Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway traffic control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono nowoczesne układy energoelektroniczne przeznaczone do zasilania napięciem gwarantowanym układów automatyki kolejowej. Urządzenie składa się z: przetwornic AC/DC zwane powszechnie prostownikami taktowanymi, przetwornice DC/DC i przetwornic DC/AC zwane powszechnie gwarantowany[...]
EN Some modern electric power systems dedicated for supply with guaranteed voltage railway automatic systems have been presented in the paper. The device consists of: AC/DC converters usually called timing rectifiers, DC/DC converters, DC/AC converters commonly called guaranteed alternating voltage sou[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2018 R. 25, nr 9 31--33
PL MONAT to przedsiębiorstwo produkcyjne, które od powstania w 1991 roku cechuje kreatywność, innowacyjność i elastyczność. W ostatnich latach, aby sprostać nowym wyzwaniom na trudnym rynku sygnalizacyjnym, rozpoczęto poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalający stworzyć taki system wartości, który gener[...]
EN MONAT is an industrial enterprise, which since the moment of its foundation in 1991, characterized by creativity, innovation and flexibility. However last years, to be up to new challenges on the difficult signalling market, the quest for fresh ideas commenced, which would allow creation of such a [...]
3
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 3(99) 151--156
PL Artykuł opisuje pewne ograniczenia związane z powszechnie stosowaną w Polsce półsamoczynną blokadą liniową typu Eap, dotyczące problemu kontroli zajętości toru szlakowego i kontroli świecenia światła semafora wjazdowego. Zaproponowano usprawnienia.
EN Some limitations of universally applied in Poland semi-automatic line block type EAP have been described in the paper. Same rationalizations have been proposed.
4
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Systemy transportu kolejowego są systemami złożonymi o rosnących oczekiwaniach w aspektach ich funkcjonalności oraz wydajności, z drugiej zaś strony istnieje konieczność spełnienia coraz wyższych wymagań dotyczących niezawodności ich działania. Z tego powodu funkcjonowanie elementów systemu sterowan[...]
EN Systems of rail transportation are complex systems with growing expectations in aspects of their functionality and efficiency, on the other hand there is a necessity of fulfilling higher demands regarding their reliability of working. This is the reason why functioning of elements of traffic control[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 103-108
PL W referacie opisana została struktura sterowania i zarządzania ruchem kolejowym w oparciu o nowoczesne urządzenia srk oraz techniki transmisji danych. Przykładowa organizacja oparta została na rozwiązaniu wdrażanym przez kolej niemiecką DB. Struktura ta składa się z Centrum Zarządzania Ruchem we Fra[...]
EN New electronic and data transmissions open new possibilities of railway traffic management and control. Today, we have really safe computer solutions, we can observe very fast development of this technology. Management centralisation gives many advantages as well for railway operators and railway cu[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1777-1784
PL W artykule scharakteryzowano Lokalne Centra Sterowania (LCS), z których dyżurni ruchu za pomocą zintegrowanych komputerowych systemów srk sterują ruchem kolejowym na określonym fragmencie sieci kolejowej. LCS-y pełnią funkcję nastawni zdalnego sterowania ruchem na wydzielonym odcinku linii kolejowej[...]
EN The article characterizes the Local Control Centers, ie the places from which the railway workers using computerized signaling systems control the movement in a specific portion of the railway network. These centers act as remote control of the control room on a dedicated section of a railway line o[...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 86 23-34
PL Artykuł dotyczy tematyki obciążenia pracą operatorów sterujących ruchem pojazdów szynowych: dyżurnych ruchu, nastawniczych, dyspozytorów Metra Warszawskiego. Przedstawiono trzy punkty widzenia na ocenę obciążenia psychicznego pracą oraz przykłady metod szacowania takiego obciążenia. Opisano metody s[...]
EN The article is devoted to workload of operators managing railway traffic: signalman, Warsaw Metro dispatchers. Three points of view of workload evaluation and examples of assessing methods are presented. Methods used in Great Britain (ODEC and IWS), Czech Republic, Republic of South Africa and Polan[...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 86 35-52
PL W artykule podjęto próbę opracowania formalnego opisu funkcji zależnościowych. Wychodząc z odwzorowania systemu zależnościowego w postaci obiektów, zaproponowano formalny opis funkcji zależnościowych, obiektów tworzonych z opracowanych funkcji oraz opis systemu zależnościowego tworzonego z obiektów.[...]
EN The article indicates the need for designing a formal description of interlocking functions. Based on the currently used representation of interlocking system in the form of objects, a formal description of interlocking functions has been proposed of objects created from designed functions and a des[...]
9
75%
Logistyka
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w czujnikach koła stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na czujniki koła. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia czujników koła. Przytoczono wyniki badań przeprowadzonyc[...]
EN The article describes the problems associated with interferences in the wheel sensors used in railway traffic control devices. The sources of interferences having an impact on wheel sensors was discussed. The measurement methods of interference of wheel sensors were described. The results of tests p[...]
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Podejście polegające na łączeniu funkcji systemu sterowania zależnościowego dotychczas należących do odpowiednich linii, stacji węzłowych i rozrządowych w wyodrębnionym centrum sterowania obszaru ma przełomowe znaczenie dla jakości sterowania procesami ruchu kolejowego. Wraz ze wzrostem popytu na li[...]
EN Delegation of interlocking system operation from relevant intermediate, branch and junction station to a single area control centre is a breakthrough in the quality of traffic process control. With an increasing demand on the line operation and speed, the need for quality traffic control process inc[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 395-402
PL Organizowanie wspólnego rynku kolejowych przewozów w UE wymaga pokonania m.in. bariery związanej z istnieniem różnic w samej infrastrukturze sieci kolejowej. Działania w tym kierunku związane są z zapewnieniem interoperacyjności kolei. W referacie pokazano, jakie problemy wynikaja w trakcie instalow[...]
EN The organization of the common market of railway transports in EU demands to overcome among other things the barrier connected with the existence of differences in railway infrastructure itself. All activities in this direction are connected with an assurance of the railway interoperability. The pro[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 171-178
PL Realizacja zadań przewozowych w transporcie kolejowym odbywa sie według przygotowanych rozkładów jazdy uwzgledniających potrzeby przewozowe, możliwości przewoźnika i charakterystyki techniczne taboru i linii kolejowej. wprowadzenie długotrwałych ograniczeń prędkości, wynikających z różnych przyczyn,[...]
EN Estimation of time and energetic effects of train performance which were caused by longtime speed restrictions, in comparison with lack of limitsone - is presented in the paper. Calculations were carried out by computer program RSEL for the Wrocław-Poznań line.
13
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 77-87
PL Referat dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych w aspekcie stosowania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. przeprowadzono analizę współdziałania urzadzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z urządzeniami blokady liniowej a szczególnie układu tarcza ostrzegawcza przejazd[...]
EN In article was presented problems safetys on railway-crossing. Realizationed analysis cooperate automatic railway-crossing signalization with automatic block signaling and proposition catemation them.
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 185-192
PL W artykule przedstawiono analizę usterkowości napędów zwrotnicowych wraz z obliczeniem wskaźników niezawodnościowych. Analiza obejmowała obszar byłej Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Katowicach w latach 1998-1999.
EN The paper deals with analysis of failure switch point mechanism with the reliability indexes calculation. The analysis includes the operation area of the former Railway Infrastructure Management of Katowice (DI Katowice)
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 135-142
PL W artykule przedstawiono koncepcję testowania nowobudowanych urządzeń srk z pulpitem komputerowym oraz wykorzystanie symulatora pulpitu komputerowego do celów szkoleniowych personelu obsługi.
EN This paper present testing concept of newly constructed railway traffic control equipment with computer panel as well as utilization of computer panel simulator for operators' training purposes.
16
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 161-167
PL Referat dotyczy zagadnienia utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w wymaganym stanie technicznym. Wzrastająca złożoność systemów sterowania ruchem i konieczność spełniania rosnących wymagań dotyczących ich niezawodności i gotowości sprawiają, że problem właściwego doboru metod obsługiwania[...]
EN High availability of the railway control systems can be reached by introducing adequate maintenance, taking into account technical and economical aspect. Data about real events are collected and processed by Information System with computer database. Maintenance strategy parameters are calculated on[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 109-115
PL W referacie przedstawiono główne aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych w konfiguracjach bezpiecznych dla zastosowań w sterowaniu ruchem kolejowym. Zastosowany model dostosowany do przykładowych konfiguracji (centrum dyspozytorskie, zdalne sterowanie, rozproszone sterowniki zależnościowe) i opar[...]
EN The paper deals with main safety aspects of safety related computer networks for railway control. The proposed model corresponding to real control systems (dispatcher centre, remote control, decentralised interlocking) and applying the homogenous and stationary Markov process allows to determine the[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 93--104
PL W referacie przedstawiono problematykę integracji funkcjonalnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na modernizowanych stacjach zgodnie z wymaganiami instaluje się urządzenia komputerowe dla których należy zapewnić współpracę z systemami na przylegających szlakach i sąsiednich posterunkach za pomo[...]
EN The paper presents the problem of functional integration of traffic control devices. On upgraded stations in accordance with the requirements of the installed computer equipment. For these devices to ensure co-operation between systems in adjacent lanes and adjacent stations through appropriate inte[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 826--828
PL W artykule przedstawiono propozycję formalnej metody specyfikacji złożonych funkcji zależnościowych w systemach srk. Opisana metoda opiera się na podejściu geograficznym, umożliwiającym wykorzystanie zbudowanych elementów dla dowolnego układu torowego. Zastosowanie algorytmów do opisu działania pozw[...]
EN The paper presents several problems concerning the interlocking logic design process in modern railway traffic control systems. This issue is increasingly difficult in implementing new functions and adapting systems to new market requirements. For easy and clear transition from the verbal operation [...]
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 829--831
PL Wykorzystując rachunek macierzowy i teorię automatów, zaproponowano metodę formalnego zapisu funkcji zależnościowych realizowanych w systemach sterowania ruchem kolejowym (srk). Metoda ta stała się podstawą wspomaganej komputerowo specyfikacji tych funkcji w językach opisu sprzętu HDL. Zaproponowana[...]
EN The paper presents a formal specification method of interlocking functions in railway traffic control systems. The method utilizes matrix calculus and the automata theory. After defining the set of automaton internal states (9), the transition matrixes (16) and transition priorities matrixes, descri[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last