Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Kolejnictwa
2012 Z. 155 93-104
PL W artykule opisano możliwość zastosowania spalinowych silników turbinowych do napędu pojazdów szynowych. Scharakteryzowano zalety takich silników w stosunku do silników tłokowych, takie jak: korzystny wskaźnik mocy, większa trwałość, zasilanie gorszymi gatunkami paliw płynnych. Stwierdzono, że główn[...]
EN The paper describes possibilities to apply internal combustion turbine s for the propulsion of railway vehicles. Advantages of a turbine over internal combustion piston engine were named: Favourable power to weight coefficient, higher durability, tolerance to the fuel of poor quality. However, lower[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 9 63-65
PL Przedstawiono tranzystorowe układy napędowe prądu przemiennego, przeznaczone do stosowania w pojazdach trakcyjnych.
EN Transistorized ac drives are presented, designed for traction applications.
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Zalety modelowania komputerowego jako podstawowej techniki w procesie projektowania konstrukcji. Możliwości programu CATIA V5 w modelowaniu pojazdów szynowych.
EN The advantages of the computer - aided modelling as the basic technique in the construction design process. CATIA V5 program capacities in the modeling of rail-vehicles.
4
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 106--110
PL W pracy omówiono podstawowe problemy związane z osiowaniem układów przeniesienia mocy pojazdów samochodów i autobusów oraz pojazdów szynowych. Zaproponowano rozwiązanie techniczne osiowego ustawienia źródła napędu i układu jego odbioru.
EN The study discusses basie problems connected with alignment of drive transmission systems of cars, buses and rail vehicles. It suggests a technical solution consisting of aligned setting of the prime mover and its reception system.
5
88%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 399--410
EN Advantages arising from standardisation and certification in economic activity and in particular in manufacture are plain. It is difficult to imagine large-scale production without any standards. This is also true in case of construction, both in the design and prototype testing stage. Manufacture o[...]
6
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 375-383
PL W opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem obiektów technicznych: pojazdów, maszyn itp. Omówiono założenia trzech podstawowych systemów odnowy obiektów technicznych stosowanych w kraju. Szczegółowo przedstawiono system wykorzystujący niezawodnościową strategię obsługiwania[...]
EN The paper describes basic problems which are connected with use of technical devices: vehicles, machines and so on. Reconditioning strategies of technical devices which are used in Poland: use to a break­down, schedule-preventive repair system, use to scheduled service. Reliability strategy of techn[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule dokonano identyfikacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej zestawów kołowych pojazdów szynowych, jak również ich warunków pracy oraz zużyć i uszkodzeń w eksploatacji. Opisano wpływ warstwy wierzchniej na kształtowanie trwałości zestawów kołowych oraz wybrano obrób[...]
EN In the paper an identification of design, production engineering and technical operation of the rail vehicle wheel sets as well as conditions, wear and damages during their operation has been carried out. An influence of outer layer properties on wheel set durability and kinds of their surface-reinf[...]
8
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 3 11-15
PL Wskaźnik spokojności biegu pojazdu. Wskaźnik komfortu jazdy dla kolei brytyjskich, francuskich, japońskich i koreańskich. Ocena komfortu wg normy ISO 2631 oraz preENV 12299.
EN The reposefulness coefficient of the train running. The coefficient of travel comfort for British, French, Japanese and Korean railways. The assessment of comfort according to the ISO 2631 standard and the preENV 12299 standard.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 277-284
PL W referacie omówiono możliwości realizacji pomiarów niezbędnych wielkości gemoetrycznych , wchodzących w zakresie badań odbiorczych i kontroli eksploatacyjnej zestawów kołowych wózków pojazdów szynowych. Przedstawiono główne ograniczenia związane z wykorzystaniem różnych dostępnych rozwiązań metrolo[...]
EN Possibilities of measurements indispensable geometrical quantities, witch is included in both receiving and exploiting inspections of wheeled sets has been discussed. Main limitation connected with different accessible metrological solutions has been discussed. Own solutions of hardware making possi[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 81-90
PL Jednym z podstawowych problemów napotykanych w czasie eksploatacji pojazdów szynowych wyposażonych w klasyczny układ hamulca klockowego ze wstawkami z żeliwa P10 jest wynikające z odkształceń cieplnych wstawek hamulcowych zmniejszenie skuteczności hamulca oraz przyspieszone i nierównomierne zużycie [...]
EN One of the frequent problems met in technical operation of rail vehicles equipped with standard shoe brake system with shoe made of cast iron. The decrease of brake efficiency together with increased and irregular shoe wear caused by thermal deformations of brake shoes are one the most frequent prob[...]
11
75%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono znaczenia pojęcia „stan obiektu” w zależności od punktu widzenia, z jakiego jest ono rozważane. Każde z przedstawionych znaczeń może być prze d-miotem identyfikacji we współczesnych systemach eksploatacji. Pierwszym z nich jest stan strukturalny obiektu, odnoszący się do lic[...]
EN The article presents a variety of the meanings of an object state term (notion), depending on the point of view at which it is discussed. Each of the presented meanings can constitute an identification subject in contemporary operational states. The first of these meanings is a structural state of a[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Błędy współosiowości i przekoszenia podzespołów, niewłaściwe obciążenie, niewłaściwa instalacja, złe smarowanie, przekroczenie dopuszczalnych wartości obciążeń i prędkości oraz niszczący wpływ otoczenia stanowią istotne czynniki ryzyka zmniejszenia trwałości łożysk tocznych.
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 5069--5077
PL Praca zawiera wyniki badań wpływu wstawki hamulcowej na powstawanie korugacji koła pojazdów szynowych. Praca dotyczy problemu zjawisk kontaktowych wywołanych tarciem zwrotnym. W praktyce ten rodzaj zużycia występuje na powierzchni ciernej kół zestawów kołowych pojazdów szynowych jako równomiernie ro[...]
EN The paper presents the results of influence research of some types of brake-shoe insert on the corrugation of rail vehicles wheel sets. In the paper the contact phenomena caused by reverse friction are discussed. In practice this type of wear is found on the frictional surface of rail vehicle wheel [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 913--917
PL W artykule omówiono cykl badań procesu hamowania pojazdu szynowego jaki przeprowadzono w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Szczegółowo omówiono metodę pomiarową opartą o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011r. Wykazano zalety i wady każdej z me[...]
EN The subject of this paper is closely related to series of researches which were done in Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design - Technical University of Lodz. The mentioned studies was focused on tram braking problem. Presented researches was showing differences between methods of[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozwój przestrzeni zurbanizowanych oraz aglomeracji miejskich wymusza równoległy rozwój usług transportowych. Wraz z rozwojem indywidualnego i zbiorowego transportu, coraz wyższy odsetek populacji żyje w ciągłym zagrożeniu drganiami i hałasem, które są często szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Tramw[...]
EN Advancing urban development of huge urban and agglomeration spaces triggers development of municipal transport services. Along with development of individual and collective transport, higher and higher percentage of population lives in constant noise and vibrations hazards, which are very often harm[...]
16
75%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono historię rozwoju zespołów trakcyjnych przeznaczonych do ruchu podmiejskiego i miejskiego w aspekcie rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów technicznych. Zawarto najbardziej rozpowszechnione rozwiązania techniczno- konstrukcyjne stosowane głównie w trakcji elektrycznej.
EN The article presents history of traction assemblies development applied at suburban and urban traffic in a light of construction approaches and technical parameters. The most widespread construction and technical solutions, applied primarily at electrical traction, have been disclosed.
17
75%
Logistics and Transport
EN Electric traction motors of rail vehicles operate in very harsh conditions. This is due to their varying load and power fluctuations, as well as their exposure to high humidity, excessive shocks, dust and changing ambient temperature. These conditions can lead to the non-operational state of motors [...]
18
75%
Logistyka
PL W artykule opisano i zilustrowano za pomocą schematu blokowego problemy związane z organizacją, logistyką i przygotowaniem dużych przedsięwzięć, jakimi są projekty testów zderzeniowych na kabinach pojazdów kolejowych. Duże obiekty, tory kolejowe, wysokie prędkości, koszty a także niepewność i naraże[...]
EN In the paper, organization, logistics and preparation problems concerning large projects such as a project of crash tests on cabs of railway vehicles were described and illustrated with a flowchart. Large objects, railways, high-speed, cost, uncertainty and exposure to judgments of media etc. make t[...]
19
75%
Tribologia
2016 nr 4 91--99
PL Zestawy kołowe jako elementy decydujące o niezawodności i bezpieczeństwie prowadzenia ruchu kolejowego wymagają na etapie wytwarzania i eksploatacji zapewnienia wysokich standardów technicznych i jakościowych. Niedotrzymanie tych warunków skutkuje m.in. przyspieszonym zużyciem kół zestawów kołowych [...]
EN Wheel sets as elements determine the reliability and safety in railway traffic demand ensuring high technological and quality standards at the stage of production and exploitation. Not satisfying these conditions may result in, among others, premature wear of wheels in the wheel sets, in turn a shor[...]
20
75%
Problemy Kolejnictwa
2016 Z. 170 25--30
PL W artykule przedstawiono analizę pomiarów sygnałów akustycznych generowanych podczas testu pass-by wybranego typu lekkich pojazdów szynowych w warunkach normalnej eksploatacji. Pomiary hałasu wykonano zgodnie z wymaganiami normy ISO 3095. Celem analizy było sprawdzenie, w jakim stopniu uwzględnianie[...]
EN The article presents the results of analysis carried out for automatization of analytical procedures for tram noise monitoring. The primary analytical procedures were developed based on the ISO 3095:2005 standard. However, it was decided to develop own research methodology. Due to, that fulfillment [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last