Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 200-204
PL Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych i klimatycznych, a plon w dużej mierze zależy od odmiany, uszkodzeń powodowanych przez szkodniki i choroby, agrotechniki, przygotowania maszyn do zbioru oraz warunków pogodowych. W zależności od niekorzystnych sytuacji straty rzepaku mogą sięgać 2[...]
EN Rape is a plant with high soil and climate requirements. The crop size is influenced by the plant variety, damages caused by pests and diseases, agricultural production technology, harvesting machinery preparation along with weather conditions. Depending on the circumstances, the rape crop loss can[...]
2
75%
Chemia Analityczna
PL Oznaczanie pozostałości pestycydów w roślinach o wysokiej zawartości tłuszczu jest niezwykle trudnym i ważnym zadaniem. W artykule porównano dwie techniki izolacji pestycydów z rzepaku. Pozostałości ekstrahowano wykorzystując rozproszenie matrycy na fazie stałej z zastosowaniem florisilu jako adsorb[...]
EN Determination of pesticides residues in oilseed rape is becoming a very important and challenging issue. This paper compares two methods for determination of acaricides, insecticides, herbicides, and fungicides in rape by gas chromatography (GC). Residual pesticides were extracted from oil using two[...]
3
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono uproszczony model matematyczny opisujący suszenie mikrofalowe. Do opisu transportu ciepła i masy w cylindrycznym złożu nasion rzepaku ogrzewanym od wewnątrz polem mikrofalowym (centralnie umieszczoną anteną mikrofalową) zastosowano numeryczny model różniczkowy. Uzyskane wyniki symulacj[...]
EN A simplified mathematical description of a microwave drying has been presented. The differential numerical model of heat and mass balance has been proposed to describe drying of seeds of rape in a cylindrical vessel with internal microwave source (microwave antenna) placed inside. The results of cal[...]
4
75%
Ekologia i Technika
2002 R. 10, nr 6 163-170
EN The present output of agricultural production in Poland can be reached even by reducing the agricultural acreage by 15%. It means, that 2.8 million ha can be excluded from direct agricultural use or in other words product of this acreage can be used outside agriculture. Recently it is proposed more [...]
5
75%
Ekologia i Technika
2002 R. 10, nr 5 131-138
EN Rape oil exposed to the process of alcoholysis changes into fatty acid methyl esters used as biofuel, which can replace diesel oil in diesel fuel engines. In the process of changing rape oil into fatty acid methyl esters glycerol and other products are received. These are valuable not only for the c[...]
6
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W ostatnich latach w związku z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i propagacja efektu cieplarnianego, podejmuje się szereg działań w kierunku szerszego wykorzystania biopaliw płynnych w tym przede wszystkim biodiesela produkowanego na bazie olei roślinnych. Niestety, towarzyszy temu szereg kon[...]
EN In the recent years, due to the gradual depletion of the resources of crude oil and the propagation of the greenhouse effect, a range of activities have been undertaken towards broader use of liquid biofuels, and in particular biodiesel fuel produced on the basis of vegetable oils. Unfortunately, th[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1714-1716
PL Przeprowadzono tłoczenie na zimno oleju z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) odmiany Adriana, lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.) odmiany Luna, konopi włóknistych (Cannabis sativa L.) odmiany Beniko, maku niebieskiego (Papaver somniferum L.) odmiany Major, rzeżuchy ogrodowej (Lepidium s[...]
EN Seeds of oilseed rape (Brassica napus L.) varieties Adriana, fiber flax (Linum usitatissimum L.) varieties Luna, hemp (Cannabis sativa L.) varieties Beniko, blue poppy (Papaver somniferum L.) varieties Major, garden cress (Lepidium sativum L.), fennelflower (Nigella sativa L.) were analyzed for fat [...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 4 1821--1828, CD2
PL Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemu wpływu zużycia paliwa na kosztochłonność pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. Jest to spowodowane niewystarczającym potencjałem ekonomicznym zasobów. Zwiększenie odległości spowodowane brakiem surowców powoduje potrzebę zwiększenia promienia obsz[...]
EN The aim of this article is signaled influence of the problem on the fuel consumption cost-absorption raw material sourcing for the production of biofuels. This is due to insufficient economic potential resources. Increase the distance due to the lack of raw materials will need to increase the radius[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 369-374
PL Pozyskiwanie oleju z roślin oleistych na cele biopaliwowe w głównej mierze opiera się na nasionach rzepaku. W większości przypadków dotyczy to małych tłoczni farmerskich produkujących olej na potrzeby kilku lub kilkunastu odbiorców. Tłoczenie oleju zazwyczaj odbywa się metodą tradycyjną w tłoczniach[...]
EN An expression of oil from oilseeds is generally based on rapeseed. In most cases this applies to small mills producing oil for a few or several recipients. Expression of oil is usually held in a traditional screw press, whose performance is low. Therefore rapeseed before the process of expression mu[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 438-441
PL Strefa klimatyczna, w której położona jest Polska, duży odsetek gruntów ornych nieprzydatnych do produkcji żywności ze względu na zanieczyszczenie oraz niska klasa gleby, stwarzają możliwości rozpowszechnienia upraw roślin oleistych z przeznaczeniem do wykorzystania przemysłowego. Najlepszą rośliną [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 165-168
EN Article represents one of the biological methods allow to reduce the adverse conditions in the integrated cultivation rape. Metods allows to limit the use of plant protection, improving the health of plants and soil and lower production costs.
12
75%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 247--254
PL Badano rozkład i poziom strat nasion podczas desykacji rzepaku oraz strat nasion spowodowanych następczym samoosypywaniem. Do rejestracji osypywanych i osypujących się nasion zastosowano lepkie podłoża. Wykazano, że straty nasion przy desykacji rzepaku preparatem Avans są niższe niż przy desykacji r[...]
EN Distribution and level of seeds losses during rape desiccation and caused by self-shattering were examined. To recording of shattered and shattering seeds sticky base was used. It has been stated that seeds losses at rape desiccation with Avans preparation are lower than with Reglone preparation.
13
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 2 183-188
14
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN The paper is an introduction to the process of starting in Ukraine production of biofuels for the energetic purposes, especially for driving the internal combustion engines. The authors are presenting the current world tendencies concerning the development of biofuels production and are determining [...]
15
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzono badania studyjne i eksploatacyjne dotyczące określenia ilości strat nasion rzepaku powodowanych przez zespoły żniwne kombajnów zbożowych. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że najwięcej strat nasion rzepaku powstaje przy zbiorze tradycyjnym (klasycznym) zespołem żniwnym z biern[...]
EN The seed losses in working and studio researches of harvest headers were determined. It was resulted that the most losses of rapeseed were generated at traditional (classical) headers with passive divider. The modernization of toble the harvest header and active divider of canopy with hydrostatical [...]
16
63%
Ekonomia i Zarządzanie
2013 Vol. 5, no. 4 127--144
PL W perspektywie najbliższych lat wzrost liczby samochodów będzie przyczyniał się do zwiększania zapotrzebowania na energię, a więc i zużycie ropy naftowej. Stwarza to problemy związane ze wzrostem zanieczyszczeń środowiska naturalnego, a szczególnie atmosfery, wymuszając zwiększanie wymagań w zakresi[...]
EN In the perspective of the closest years the growth of a number of cars will contribute to enlarging energy demand, and to the consumption of oil. This creates problems connected to the growth of pollution of natural environment, particularly the atmosphere, extorting enlarging of the requirements wi[...]
17
63%
Ekologia i Technika
2013 R. 21, nr 6 269-275
PL W pracy przedstawiono charakterystyki techniczne 6-ciu rozwiązań rozdrabniaczy – młynków (opracowanych i wdrożonych przez bydgoskich naukowców) do przemiału próbek laboratoryjnych zbóż. rzepaku, pieczywa itp. Z uwagi na konstrukcję oraz działanie dokonano podziału na charakterystyczne grupy ułatwiaj[...]
EN In this paper there are presented technical characteristics of 6 different designs of grinders – mills (developed and implemented by Polish researchers) for milling test samples of grains, rape, bakery products, etc. Considering the mills' design and way of operation the division into distinctive gr[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań naporu pionowego w silosie podczas składowania nasion rzepaku o zawartości wody 6, 10, 11,5 i 13,5%. Analiza statystyczna wyników wykazała, że na wartości naporu pionowego rzepaku istotny wpływ wywiera zawartość wody i okres przechowywania.
EN The results of the study on vertical pressure in the silo during the storage of rapeseeds with water content of 6, 10, 11.5 and 13.5%. The statistical analysis showed that water content and storage time have essential effect on the values of vertical pressure of rapeseeds.
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca zawiera opis stanowiska pomiarowego oraz wyniki badań wartości współczynnika restytucji nasion rzepaku i ziarniaków pszenicy. Nasiona sześciu odmian rzepaku i ziarna 14 odmian pszenicy poddano badaniom udarowym na odpowiednim stanowisku, uzyskując impulsy uderzeń na podstawie których wyliczono[...]
EN The work contains a description of a measuring station as well as the results of research on coefficient of restitution of rape seeds and wheat grains. The seeds of six varieties of rape and grains of 14 varieties of wheat were subjected to impact tests at a special stand, obtaining impact on the ba[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące zawartości barwników znajdujących się w nasionach rzepaku, a dokładnie chlorofilu mającego duży wpływ na jakość tych nasion jak i samego oleju wpływając na jego trwałość. Nasiona rzepaku ozimego poddanego procesowi dosychania naturalnego oraz suszenia w sus[...]
EN The article presents the research on the content of dyes contained in rape seeds, and precisely chlorophyll, which highly affects quality of these seeds and oil itself, thus determining its durability. Seeds of winter rape were put to the process of additional natural drying and drying in a drying p[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last