Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 171
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 21-28
PL Zaproponowano metodykę oceny trwałości szyn. Badano zużycie eksploatacyjne szyn twardych (332HB) po obróbce cieplnej oraz szyn zwykłych (266HB), bez obróbki cieplnej. Analizowano zużycie ścierno-adhezyjne szyn oraz ich zużycie w efekcie zmęczenia kontaktowego. Wyznaczono charakterystyki trwałościow[...]
EN Anassessmnt method of the rail lifetime has been proposed. The service wear of rails after heat treatment (332HB) and of rail without heat treatment (266HB) has been examined. The abrasive - adhesive wear and contact - fatique wear of rails have been analysed.The lifetime characteristics of tested [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 289-394
PL W pracy dokonano przeglądu nowych kierunków rozwoju stali na szyny kolejowe. Omówiono metody poprawy włsności mechanicznych szyn perlitycznych. Przedstawiono problemy eksploatacyjne szyn o dużej twardości (obrobionych cieplnie). Ponadto praca zawiera charakterystykę nowych stali szynowych o struktu[...]
EN The new directions of development of steels for railway rails were reviewed in paper. The methods of improvement of mechanical properties of pearlitic rails were discussed. The problems of high-strength rail exploitation were presented. The work also contains the characterization of new rail steels [...]
3
100%
Transport Problems
EN Friction, rolling resistance and durability of rails and wheels at operation, belong to a number of the most important problems of railway transportation because they have strong impact on derailment, energy consumption and restorative maintenance. Various aspects of these problems are insufficientl[...]
4
100%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 3 52-54
PL Celem pracy było dokonanie przeglądu konstrukcji i technologii budowy torowisk, a także procesów tworzenia innowacji technicznych w tej dziedzinie, począwszy od jej narodzin pod koniec XIX w., aż po czasy obecne (2008). Głównym źródłem informacji wykorzystanych w artykule jest dokumentacja techniczn[...]
EN The paper presents a review of structures and technologies of track-way construction, as well as the process of developing technical innovations in the field since its beginning at the end of the XIXth century till today (2008). The main source of the information presented in the article has been t[...]
5
100%
Engineering Transactions
EN Urban rail systems are characterized by low-radius curves which are very problematic to negotiate for modern rail vehicles. There are several inventions developed throughout time to cope with that problem. One group of them are bogie steering systems, responsible for the improvement of the alignment[...]
6
100%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiono założenia nowej metody modelowania układów geometrycznych toru kolejowego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Określono kryteria dynamiczne stosując modelowanie matematyczne systemu: tor kolejowy - pojazd szynowy. Opracowano program komputerowy oparty na programowaniu ewol[...]
EN The paper presents principles of a new approach to the modelling of the railway track geometric layouts by making use of a genetic algorithm. The dynamic criteria are estimated by applying a mathematical model of the system: railway track - rail vehicle. The computer software based on the evolution [...]
7
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 1037-1048
PL W artykule opisano proces generowania siły hamującej w pneumatycznych hamulcach szczękowych za pomocą odpowiedniego modelu mechanicznego. Szczególny nacisk położono na złożoność natury adhezji jako zjawiska fizycznego oraz ograniczoność czynników, od których zależy wartość siły hamującej. W tym kont[...]
EN This paper shows the process of braking force realization by air brakes with brake shoes accompanied by a suitable mechanical model. The complexity of adhesion nature as a physical phenomenon as well as the limited factors on which the braking force value depends are pointed out. According to this, [...]
8
75%
Diagnostyka
PL W artykule został opisany model szczeliny w szynie kolejowej, dla magnetycznych systemów wykrywania pęknięć, bazujących na interpretacji materiałów magnetycznych z pętlami prądowymi. Przedstawione zostały obliczone rozkłady pola wzdłuż szyny z pęknięciami.
EN This article describes the model of the crack in the railway rail, for the magnetic crack detection system, based on interpretation of the magnetized material as a set of loops with current. Calculated field distributions along the rail with crack are shown.
9
75%
Logistyka
2013 nr 3 10--14
PL W artykule rozwiązano zadanie wyznaczania optymalnego planu przewozów drobnicy koleją w warunkach niepełnej informacji. Zaprezentowano model matematyczny organizacji takich przewozów. Pokazano przykład wyznaczania optymalnego planu przewozów dla wybranego potoku wagonów.
EN In this paper, resolved to appoint an optimal plan for cargo transportation by rail under conditions of incomplete information. Presented a mathematical model of the organization of such movements. Shows an example of determining the optimal transportation plan for the selected stream wagons.
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 118--120
PL W artykule opisano metodę pomiaru prądu płynącego przez szynę pojazdów trakcyjnych. Metoda wykorzystuje pomiar spadku napięcia a więc musza być znane rezystancja i impedancja szyny.
EN The article describes a method of measuring current flowing through a rail. This method is based on voltage drop measurement. For this method to be used correctly, it is necessary to know the resistance or impedance of the rail. A laboratory measurement was carried out, in order to determine the res[...]
11
75%
Infrastruktura Transportu
2010 nr 1 22-23
PL ZWUS wkracza w sferę Regionalnych Centrów Sterowania na Polskich Liniach Kolejowych. System SKD-3 produkcji Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. jest nowoczesnym systemem kontroli dyspozytorskiej, funkcjonującym jako podsystem Systemu Zdalnego Sterowania i Kierowania Ruchem EBI Screen-[...]
EN The SKD-3 system, produced by Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., is a modern tool for train dispatcher control. It has been implemented at the Dispatcher Center in Wrocław as a part of a series of operations aiming at modernization of the Wrocław - Legnica rail track. The system pro[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 163-170
PL W artykule zaproponowano nowe metody wyznaczania wskaźników, pozwalające w prosty i jednoznaczny sposób określać kategorię przejazdów. Metody te zapewniają spóność unormowań prawnych dotyczących przejazdów oraz przejrzystość zachowań użytkowników na przejazdach. Przedstawiono zagadnienia obsługi prz[...]
EN In the article the authors hare suggested new methods of defining the indicators allowing determining the category of the crossings. These methods secure coherence of the legal regulations concerning the crossings from a distance and the light signals transmitted on them.
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 1304--1319
PL W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Przedstawiono przyczyny zdarzeń na przejazdach kolejowych. Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z poprawą stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi w poziomie sz[...]
EN The paper presents basic data on safety at level crossings. The paper presents the reasons for the events at railroad crossings. Characterized the fundamental issues related to the improvement of safety at intersections with roads railways circular level crossings, or at railroad crossings. Discusse[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 2 381--388
PL Celem artykułu jest wykazanie, że idea zrównoważonego rozwoju transportu traktowana jest w polskiej polityce transportowej dość wybiórczo. Czasami jest eksponowany aspekt ekonomiczny, czasami ekologiczny (bądź tylko jakaś jego wybrany element), rzadko społeczny, a trudno znaleźć przykład równego tra[...]
EN The purpose of this article is to demonstrate that the idea of sustainable transport is treated in the Polish transport policy rather selectively. Sometimes there is exposed the economic aspect, sometimes ecological (or only some of its selected aspects), rarely social, and it is difficult to find a[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 2043-2054
PL W pracy zaprezentowano symulacje emisji akustycznej szyny położonej na podłożu wielowarstwowym. W pierwszej części przedstawiono model matematyczny rozpatrywanego zagadnienia, który obejmuje belkę poddaną ruchomemu, pionowemu obciążeniu o rozkładzie funkcji Gaussa, oraz podłoże składające się z czte[...]
EN The simulations of an acoustic emission of the rail on multilayer foundation are presented in the paper. In the first part of this work the mathematical model of the considered problem is shown. The model considers the beam with the perpendicular moving load, which distribution is characterized by G[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 4 3053--3065
PL Rozwój niemieckiego kolejnictwa począwszy od budowy pierwszej linii aż do czasów współczesnych. Próba analizy kształtowania się infrastruktury transportowej oraz transportu kolejowego w układzie przewozów pasażerskich i ładunków na podstawie sytuacji gospodarczej Niemiec. Potrzeba poniesienia nakład[...]
EN The development of German rail, starting from the first railways up to the present days. An attempt to analyse the process of shaping transport infrastructure and rail transport for passenger and cargo carriages, on the basis of the economic situation in Germany. The need to bear costs of maintenanc[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 4 3067--3075
PL W artykule przybliżono stan francuskiej infrastruktury transportowej. Przedstawiono wpływ obecnej sytuacji gospodarczej Francji na strukturę oraz wielkość pasażerskich i towarowych przewozów transportem kolejowym. Wskazano konsekwencje finansowania przez rząd oraz władze lokalne przewozów pasażerski[...]
EN The article deals with the state of French transport infrastructure. The influence of current economic situation on the structure was presented as well as the volume of passenger and cargo carriages by rail. The consequences of government and local authorities funding for passenger carriages were pr[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 4 3187--3196
PL W pracy przedstawiono analizę dopuszczalnych poziomów hałasu w funkcji odległości od torów w wybranych lokalizacjach zmodernizowanych linii kolejowych. Mimo zależności, że transport kolejowy jest źródłem hałasu mniej uciążliwym niż transport drogowy wymagane jest okresowe monitorowanie dopuszczalnyc[...]
EN Exceeding the permissible noise levels from railway transport in relation to the distance from the railway track. Railway transport is a source of noise, which is by its nature less annoying to human than the noise generated by road transport. However, it is necessary to monitor and satisfy the nois[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 3 4425--4431
PL Krótka charakterystyka gospodarki i infrastruktury transportowej Argentyny. Początki budowy linii kolejowych i proces nacjonalizacji spowodowanej złą sytuacją ekonomiczną tej gałęzi transportu na skutek zaniedbań państwa. Konsekwencje prywatyzacji, szczególnie w przewozach pasażerskich. Próby przywr[...]
EN A brief characterization of the economy and transport infrastructure in Argentina. The beginnings for construction of railway lines and the nationalization process caused by a bad economic situation of this transport branch in consequence the negligence of this country. The consequences of the priva[...]
20
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Sieci kolejowe na całym świecie są coraz bardziej zatłoczone, przy coraz wyższych prędkościach pociągów i przewożą coraz więcej pasażerów przy większym nacisku na osi kół niż dotychczas. Połączenie tych czynników oznacza poważne zagrożenie dla istniejącej infrastruktury, co prowadzi do zwiększonego [...]
EN Rail networks across the world are getting busier with trains travelling at higher speeds and carrying more passengers and heavier axle loads than ever before. The combination of these factors has put considerable pressure on the existing infrastructure, leading to increased demands in inspection an[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last