Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 10 217-224
EN In the paper author presented the carrying structure of 125-years old railway viaduct which was damaged in consequence of high vehicle impact. The way of repair was described, especially main girders and sidewalk cantilevers were taken into consideration. Causes of such impacts were given and mainte[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Istniejące obecnie połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem i z Zakopanem nie spełnia oczekiwań pasażerów. Rozwiązaniem może być dobudowa nowego, uzupełniającego odcinka linii i modernizacja istniejących. Wymaga to pilnego podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzą do uatrakcyjnienia kolejo[...]
EN Existing at present railway connection from Kraków to Nowy Sącz and Zakopane do not fulfil passengers' expectations. The solutions could be the construction of the new additional section of the line and modernisation of existing ones. It demands the urgent activities that bring up the market value [...]
3
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 23 325--331
EN Paper presents an alternative solution to the classic issue - a flexible hurried steel structure as the superstructure of pedestrian underpass at Kapitulna street in Włocławek which provides crossing under the tracks of the electrified railway line Number 18 Kutno-Piła. Underpass was built in 2012 b[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 21--41
PL Celem artykułu jest przedstawienie kosztów i korzyści realizacji koncepcji przedłużenia linii kolejowej Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski dalej do Dziwnowa. W artykule porównano obsługę transportową do Dziwnowa, uwzględniając stan obecny i możliwy po uruchomieniu rozważanego odcinka. Przedstawiono [...]
EN The purpose of this article is to present the costs and benefits of the implementation of the concept of extending the railway line Wysoka Kamienska – Kamien Pomorski continue to Dziwnow. The article compares the transport service to Dziwnow taking into account the current state and possible conside[...]
5
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania pierwszego teoretycznego pochylenia górki rozrządowej w funkcji pochylenia rozpędowego górki i oporu jednostkowego wagonu.
EN A method for determining the first theoretical hump gradient is presented as a function of the hump’s momentum gradient and unit resistance.
6
88%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 1 56--63
PL Czym różnią się Tatry polskie od słowackich? Te drugie rzecz jasna są powierzchniowo kilka razy większe, nieco wyższe i znacznie mniej rozdeptane przez tłumy turystów. Jest jednak jeszcze jedna różnica – o ile u nas pod Tatrami transport publiczny praktycznie nie istnieje (tak, można dojechać do Zak[...]
7
75%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 3 8--9
PL Już czwarty rok kosztem 1,1 mld zł jest modernizowana Centralna Magistrala Kolejowa. W 2015 roku po zakończeniu prac pociągi będą mogły po niej jeździć z prędkością 200 km/godz. Będzie najszybszą i najbezpieczniejszą linią kolejową w Polsce, a czas przejazdu ze stolicy do Krakowa i Katowic skróci si[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 7/8 135--139
PL Prowadzenie pociągów ze stałym odstępem blokowym powoduje stosunkowo duże ograniczenie przepustowości linii kolejowej, w związku z czym wprowadzono ruchome odstępy blokowe pomiędzy pociągami. Ponieważ odległość pomiędzy pociągami zmienia się w czasie jazdy na odcinku w bardzo szerokich granicach, w [...]
EN Driving trains with constant spacing results in a relatively large block limited capacity of the railway line, therefore, introduced movable block spacing between trains. Since the distance between the trains change while driving on the section within very wide limits, to a large extent hinder the o[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 7/8 140--147
PL Automatyczne sterowanie ruchem pociągu w czasie rzeczywistym wymaga znajomości dokładnej masy składu pociągu, oporów ruchu i profilu odcinka, na którym odbywa się jazda. W tym celu w punktach pomiarowych umieszczonych wzdłuż linii kolejowej, należy porównać chwilowe prędkości i czasy jazdy pociągu z[...]
EN The automatic control of train movement in real time requires knowledge of the exact composition of the train mass, the resistance movement and the profile of the section in which you are driving. To do this, compare the measuring points located along the railway line, the instantaneous velocity and[...]
10
75%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 1 10--13
PL W ostatnich latach PKP Energetyka rozpoczęła modernizację głównych linii kolejowych, która powiązana jest z koniecznością budowy nowych lub rewitalizacji istniejących układów zasilania sieci trakcyjnej.
11
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 417-424
PL Linie kolejowe dużych prędkości zbudowane w krajach Europy Zachodniej osiągnęły znaczący sukces zarówno w poprawie podziału modalnego podróży, jak też ekonomiczny; budowa tych linii w Polsce pozostaje więc kwestią czasu. Graniczne położenie Polski na skraju Unii Europejskiej może spowodować, że poda[...]
EN High speed railway lines built in Western Europe proved to be a success, both in modal split improvement and economy; therefore construction of such lines in Poland is only a matter of time. Since Poland is a border country of European Union, the capacity of the high speed lines might not be fully u[...]
12
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Autorzy w telegraficznym skrócie podają dzieje komunikacji kolejowej w Krakowie i okolicy, wykorzystując kroniki budowy poszczególnych linii kolejowych i materiały archiwalne byłej Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie. Daje to przegląd rozwoju sieci kolejowej w południowej Pol[...]
EN The author presents in brief the history of railway transportation in Cracow and its surroundings. He uses the chronicles and archives regarding particular lines that are in possession of the Cracow Southern Regional Railway Management of Polish State Railways. The paper is intended to give a survey[...]
13
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł przypomina historię budowy i rozbudowy w regionie tarnowskim. Szczególną uwagę zwrócono na początkowe lata rozwoju kolejnictwa w Europie, na ziemiach polskich i w Tarnowie.
EN The article reminds the history of construction and extension in the region of Tarnów. The particular attention is paid to the beginning years of railways development in Europe, in Poland and in Tarnów.
14
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 1 26-29
15
75%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 38--39
PL Transport kolejowy w zakresie przewozów pasażerskich powinno cechować uzyskiwanie dużych prędkości zarówno w odniesieniu do samej jazdy (ruchu środka transportu), jak i czasu przeznaczonego na pozostałe elementy procesu technologicznego przemieszczania (oczekiwanie na wolną drogę, postoje na stacjac[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Na przykładzie jednego odcinka linii kolejowej przeanalizowano wpływ różnych czynników na przerwy w ruchu pociągów. Wyszczególniono rodzaje awarii, liczbę oraz czas ich trwania, a także ich wpływ na kursowanie pociągów osobowych i towarowych. Przepustowość linii kolejowej dotyczy możliwości zrealizo[...]
EN Using the example of one section of a railway line, the effect of various factors on breaks in train service has been analysed. The types, number and duration of breakdowns, as well as their influence on both passenger and goods trains service have been specified. The traffic capacity of a railway l[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 6 7989--7998
PL Przy modernizacji i rewitalizacji dróg szynowych jednym z elementów infrastruktury, wymagającym szczególnej uwagi już na etapie planowania inwestycji, są przejazdy i przejścia w poziomie szyn. Obowiązujące przepisy krajowe pochodzą z lat 90. ubiegłego wieku i w wielu aspektach nie uwzględniają specy[...]
EN When modernising or revitalising a railway line, one of infrastructure elements that merit special care already in the planning phase are level crossings. Applicable national regulations are from 1990s and, in many aspects, do not take into account characteristics specific for railroad modernisation[...]
18
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 6 38--42
PL W czasie jazdy występują losowe zakłócenia w ruchu pociągów. W przypadku wystąpienia takiego zakłócenia nastąpi zmniejszenie prędkości; należy wówczas w czasie rzeczywistym wyznaczyć jazdę na dalszą część odcinka. Następnie należy sprawdzić, czy w związku ze zmniejszeniem się prędkości pociągu poprz[...]
EN During train service random railway traffic disturbances take place. In case any disturbances in train motion and reduction of its speed occur it is necessary to determine the motion for the further part of the section in real time. Then it is necessary to check if due to the reduced speed of the fo[...]
19
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 1 47-51, 60
PL W celu oceny stanu technicznego odbieraków prądu prowadzone jest ich monitorowanie podczas przejazdu pociągu przez stanowisko kontrolne na linii kolejowej. Stanowisko monitoringu rejestruje uniesienie przewodów jezdnych wywołane oddziaływaniem odbieraka, prędkość pojazdu i jego dane identyfikacyjne.[...]
20
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na III Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Infrastruktury w Transporcie Szynowym INFRASZYN 2010” zaprezentowano referat pt. „ Metodyka regulacji osi toru – stan obecny i perspektywy” [8]. Wykazano w nim, że liczne stwierdzone nieprawidłowości ukształtowania geometrycz[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last