Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 251
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2011 nr 4 88-93
PL Przez szybkie koleje elektryczne określa się, zgodnie z definicją międzynarodowej unii kolei żelaznych (UIC – L’Union Internationale des Chemins de fer), pociągi osiągające szybkość eksploatacyjną powyżej 250 km/godz., na torach specjalnych, lub 200–220 km/godz. – na torach klasycznych. Szybkie kole[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 269-276
PL Opracowano matematyczny model pojazdu szynowego uwzględniający wszystkie rodzaje ruchu we wszystkich kierunkach (trzy - liniowe, trzy - kątowe). Opracowano odpowiednie oprogramowanie komputerowe. Zostało ono zweryfikowane i sprawdzone przez zadawanie pojedynczych poziomych i pionowych nieregularnośc[...]
EN As a rule, a railway vehicle is considered as a system consisting of solid bodies when spatial oscillations are mathematically modelled. Such bodies in a freight four-axle car with three-piece bogies are: a car body, bolsters, side frames, wheelsets. When describing a mathematical model, certain ass[...]
3
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 253--260
EN The paper presents the selected issues concerning the migration between the VHF 150 MHz communication and the GSM-R standard, which will be operated in the Polish railway industry at the same time. The analysis of the RADIOSTOP railway alarm signals in the VHF 150 MHz radio communication network was[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Środowiskiem elektromagnetycznym nazywany jest ogół zjawisk elektromagnetycznych istniejących na danym obszarze [11]. Zmienność parametrów występujących zjawisk w czasie w danym środowisku elektromagnetycznym może wymagać zastosowania metod statystycznych. Kolejowe środowisko elektromagnetyczne jest[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Od kilkunastu lat jest wdrażany program modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Cele jakie przyświecają modernizacji to podniesienie komfortu pasażerów oraz parametrów eksploatacyjnych (zmniejsze.nie awaryjności, ułatwienie obsługi), spełnienie norm technicznych, przedłużenie okr[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 229-234
PL W artykule rozważano ruch wagonu motorowego na nierównych torach Republiki Litewskiej. Przedstawiono przestrzenny model dynamiczny wagonu motorowego. Model ten składa się z elementów dyskretnych o nieliniowych charakterystykach. Dynamiczne obciążenia łożysk uzyskano w funkcji rozstawu szyn oraz pręd[...]
EN In the article the motion of the motorailer on uneven railways path of the Lithuanian Republic is considered. The three dimensional dynamie model of the motorailer is shown. The dynamic model is composed of discrete elements part of which have nonlinear characteristics. The dynamic loads of bearings[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
EN The race of railways which started in Europe in the early years of 1800’s is becoming more and more important day by day due to clean and cheap energy consumption, its environment-friendly and noise-sensitive position. The global race on rails that affects the world, notably the European and Far Asi[...]
8
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 3 20-20
PL Kryzys gospodarczy dotknął szczególnie mocno przewoźników kolejowych, których portfel zleceń jest z natury rzeczy stosunkowo mało elastyczny (największe znaczenie mają przewozy dość ograniczonej grupy ładunków masowych i duzi załadowcy). Dane za 2008 r. potwierdzają, że większość liczących się w Pol[...]
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 5 7--10
PL W artykule przeanalizowano wpływ zmiany górotworu i ukształtowania powierzchni terenu, będące skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej na linię kolejową. Pokazano sposób obliczania wskaźników deformacji niecki według teorii Budryka-Knothego oraz zaproponowano schemat postępowania w przypadku wystą[...]
EN In the paper analyses of rock mass and configuration of ground surface that are the effect of underground coal excavation on railway line are presented. The method of calculations of indexes of basin deformations based on Budryk-Knothe theory and the scheme of procedure in the case of damages appear[...]
10
100%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 9 157--160
PL Stal stosowana na szyny S49, które były zabudowywane w latach 70-80 na szlakach kolejowych, różni się od obecnie stosowanych w kolejnictwie. Wymagania stawiane stali St90Pa stosowanej na szyny kolejowe w latach 70 zawierała norm H-84027 a obecne wymagania opisane są w normie EN 13674-1:2011. Normy z[...]
EN Many railways in Poland are being modernized during the last years. However, there are still railway lines that have not been upgraded for over 30 years. On these lines rails S49 were used. The authors of this article have decided to make a comparative analysis using FEM of the state of stress in th[...]
11
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Szansa na poprawę systemu transportowego stolicy upatrywana w rozwoju Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK). Charakterystyka WWK. Możliwości i warunki stworzenia Systemu Szybkiej Kolei Miejskiej. Propozycje etapowej realizacji SKM. Postulat utworzenia organizacji integrującej wszystkie rodzaje transp[...]
EN The development of the WWK (Warsaw Railway Node) in order to improve transport in the capital city. The characteristics of WWK. Possibilities and conditions for the creation of SKM (Fast Urban Rail System). Suggested stages of SKM project realisation. A proposal to create an organization integrating[...]
12
100%
Archives of Transport
PL Praca przedstawia analizę dwuwymiarowego modelu rozjazdu i grup rozjazdów kolejowych (płaski stan naprężeń, bez wymiaru pionowego). Szyny i podrozjazdnice i strefy torów przyległych do rozjazdu/rozjazdów są modelowane jako ciała sprężyste, natomiast przytwierdzenia i podsypka są traktowane jako ciał[...]
EN Two-dimensional model of the railway turnout and a group of turnouts have been considered (stress plane, without the vertical direction). The rails and sleepers of the turnout and adjacent zones are assumed as elastic bodies. The fasteners and ballast are considered as elastic - plastic bodies. Cycl[...]
13
100%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 182 169--179
EN The article presents the results of analyses of the economic and transport links between the south-western part of the Łódzkie Province and its capital, the city of Łódź, carried out for a study prepared by the Railway Institute. Railway network deficiencies preventing the efficient use of railway t[...]
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 10 24-27
PL Celem artykułu jest ogólne rozpoznanie problemów związanych z uruchomieniem w Regionie Miedziowym (LGOM lub Zagłębie Miedziowe) kolejowych przewozów pasażerskich oraz wskazanie możliwości ich reaktywacji. Przedmiotem artykułu jest w szczególności analiza istniejącego stanu technicznego infrastruktur[...]
EN The purpose of this study is to identify general problems associated with restarting of railway connections in the Copper Region and indication of possibility of their reactivation, in particular analysis of the existing condition of the railway infrastructure situated in the area of the study and i[...]
15
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2018 Vol. 40, nr 3 202--207
EN The most important piece of road infrastructure is bridges. Wooden bridges have advanced constantly during the past decades. The trend began in Scandinavian countries but has also now gained significant ground in Russia. This research studies experimental endurance potential of the joints of the woo[...]
16
100%
Drogownictwo
2005 nr 4 115-119
PL Inżynier Ernest Malinowski był projektantem i budowniczym linii kolejowych w Peru w XIX wieku. Dziełem jego życia była transandyjska linia kolejowa o długości 266 km i różnicy wysokości 4,8 km. Na trasie zbudowano ponad 30 dużych mostów i 63 tunele a pociąg aż 10 razy zmieniał kierunek jazdy. Nad do[...]
EN Engineer Ernest Malinowski was a designer and contractor of railways in Peru in XIX century. TransAnds railway, the work of his life, is 266 km long with 4.8 km difference of level. Trains 10 times turn direction on the route. More than 30 big bridges, and 63 tunnels were constructed. Bridges over d[...]
17
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN Hong Kong is a city with a diversified public transport system. However, the number of private cars has increased abnormally, especially the completion of private housings in the New Territories and North Lantau, due to the daily work of the urban areas or personal needs. The number of citizens of p[...]
18
88%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Polska infrastruktura kolejowa umożliwia transport pasażerski i towarowy z prędkościami nieprzekraczającymi 160 km/h. Rządowy plan modernizacji głównych szlaków kolejowych zakłada, że transport będzie odbywał się z prędkościami do 250 km/h. Przyczyni się to w dużym stopniu do rozwoju nie tylko polsk[...]
EN Polish railway infrastructure allows to travel and carry the cargo with the highest speed of 160 km/h. Government main railways tracks modernization project puts on that the transport will take place with the highest speed of 250 km/h. This will contribute substantially to the development of not onl[...]
19
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN By using high strength steels wheel-flat tests and flat-induced shelling tests are performed. Test results are evaluated from the viewpoint of the occurrence of surface damages such as thermal cracks, fatigue cracks and wear. An austenitic steel with nearly the same hardness as that of the present w[...]
20
88%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 3 199--201
EN The dynamic development of transport recorded in recent decades is an important factor in the economic development of the world on the one hand, and on the other hand, it is a significant source of nuisance and environmental problems. The adverse impact of transport can be felt both in the natural e[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last