Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway crossing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 32-39
PL W artykule omówiono zagadnienia projektowania i budowy przejazdów na skrzyżowaniach transportu samochodowego i torowego. Na podstawie analizy układu dyskretno-ciągłego przedstawiono nową koncepcję wibroizolowanego przejazdu samochodowego.
EN Problem of design and construction of car/railway crossing was discussed. The new idea of vibroisolated car crossing based on analysis of discrete-continuous system was presented.
2
75%
Logistyka
2014 nr 6 9703--9712
PL W artykule przedstawiono model ruchu na małym skrzyżowaniu wykorzystujący automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu skrzyżowań określają instrukcje wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogą zostać one użyte w przypadku niektórych skrzyżowań oraz[...]
EN This paper shows a cellular automata model for smallintersection traffic. The methodsof calculating capacity and lost time for intersections were shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad instructions. However these instructions should not be used for some types of intersectionsand in c[...]
3
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 205--216
PL Poziom zjawisk wibroakustycznych generowanych przez pojazdy samochodowe i kolejowe do środowiska jest zależny od wielu czynników. Są nimi np.: typ/rodzaj opon i nawierzchni, opór aerodynamiczny, konstrukcja pojazdu i jego stan techniczny. Dodatkowo impulsy dźwiękowe mogą pochodzić od uderzeń opon w [...]
EN Vibroacoustic phenomena are generated by motor vehicles and rail vehicles. The level of vibration and noise depends many factors for example: types of tyre and surface, aerodynamic resistance, construction of vehicle and technical condition of vehicle. Source of noise may be hitting by tire in obsta[...]
4
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Bezpieczeństwo i dobra organizacja transportu jest traktowanie przez ludzi jako ważne kryterium oceny jakości życia.
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 249--257
PL Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią części infrastruktury gdzie generowane są liczne zagrożenia strat dla ludzi i obiektów. Zidentyfikowanie zagrożeń oraz konsekwencji aktywacji tych zagrożeń pozwala na określenie środków redukcji ryzyka. Środki redukcji ryzyka działające na zagrożenie zmniejszają p[...]
EN The railway crossings are part of the railway infrastructure where the risk of loss generated for people and objects. Identified the risks and consequences of them allows to determine risk reduction measures. The reduction measures of the risk having influence on the hazard reduce the probability un[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 327--330
PL Hałas komunikacyjny jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych. Rozbudowa sieci dróg i autostrad jest przyczyną wzrostu jego emisji ze względu na wzmożony ruch pojazdów. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów poziomu natężenia dźwięku emitowanego przez pojazd samochodowy pokonujący [...]
EN Communication noise is one of the most onerous environmental factors. The development of the motorway network causes the increase of its emission due to the increased traffic of vehicles. The article presents the results of measurements of the level of sound emitted by a car vehicle railway crossing[...]
7
63%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 6 18--20
PL Analizując wybrane zagadnienia z zakresu energetyki kolejowej, nietrudno dostrzec technologiczną stronę organizacji kolejowej infrastruktury energetycznej. Wpływa ona bowiem zarówno na techniczną stronę organizacji, jak i na koszty prowadzenia działalności, a w segmencie dostaw energii elektrycznej [...]
8
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 3 6--7
PL Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, potocznie nazywane przejazdami, ze względu na występującą liczbę stanowią znaczący element polskiej sieci kolejowej. W miejscach tych każdego roku dochodzi do ponad 200 wypadków, w których w 95% giną ludzie. Co roku organizowana kampania społeczna[...]
9
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W najbliższych latach czekają polską sieć kolejową kierunkowe inwestycje. Istniejące trasy kolejowe muszą być dostosowane do rosnących wymagań na infrastrukturę. Rosnące przewozy ładunków i linie dużych prędkości dla 250 km/godz. i więcej przeznaczone do przewozów pasażerskich wymagają dużych inwest[...]
EN In the next years investments in the polish railway network are planned. Existing tracks have to be readjusted to the increased requirements. Increasing goods transportation and high speed lines of 250 km/h and more for the passenger traffic demand high investments in modernisation and reconstructio[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 231--235
PL W artykule podjęto problematykę bezpiecznych rozwiązań systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Urządzenia stosowane do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych muszą być bezwzględnie sprawne i niezawodne. Nowoczesne systemy samoczynnych sygnalizacji przejazdowych są wykonane w technolo[...]
EN The article deals with the issue of safe systems of the automatic crossing signalization. Devices used to secure traffic at level crossings must be absolutely reliable and efficient. Modern systems of the automatic level crossing are made in computer technology. They use structural excess, programma[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 320--327
PL W artykule omówione zostało zagadnienie monitoringu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne i wrażliwe w obszarze przejazdów kolejowych. Monitoring oparto na pomiarze zachowania kierowców z wykorzystaniem urządzenia do śledzenia ruchów gałek ocznych tzw. eye tracking oraz zamontowaniu n[...]
EN The article discussed the issue of monitoring drivers of vehicles carrying dangerous and sensitive goods in the area of railway crossings. Monitoring is based on measuring the driving behavior with device for tracking eye movements and on board mounted vehicle accelerometer. This measuring system en[...]
12
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 4 (13) 48--59
PL Prowadząc analizę konstrukcji kilkunastu typów przejazdów kolejowych stosowanych w kraju można stwierdzić, że brak było do chwili obecnej konstrukcji optymalnej. Wydaje się, że bliskie ideału jest zastosowanie przejazdów kolejowych, posadowionych na układzie wibroizolacji.
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1811-1820
PL Stopy materiałów charakteryzującym tzw. się efektem pamięci kształtu, do których należy np. stop NiTi, wykazują się w stanie martenzytycznym bardzo dobrymi własnościami tłumienia drgań. Jednak w celu określenia ich rzeczywistej przydatności do zastosowania w maszynach i urządzeniach wibracyjnych ora[...]
EN Memory shape alloys i.e. NiTi alloy have very good damping properties. However, in order to determine their suitability in vibration isolation systems of mechanical equipment one should carry out static and dynamic testing of physical and mechanical properties such as elastic modulus E, measures of [...]
14
63%
Transport Problems
PL W artykule przedstawiono koncepcję wibroizolacji przejazdu kolejowo-drogowego, którego system izolacji jest kontrolowany ze względu na obciążenia dynamiczne pochodzące od pojazdów mechanicznych, tak aby jego oddziaływania dynamiczne na otoczenie były minimalne.
EN This research presents the existing problem of railway elements and motor - vehicle road elements at their intersections. The work also concerns issues of designing and constructing railway crossings at the intersections of motor-vehicle and rail transportation. A new conception of vibroisolated rai[...]
15
63%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono symulacje oddziaływań dynamicznych pojazdów samochodowych w trakcie przejazdu przez wibroizolowany przejazd kolejowy z elementami elastomerowymi, wewnątrz których umieszczone są elementy z pamięcią kształtu typu NiTi. Symulacje przeprowadzono dla samochodów osobowych o masie 15[...]
EN This research presents existing problem of railway elements and motor - vehicle road elements at their intersections. The objects of simulation research were vehicles passing over a level crossing of automobile road and rail-transportation road. Objective of this research was to determine the vibrat[...]
16
63%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono koncepcje regulowanej siły naciągu liny zastosowanej w wibroizolowanym przejeździe kolejowo drogowym w funkcji obciążenia. Regulacje oparto o model dyskretno ciągły systemu złożonego z elementu elastomerowego oraz liny traktowanej jako układ ciągły.
EN In this paper presents the concept of controlling the pulling force as a function of loading of railway crossing that was modelled as a discrete-continuous system. Two elements figure are described as continuous systems: elastomer support and pull-strings. Tension in pull-strings is adjusted in rela[...]
17
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono oraz zilustrowano przykładami taką wzajemną lokalizację przejazdu kolejowego i pobliskiego skrzyżowania drogi biegnącej przez ten przejazd, że ruch na skrzyżowaniu ma wpływ na bezpieczeństwo na przejeździe. Omówiono obowiązujące regulacje prawne i na tym tle zaproponowano sz[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2011 Nr 64 83-90
PL Wykorzystując dane statystyczne Urzędu Transportu Kolejowego oraz wskaźnik liczby zdarzeń niepożądanych, przedstawiono analizę ilościową zdarzeń niepożądanych na przejazdach kolejowych przy zamkniętych rogatkach w Polsce w latach 2005-2009. Pojęto próbę zidentyfikowania źródeł zagrożeń występujących[...]
EN According to the statistics of Railway Transport Office and the indicator of the number of events undesirable are shown the quantitative analysis of the events unwanted at the railway crossing in Poland in 2005-2009. The paper presents the sources of hazards at the railway crossing. The researchers [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono zaobserwowany w Niemczech sposób budowy dwupoziomowych skrzyżowań dróg z kolejami. Droga przebiega tunelem pod wiaduktem kolejowym. Omówiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjne oraz koszty budowy.
EN The paper presents the construction of two-level road-railway crossing. The alternative for typical construction (viaduct over railroad) is a road tunel under rail viaduct. The example, build in Germany, is given.
20
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 209-221
PL W pracy przedstawiono typowe nierówności nawierzchni dróg i ulic. Szczególną uwagę zwrócono na nierówności zdeterminowane: dziury w nawierzchni, krawężniki, koleiny, przejazdy kolejowe i tramwajowe. Przedstawiono wyniki własnych pomiarów nierówności zdeterminowanych wspomnianych typów. Będą one wyko[...]
EN The paper presents typical road and street roughness. Particular attention was paid to determined unevenness: road surface cavities, curbs, ruts, railway crossings and tramway crossings. Results of measurements are presented in graphical form. They will be apply in road vehicle motion and dynamics s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last