Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 149-162
PL Badanie stateczności ruchu pojazdów szynowych jest przedmiotem wielu publikacji (np. [3]), które najczęściej ujmują to zagadnienie w sensie badania rozwiązań liniowego modelu pojazdu. W niniejszej pracy badania stateczności oparte są na obserwacji i analizie zjawiska generowania się w układzie pojaz[...]
EN A general overview of methods of railway vehicle stability analysis is presented. the method is based on studying self-exciting vibrations that appear in some range of velocity. The typical simulation results are presented and discussed in this context. This method enabled investigation on both str[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 59 3-193
PL Przedstawiana praca dotyczy problematyki związanej z narzędziami numerycznymi i matematycznymi stosowanymi w badaniach symulacyjnych dynamiki układu pojazd szynowy-tor w zakresie drgań umownie nazywanych niskoczęstotliwościowymi. Obejmuje podstawowe zagadnienia decydujące, zdaniem autora, o jakości [...]
EN In this book the author considers problems connected with the numerical and mathematical tools used in the simulation of the dynamics of a railway vehicIe - track system with a ran of low frequency vibrations. Fundamental problems concerning the quality of the results obtained in the simulation proc[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 105-133
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metody modelowania dynamiki pojazdów szynowych, wykorzystywane w budowie modeli matematycznych stosowanych do opisu ruchu pojazdów szynowych. Celem modeli tworzonych tymi metodami i odpowiadającego im opisu ruchu, jest symulacja komputerowa (numeryczna) ruch[...]
EN The methods of modelling railway vehicle dynamics are utilised to describe the motion of railway vehicles, are presented in the first part of this article. The aim of the models, built using these methods and for the corresponding description of motion, is the computer (numerical) simulation of mode[...]
4
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 127--134
EN Nowadays, transportation becomes a significant source, apart from factories and power plants, of air pollution. Therefore, due to legal restrictions on the emission of noxious gases, other power sources for vehicles are necessary. Some of these power sources allow replacement of the internal combust[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 67-74
EN For railway vehicles with electric traction drives with induction motors, it is necessary to determine traction characteristic curves of such a vehicle. Such a traction characteristic curve is essential to calculate All the static and dynamic parameters of the vehicle, such as maximum acceleration, [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 117-128
PL Symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych pojazdów w ruchu stanowi dziś podstawową metodę w studiach rozwojowych, przy projektowaniu i ocenie jakości dynamicznobiegowej pojazdów szynowych. Kluczowe znaczenie ma tu model matematyczny pojazdu i jego otocze-nia odniesiony do definicji problemu do rozw[...]
EN in respect of the problem detinition is of vital importanCt, This model is automatically generated by a computer program, its foundation being an equiva. lent physical model created by a specialisL A functional block diagram of a programmin! package is presented, created for The computer simulation [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 73-88
PL W referacie przedstawiono przegląd spalinowo-elektrycznych układów napęal zastosowanych w spalinowych zespołach trakcyjnych oraz autobusach SZ)!I eksploatowanych za granicą. Zaprezentowano w nim schematycznie układy, które szansę zastosowania w rozwijanych w kraju autobusach z napędami hybrY~D1 (spa[...]
EN The review of the diesel-electric power systems used in the traction diesel unit! I rail buses operated abroad is presented in this paper. The systems which have achance of application in the developed in the country with the hybrid drives (diesel-electric) and diesel drives with the electrical tran[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 139-150
PL W artykule wymieniono najczęściej występujące problemy eksploatacji wstawek hamulcowych. Wskazano na sposoby zwiększenia trwałości elementów par ciernych oraz zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie szynowym. Przedstawiono również stanowisko do kompleksowego wyznaczania własności termicznych ciał s[...]
EN In this anicie authors specify most often problems occurs duńng brake shoe exploitation. It present for the method to increasing level of durability and safety in railway transport af fńctional couple elements. It present also the stand for determining value of thermal parameters of used mateńals fo[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 129-138
PL W referacie przedstawiono problematykę zastosowań zasobników energii w transporcie szynowym. Wskazano na przyczyny zainteresowania tymi technologiami, dostępne rozwiązania techniczne zasobników energii, a także przedstawiono kilka wybranyen konstrukcji pokładowych i stacjonarnych zasobników energii [...]
EN A question of the application of the energy storage devices in railway transpon has been presented in the paper. The reasons of the wide interest connected with this technology, SOIllt technical solutions of the energy storage devices as well as some technical solutions ofboih on-board and stationar[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 35-46
PL W pracy przedstawiono metodę organizacji systemu obsługiwania obiektów pojazdów szynowych (ops) uwzględniajacą poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). Podstawą metody jest przyjęcie warstwowego modelu do opisu systemu bezpieczeństwa tych obiektów. Koncepcja metody polega na zastosowaniu warstw[...]
EN The method of organization of maintenace system for rail vehicles objects including safety integrity level (SIL) is presented in this work. The method is based on the layers of protection model which is used to describe the safety system. The consept of presented method relies on acceptance of prote[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 145-154
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zeliwnych wstawek hamulcowych.
EN In the paper the tests of the cast iron brake inserts for the clasic set of block brake has been shown.
12
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2002 Vol. 6, No 3 343-350
EN The subject of the paper is analysis of wheel of a moving railway vehicle which is subjected to a moving oscillating force. Rail ring is treated as a beam of small curvature connected to wheel axle with a Winkler foundation. Bernoulli-Euler and Timoshenko beam model is used. Results are gained using[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 89-106
PL na drodze oraz na torze. Przedstawiono opisy podzespołów ciągników pozwalaj wariantowe ich stosowanie. Przedstawiono zdjęcia oraz rysunki techniczne wykon) tych podzespołów.
EN In the elaboration, a two-way multifunctional tractors to be designed, prl operating in Poland were subject to exploration. These vehicIes are CharaCI( considerable versatility of additional options that make it possible to exploit them conditions: on road and on rails. The descriptions of the subsy[...]
14
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 3 871--879
EN Dynamic behavior of a track-train system is a function of axle loads and support stiffness because of non-linear supports. Therefore, it is expected that the support stiffness affects the behavior of the railway track during passing of a light or heavy car body. Since the effects of axle loads cause[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 1/60 101-110
PL W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania sieci WWW, technologii hurtowni danych oraz serwisów sieciowych w funkcjonowaniu systemu informacyjnego eksploatacji technicznej pojazdów PKP. Zdaniem autora, stwarza to szansę poprawy jakości tego systemu, dostępu do najnowszych technologii IT oraz pow[...]
EN The paper presents proposaIs of application of the WWW network, data warehouses and Web Services technologies in functioning of the information system of the PKP rail vehicle technical operation. According to the author, it gives a real chance to get wide access to the modern technologies as well a[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 34 35-44
PL Od wielu lat uważa się specjalnie dla przypadku pojazdów szynowych, że ich ekonomiczna trwałość zależy od kosztów produkcji oraz od kosztów ich utrzymania. Opracowane 40 lat temu zależności funkcyjne posiadają obecnie zupełnie inną postać.
EN Since many years were point of view a specially to railway vehicle czuses that economic life depend of rate of actual price and mauntance and repair cost. Elaborated from 400 years function formula has absolutely different shape now.
17
80%
Machine Dynamics Problems
EN The paper is concerned with railroad wheel rim behavior under concentrated transverse contact forces. Design of underframe elements of modern high-speed railway vehicles requires detailed understanding of the behaviour of wheelsets, especially wave propagation in wheel rims, responsible for noise em[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 151-160
PL W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne pracy toru z podkładami stalowymi typu "Y", przeprowadzono analizę porównawczą dla toru "Y" i toru z podkładami belkowymi, Opisana została analityczna współpraca toru z poruszającym się po nim obciążeniem na podstawie porównania z belką umieszczoną na lepko[...]
19
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 63-72
PL Referat jest poświęcony zagadnieniom doposażenia pojazdów trakcyjnych sprowadzonych najczęściej z zagranicy w układy i systemy gwarantujące bezpieczną eksploatację na Polskich Liniach Kolejowych. Przedstawiono w nim przepisy regulujące eksploatację pojazdów w Polsce oraz zakres prac doposażeniowych [...]
EN SYSTEMSANDUNITS ENABLINGOPERATIONONTHEPOLISHRAILW AY LINES This paper is devoted to the problems of adding more equipment to the traction vehicles, the most often imported, with the systems and units guaranteeing the safe operation on the Polish Railway Lines. The rui es regulating operation of the [...]
20
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 161-170
PL Na przykładzie zrealizowanych wcześniej projektów badawczych dotyczących testów zderzeniowych w pracy opisano sposoby przygotowania tzw. wagonów testowych do wykonania stawianych przed nimi zadań. Zdefiniowano ogólne wymagania dotyczące takich pojazdów a także innych środków i metody ich spełnienia.[...]
EN Method of preparation of test wagons for crash tests on some examples of previously realised projects was presented in the paper. General requirements concerning such vehicles and also other equipment were defined as well as methods how to fulfil them were described. It can be noticed that the proje[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last