Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 625
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
EN The impact of transport on the economy is directly reflected in the various sectors of industry producing vehicles in the construction of transport infrastructure construction, and indirectly in all industries producing raw materials, fuels, intermediates, components and equipment for transport. The[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 91-100
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z powstawaniem zakłoceń w ruchu kolejowym oraz próbe ich opisu ilościowego. Zaproponowano również podział zakłóceń. Do praktycznej analizy przykładowego zakłocenia wykorzystano numeryczne programy symulacyjne.
EN Traffic disturbances like extraordinary speed limits and stops are predefined and classified in a form, that could be used to calculate the (quantitative) influence on journey time as well as traction energy consumption. By way example a train running simulation program was used to estimate these in[...]
3
100%
Transport Problems
EN There are very many different laws of distribution (for example), bell-shaped (Gaussian) distribution, lognormal, Weibull distribution, exponential, uniform, Poisson's, Student's distributions and so on, which help to describe the real picture of failures with elements in various mechanical systems,[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rys historyczny obrazujący zmienne losy kolei na Ziemi Rybnickiej, związane z rozwojem przemysłu w okresie głębokich przekształceń politycznych i gospodarczych w XIX i XX wieku w południowej części Górnego Śląska. Perspektywy dostosowania kolei w Rybnickim Okręgu Węglowym do obsługi makroregionu Ślą[...]
EN The historical outline illustrating the variables fates of railway in the Rybnik Area, connected with development of industry in the period of deep political and economic transformations in XIX and XX centuries in the South part of Silesia. The perspective of railway adaptation in Rybnik Coal Distri[...]
5
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 361--367
PL Zaproponowano budowę przystanku osobowego na linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław-Szczecin, przebiegającej w pobliżu budowanej we Wrocławiu Areny Wratislavia. Rozpatrywane są dwie możliwości lokalizacji przystanku osobowego względem istniejącego wiaduktu drogowego (w ciągu ulicy Kosmonautów) nad m[...]
EN There were proposed to build a passenger stop on the railway line No 273 relationship Wroclaw-Szczecin, running close to the Wratislavia Arena in Wroclaw in the paper. There were considered two possible passenger stop locations: close to the existing road viaduct (over the Kosmonautów Street) and ov[...]
6
80%
Journal of KONES
EN Every year in Poland, approximately 22 million tons of dangerous materials is transported, which, apart from the German railway, places it on the second position in Europe. The most numerous group of dangerous materials include items of class 3 (liquid, flammable materials), especially liquid fuels.[...]
7
80%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 2 59-62
PL Dogodne położenie naszego kraju rokuje dobre perspektywy wzrostu przewozów. Jednak pod warunkiem, że infrastruktura liniowa i punktowa będzie odpowiadała standardom mogącym zapewnić odpowiednio wysoką jakość świadczonych usług w zakresie budowania łańcuchów dostaw z udziałem transportu kolejowego.
EN The convenient location of Poland and the condition of transhipment facilities on the eastern Polish border promise good prospects for growth of traffic. However, the infrastructure of lines and terminals must meet the appropriate standards of high quality services in building supply chains involvin[...]
8
80%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 49-51
PL Składnia abstrakcyjnej notacji ASN.1 i reguły kodowania. Wykorzystanie notacji ASN.1 do definiowania struktur danych protokołów wymiany informacji w systemach sterowania ruchem kolejowym.
EN The structure of abstract ASN.1 notation and the rules of encoding. Usage of ASN.1 notation for defining protocol data structures of information exchange in railway traffic control systems.
9
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN Preparation for solution of crisis situations in railway transport. The paper points at the most important problems in solving the crisis situations in railway transport, mainly the fast renewal of railway infrastructure.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN In society, in nature, in technologic process and mainly in transportation it is no possible eliminate creation crisis and crisis situations. Everybody to try finding ways for minimize its behaviors and outcomes. In frame prevention activities we need prepare several measures for solving crisis situ[...]
11
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawiono metodykę badań i przykładowe wyniki z obszaru zagadnień diagnostycznych systemów utrzymania zdatności pojazdów szynowych. Wyróżnienie zagadnień diagnostyki technicznej leży u podstaw możliwości zmian systemów eksploatacji systemów złożonych.
EN The methodology of investigations and example results were introduced in the work from the area of the questions of the diagnostic systems of maintenance the rail vehicles. The distinction of the questions of technical diagnostics lies at the bases of the possibility changes the exploitation folded [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 22 87-92
EN The rail is placed on the seating and on the sleeper. The rubber pad is placed between the sleeper and the seating and also between the seating and the rail. The flat and rather stiff pad is for the electric isolation. To decrease the influence of forces (due to weight of the train) to the load of t[...]
13
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 XLV-XLVIII
PL Brak polityki transportowej państwa powoduje, że kierunki rozwoju transportu krajowego i międzynarodowego w Polsce rozwijają się w sposób niekorzystny dla gospodarki krajowej, bo transport samochodowy rozwija się dynamicznie, a transport kolejowy jest słownie popierany, ale w rzeczywistości ulega el[...]
EN Lack of the state transport policy makes internal and international transport develop in a disadvantageous, for national economy, way, because motor transport develops dynamically when the railway one, though wordly supported, is practically close to elimination. Such a policy of the State is carrie[...]
14
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W swojej pracy, autor przedstawia różne tendencje rozwojowe transportu szynowego. Swoją uwagę skupił na kolejach niekonwencjonalnych poruszających się na poduszcze magnetycznej. Opisuje systemy obecnie badane systemów: japońskiego IR Maglev oraz MLU (liniowego samochodu osobowego) i europejskiego ro[...]
EN The various development tendencies of railway transport have been presented in the paper. The unconventional railway moving on magnetic cushion has been presented in details. The systems investigated presently like Japan IR Maglev and MLU (linear private car) and European solutions M-Bahn and Transr[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 129-138
PL W referacie przedstawiono problematykę zastosowań zasobników energii w transporcie szynowym. Wskazano na przyczyny zainteresowania tymi technologiami, dostępne rozwiązania techniczne zasobników energii, a także przedstawiono kilka wybranyen konstrukcji pokładowych i stacjonarnych zasobników energii [...]
EN A question of the application of the energy storage devices in railway transpon has been presented in the paper. The reasons of the wide interest connected with this technology, SOIllt technical solutions of the energy storage devices as well as some technical solutions ofboih on-board and stationar[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 49-55
PL W referacie przedstawiono propozycje uporządkowania przepisów eksploatacji kolei, ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych zmian w określeniu funkcji i podziale posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych.
EN In report were introduced proposals of changes of regulations exploitation in railway.
17
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 183-190
PL W artykule dokonano analizy systemu zaopatrzenia w części zamienne dla spalinowych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w Polsce. Przedstawiono podstawowe problemy z gospodarką materiałową w jednostkach utrzymania oraz ich wpływ na kształtowanie kosztów i polityki zakupów części zamiennych. Dokonano[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 285-289
PL W artykule przedstawiono ilościowe tendencje rozwoju sieci globalnych, wyrażone przyrostem komputerów w sieci Internet oraz przyrostem usług internetowych, a następnie przedstawiono możliwości wykorzystania tych zasobów jako elementów mikrootoczenia dla podmiotów funkcjonujących w systemie transport[...]
EN Using fast developing telematic technologies becomes an element, which improves the competition of railway freight transport according to road transport. One of the examples is an introduction of real time trackings of wagons and unit loads. The potential possibilities of tracking systems of wagons [...]
19
80%
Journal of KONES
EN The organization of railway traffic is a complex decision-making problem. Its complexity results from the multiplicity of problems and from the number of factors, which should be considered. Amongst the research areas, concerning the organization of railway traffic construction of rational train tim[...]
20
80%
Logistics and Transport
EN Although animal-train collisions are common they are poorly recognised. They pose a threat to the passengers’ safety and also cause countable loss for railway operators in the form of rolling stock repairs and delays. The problem is much more significant in passenger transport due to the higher spee[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last