed at determining the effect of rapeseed oil enhanced with aviation gasoline Jet-A1 on the properties of engine fuel mixtures. The properties of ingredients and mixtures composed of rapeseed oil and aviation gasoline Jet-A1 in the amount of 10%, 20% and 3[...]
9
75%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 4 267-275
PL W artykule przedstawiono metodę otrzymania oleju roślinnego o różnych klasach lepkościowych. Przedmiotem badań była reakcja utleniania oleju rzepakowego oraz określenie warunków jej przebiegu. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano dla prowadzenia procesu utleniania w temperaturze 150oC. Oceniono właś[...]
EN This publication aims at presenting a method for obtaining vegetable oil with different viscosity classes. The subject of the research focused the on oxidation of rapeseed oil and the determination of the proprieties of this reaction. The most advantageous results have been achieved when the process[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2003 nr 124 21-34
PL Na świecie wzrasta w coraz większym stopniu zainteresowanie możliwościami wykorzystania energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zarówno w trosce o środowisko naturalne jak i perspektywy wyczerpywania naturalnych paliw kopalnych. Szybko w ostatnich latach rozwój technologii odnawialnych źródeł en[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2003 nr 124 35-44
PL Celem badań było określenie własności fizykochemicznych i energetycznych mazutu (M) i oleju opałowego Ekoterm Plus (E) oraz ich mieszanek z surowym olejem rzepakowym w stosunkach wagowych 90 /10, 70/30, 50/50 i 30/70. Badania obejmowały ocenę mieszalności surowców, stabilność mieszanek, oznaczenie l[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1045-1047
13
75%
Chemik
2001 Nr 2 36-42
PL Scharakteryzowano oksyetylaty estrów metylowych kwasów z oleju rzepakowego jako nową grupę surfaktantów oferowanych na rynku detergentów. Przedstawiono ocenę ich podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz badano zgodność w roztworach z innymi składnikami. Prezentowane wyniki wykazują, że omawia[...]
EN The title esters are presented as a new group of surfactants offered on the detergent market. Their basic physico-chemical properties and compatibility in model solutions with other ingredients are investigated. It is shown that the ethoxylates discussed exhibit typical properties of nonionic surfac[...]
14
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy było zbadanie wpływu podstawowych właściwości paliwa rzepakowego (estru metylowego oleju rzepakowego) na przebieg procesów wtrysku i spalania tego paliwa. Badania wykonano na stanowisku z indykatorem wtrysku paliwa i na stanowisku dynamometrycznym z silnikiem badawczym. Stwierdzono, że z[...]
EN Investigations of influences of the basic proprieties of the rapeseed fuel (methyl ester of rapeseed oil) on the injection process and fuel combustion were the main goals of the presented results of research work. Tests were performed on the test stand equipped with the injection indicator and on th[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 10 1064-1068
16
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 700-704
17
75%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2015 Vol. 36 49--54
PL Zmierzono stałe Kerra i współczynniki kwadratowego efektu elektrooptycznego dla różnych olejów rzepakowych. Celem tego eksperymentu było zbadanie czy dodatki aromatyczne w olejach mają wpływ na wartość stałej Kerra. Uzyskane rezultaty wskazują, że analizowane dodatki nie mają wpływu na wartość stałe[...]
EN The Kerr constant and quadratic electro-optic effect were determined for a few different rapeseed oils. The aim of the study was to investigate if aromatic additives in the oil influence its optical properties. Moreover, the effect of ageing of the oils on Kerr phenomena was observed.
18
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2253-2258
PL Bio-poliole z oleju rzepakowego otrzymywano metodą transestryfikacji trietanoloaminą, transamidyzacji dietanoloaminą lub epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym. Uzyskane bio-poliole charakteryzujące się liczbami hydroksylowymi w zakresie 270-390 mg KOH/g użyto do wytwor[...]
EN Rapeseed oil was transesterified with triethanolamine or transamidized with diethanolamine at 170°C or 140°C, resp., in presence of Zn(OAc) 2 catalyst or epoxidized with H202 in Ac0H/H2S04 and converted to bio-polyols by opening oxirane rings with diethylene glycol i[...]
19
75%
Advances in Materials Science
EN The paper presents the newest construction of the hydraulic satellite pump/motor. In this study, the fracture of the hydraulic satellite motor working mechanism is investigated. Factors influencing the durability of satellite working mechanism have been described. The durability of the hydraulic sat[...]
20
75%
Logistyka
2015 nr 5 191--197, CD1
PL Przeprowadzono ocenę uszkadzalności silnika ciągnika rolniczego zasilanego nieprzetworzonym olejem napędowym metodą drzewa niezdatności (FTA). Celem badan było wskazanie przyczyny lub kombinacji przyczyn mogących prowadzić do uszkodzenia silnika (zdarzenia szczytowego) oraz ocena prawdopodobieństwa [...]
EN An assessment dependability of diesel engine of agricultural tractor fueled with unprocessed rapeseed oil using method of Fault Tree Analysis – FTA was carried out. The aim of the research was to identify the reason or combination of reasons that could lead to engine damage (top event) and to assess[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last