Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 188
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 2 395--404
EN This paper presents a methodology for modelling the movements of an electrical rail vehicle on any track. Vehicle movement is the result of the drive system of a vehicle transferring electromechanical torque generated by the electric motor onto the wheels of the vehicle, while the appropriate drivin[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
EN Design of damage quantification methods for rail vehicle, e. g. due to an accident, results from statistical processing of vehicle recalculated residual value and wearing development models processed on the basis of stochastic processes theory. The damage quantification of vehicle means quantificati[...]
3
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2013 Vol. 15, no. 4 343--348
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodologię, która może być zastosowana do badania zjawisk dynamicznych w układach napędowych pojazdów szynowych z uwzględnieniem rzeczywistego ich osadzenia. Badania są realizowane przy szczegółowym opisie zjawisk elektromagnetycznych w silnikach napędowych oraz zja[...]
EN This paper shows the methodology that can be used to study the dynamic phenomena occurring in rail vehicle drive systems by taking into account its actual seating. The studies are performed by providing a detailed description of electromagnetic phenomena found in drive motors and contact phenomena a[...]
4
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 66--68
PL System drzwi czołowych w pojazdach szynowych przeznaczonych do wagonów osobowych winien spełniać ściśle określone wymagania. Jako element powszechnie dostępny pasażerom musi być estetyczny i nowoczesny, charakteryzować prostotą użytkowania, jak i obsługi. Przede wszystkim jednak powinien skutecznie [...]
EN System of doors used in passengers carriages, which are designed for the public transport, along with tec hnical advance and new requirements, should be al developed to be easy in maintenance, quiet during operations, have a modern appearance and protect the traveling peoples in case of fire. Ali gu[...]
5
80%
Transport Przemysłowy
2006 nr 2 (24) 56-58
PL W referacie przedstawiono modelowanie pojazdu szynowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich na rynkach byłych krajów ZSRR. W pracy wykorzystano program SolidWorks do obliczeń wytrzymałościowych. W referacie przedstawiono wymagania wytrzymałościowe stawiane pojazdom szynowym oraz przedstawiono w[...]
EN This paper presents modeling of large size passenger rail vehicle for the former USSR market. CAD system (SolidWorks) was used in the work to create vehicle geometry while FEM tool (MSC/Nastran) was used to carry out strength analysis. Some requirements that such vehicles must fulfill as well as FEM[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 61 143-148
PL Artykuł jest poświęcony hamulcom tarczowym, które w technice kolejowej są. obecnie powszechnie stosowane ze względu na coraz większą prędkość jazdy. Dążenie do podróżowania z dużą prędkością pociąga za sobą stosowanie większych mocy hamowania, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się możliwie na jak najkr[...]
EN This article presents disc brakes, which are widely used in rail industry because of increasing the speed of trains. The aim at traveling with high speeds results in the usage of greater power of breaking to come to a halt at the shortest possible braking distance. That is why more and more cars are[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 173-180
PL W pracy przedstawiono metodykę modyfikacji struktury konstrukcji obiektu mechanicznego na przykładzie pojazdu szynowego typu pojazd tramwajowy. Przedstawiona procedura postępowania bazuje na symulacyjnych metodach komputerowych wykorzystujących modele zbudowane w konwencje techniki elementów skończo[...]
EN New trends a tram design is to introduce low floor. This creates new problems related to dynamics of driving, stability of driving wear of wheels and others. The paper presents new methodology for tram vehicle structure modification, which take into account many problems, which existing while the de[...]
8
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 105--110, CD
PL W artykule przedstawiona została metodologia oceny drgań gruntu powodowanych ruchem pojazdów szynowych. Przedstawiono opis badań eksperymentalnych ich wyniki oraz ocenę zagrożeń związanych z ruchem pojazdów szynowych na przejeździe drogowo-tramwajowym zlokalizowanym na Śląsku. Proponowana metoda oce[...]
EN A methodology for assessing the ground vibrations caused by the movement of rail vehicles is presented in the paper. A description of the results of experimental studies and assessment of the risks associated with the operation of rail vehicles on the road and tram crossing located in Silesia is als[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1611-1617
PL W pracy przedstawiono wybrane metody modelowania matematycznego układu koło-szyna oraz wykazano ich użyteczność w diagnostyce pojazdu szynowego. Zaprezentowano metodę symulacyjną identyfikacji, w której zagadnienie kontaktowe sprowadzone jest do zagadnienia polowego i rozwiązania zadania identyfikac[...]
EN The paper presents selected methods of mathematical modeling of the wheel-rail contact and shown that they are useful in the diagnostics of the rail vehicle. A simulation method of identificati on is presented in which the contact problem is reduced to the field problem and identify the sources of t[...]
10
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zderzaki, jako zespoły służące łagodzeniu sił wzdłużnych działających na pojazdy szynowe, odgrywają ogromną rolę w eksploatacji taboru kolejowego. Ich zadaniem jest również zapewnienie spokojności biegu wagonów, umożliwienie wykonywania prac manewrowych, takich jak sprzęganie, czy rozprzęganie wagon[...]
11
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 496--502
PL Hamulec tarczowy pojazdów szynowych jest obecnie podstawowym hamulcem ciernym odpowiedzialnym za zatrzymanie pojazdu na wymaganej drodze hamowania. W wielu współczesnych pojazdach z trakcyjnymi silnikami elektrycznymi, hamulec tarczowy współpracuje z hamulcem elektrodynamicznym co dodatkowo wpływa n[...]
EN The disc brake of rail vehicles is currently the primary friction brake responsible for stopping a vehicle on the required braking distance. In many modern vehicles with traction electric motors, disc brake works with brake electrodynamic which further increases the efficiency of braking by implemen[...]
12
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 490--495
PL W technice kolejowej spotyka się różnorodne konstrukcje tarcz hamulcowych co sprawia, że możliwe jest ich zastosowanie niemal we wszystkich pojazdów szynowych, począwszy od lekkich pojazdów komunikacji miejskiej, a skończywszy na ciężkich pociągach towarowych. Łatwość zabudowy oraz wysoka skutecznoś[...]
EN The railway technology meets a variety of designs of brake discs which makes it possible to use them in almost all rail vehicles, ranging from light transport vehicles, and ending with heavy freight trains. Ease of installation and high braking on the brake disc is the reason for their continued dev[...]
13
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Silnikom elektrycznym stosowanym do napędu pojazdów trakcyjnych stawiane są następujące wymagania: duży moment obrotowy przy niskich prędkościach kątowych i duża moc znamionowa; szeroki zakres i łatwość regulacji prędkości kątowej zarówno w obszarze stałego momentu, jak i stałej mocy wysoka sprawnoś[...]
14
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 3 47--48
PL Wężykowanie wózków pojazdów szynowych powoduje niestabilną jazdę pojazdu w torze prostym, niepełne wykorzystanie siły pociągowej, nadmierne zużycie obrzeży kół i wytarcia główek szyn. Dla zapobiegania temu niekorzystnemu zjawisku stosuje się różne rozwiązania stosownie do konstrukcji pojazdu i skali[...]
15
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych zajmująca się zakłóceniami ruchu wzdłuż toru kolejowego jest częścią dynamiki pojazdów. Większość rozważań w ramach dynamiki wzdłużnej odnosi się do więcej niż jednego pojazdu – aż do całego pociągu. Celem tego artykułu jest krótki przegląd zagadnień dynamiki wzd[...]
EN The longitudinal rail vehicle dynamics dealing with the movement disturbance along the railway track are part of the overall vehicle dymamics. Most of the longitudinal dynamics considerations relate to more than one vehicle up to the whole train. The aim of the article are chosen problems of the lon[...]
16
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 19 13-15
17
80%
Machine Dynamics Problems
PL W pracy przedstawiono problematykę diagnozowania stanu technicznego układu mechanicznego typu pojazd szynowy metodą off-line w obszarze niskich częstotliwości. Wyodrębniono podstawowe układy, z których zbudowany jest pojazd szynowy. Przedstawiono model układu pojazd szynowy-tor i przykład jego wykor[...]
EN In the work we present the issue of diagnosing the technical condition of a mechanical system (a rail vehicle) by means of the off-line method in the low frequency range. We isolated the basic systems which make up the rail vehicle. We present a model of the rail vehicle-track system and an example [...]
18
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej wpływu ob-ciążenia na efektywność energetyczną miejskiego pojazdu szyno-wego. Obciążenie zależy od liczby pasażerów i od profilu prędko-ści – wyższa masa, prędkość i przyspieszenie wymagają większej siły pociągowej, a w konsekwencji wzrostu momentu[...]
EN This paper analyses how different traction drive load influences energy efficiency of urban rail vehicle. Load depends on the number of passengers and on the speed profile – heavier mass, higher speed and acceleration demand higher tractive effort, which means higher torque on motor shaft. Since num[...]
19
80%
Archives of Transport
PL Przedmiotem pracy jest analiza efektów dynamicznych związanych z asymetrią układu zestaw kołowy-tor. Asymetria ta może być powodowana zarówno asymetrią charakterystyk elementów podatnych, asymetrią parametrów geometrycznych czy bezwładnościowych. Autorzy zaproponowali w pracy model matematyczny ukła[...]
EN The main topie of this article is analysis of dynamie behaviour with a nonsymmetrie railway vehicle - traek system model. The non-symmetry ean result from (for example) vehicle design, wear, damage of springs and/or dampers, and a non-symmetrie load distribution. In this paper we present the equatio[...]
20
80%
Archives of Transport
PL Artykuł stanowi uzupełnienie metodyki uogólnionego modelowania dynamiki pojazdów szynowych opracowaną przez autora, który dokonuje tego na tle innych metod stosowanych w dynamice pojazdów szynowych. Przedstawia przy tym zarówno cechy uogólniające metodyki, jak i te stanowiące o jej oryginalności. Au[...]
EN The paper presents in a compact way and completes generalised methodology of modelIing dynamics ofrailway vehicles as elaborated by the author. This is realised with other methods applied in railway vehicle dynarnics as a background. Features of the method, both those generalising and those making i[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last