Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway automation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2011 nr 3 34-37
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 77-87
PL Referat dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych w aspekcie stosowania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. przeprowadzono analizę współdziałania urzadzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z urządzeniami blokady liniowej a szczególnie układu tarcza ostrzegawcza przejazd[...]
EN In article was presented problems safetys on railway-crossing. Realizationed analysis cooperate automatic railway-crossing signalization with automatic block signaling and proposition catemation them.
3
100%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 52--54
PL Integracja systemów kolejowych we Wspólnocie w procesie zapewnienia interoperacyjności pozwoli na zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe pod warunkiem ujednolicenia nie tylko wymagań technicznych, ale również przyjęcia wspólnych przepisów prawnych i org[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 849--852
PL W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki K[...]
EN The article presents a base of laboratory and research, which exists currently at the Department of Transport and Electrotechnics University of Technology and Humanities in Radom. Through the cooperation with such companies as: Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, KOMBUD from Radom[...]
5
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 3(107) 43--48
PL Zwiększenie stopnia integracji w układach scalonych pozwoliło na budowę urządzeń srk realizujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Wzrost stopnia złożoności systemów sterowania oraz znaczne ich rozproszenie powodują powstanie nowych problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem bezpieczeńst[...]
EN Increasing the degree of integration in integrated circuits allows for the construction of railway traffic control devices realizing more and more powerful functions. The increase in the complexity of control systems and a significant level of their scattering gives rise to new problems related to t[...]
6
84%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 5 38--41
PL Pojęcie „automatyzacja” nierozerwalnie związane jest z automatyką kolejową. O ile sama automatyka kolejowa ma na celu zabezpieczenie ruchu pociągów przed skutkami ewentualnych wypadków będących następstwem błędów osób prowadzących ruch kolejowy lub pociąg, o tyle pojęcie „automatyzacja” jest znaczni[...]
7
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 297--308
PL W pracy przedstawione zostały zasady bezpiecznego stosowania rozwiązań przesyłania danych w publicznych, otwartych systemach transmisji stosowanych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowych zgodnie z obowiązującą normą. PN-EN 50159-2010. Przedstawiono innowacyjne systemy wybranych polsk[...]
EN The work deals with the rules of safety communication applied in public, open data transmission systems according to obligatory standard PN-EN 50159-2011. The innovative systems manufactured by chosen manufactures applying such solutions and elaborated concepts of future systems giving new functiona[...]
8
84%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 123--136
PL W pracy przedstawione zostały zasady bezpiecznego stosowania rozwiązań przesyłania danych w publicznych, otwartych systemach transmisji stosowanych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowych zgodnie z obowiązującą normą. PN-EN 50159-2011. Przedstawiono innowacyjne systemy wybranych polsk[...]
EN The work deals with the rules of safety communication applied in public, open data transmission systems according to obligatory standard PN-EN 50159-2011. The innovative systems manufactured by chosen manufactures applying such solutions and elaborated concepts of future systems giving new functiona[...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 231--235
PL W artykule podjęto problematykę bezpiecznych rozwiązań systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Urządzenia stosowane do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych muszą być bezwzględnie sprawne i niezawodne. Nowoczesne systemy samoczynnych sygnalizacji przejazdowych są wykonane w technolo[...]
EN The article deals with the issue of safe systems of the automatic crossing signalization. Devices used to secure traffic at level crossings must be absolutely reliable and efficient. Modern systems of the automatic level crossing are made in computer technology. They use structural excess, programma[...]
10
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 627--631, CD
PL Podstawową funkcjonalnością systemów automatyki kolejowej jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu kolejowego. Współczesna technika, w szczególności elektronika i informatyka, pozwala zautomatyzować coraz więcej czynności w procesie transportowym. Niezależnie jednak od technologii, w jakiej w[...]
EN The major functionality of railway traffic control system is to ensure efficient and safe railway traffic. Contemporary technique, electronics and informatics in particular, allows for automation of more and more tasks in transportation processes. Irrespective of the manufacturing technology, railwa[...]
11
84%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 168 53--56
PL W artykule przedstawiono metody zapewniające spełnienie najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL4) w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Opisano rozwiązania sprzętowe i programowe zaimplementowane w systemie liczenia osi UniAC1 firmy mającej certyfikat SIL4, w tym dotyczące kom[...]
EN The paper presents methods providing fulfillment of the top-level Safety Integrity Level (SIL4) for the railway interlocking systems. The paper describes equipment and programmatic solutions implemented in the axle counter system UniAC1 which possesses the SIL4 certificate, including the safe commun[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last