Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 457
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN In the article there is the role of computer-aided support processing in the rail transport presented. The Author describes levels of crisis situations and possibilities of using computer-aided support processing on each level in order to solve them. The Author proposes using of computer-aided suppo[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Referat zawiera główne informacje o możliwej wykonalności modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań do prędkości pociągów V=160 km/h, zebrane w oparciu o studia prowadzone w tej sprawie w latach 1994 - 2004 przez Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu. Podana jest charakterystyka [...]
EN The paper contains the principal information on possible feasibility of the modernization of the E-59 railway line on the section Wrocław - Poznań up to train speed V=160 km/h. The information was collected by Biuro Projektów Kolejowych in Poznań in the years 1994 -2004 as a result of the studies co[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Relacja z konferencji pt. "Regionalny transport kolejowy - szanse i zagrożenia", która odbyta się z inicjatywy Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Wieku Pary. Problemy stojące przed samorządami terytorialnymi i poszukiwania rozwiązań. Zamierzenia MTiGM[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Obecny stan infrastruktury kolejowej w Polsce a współczesne potrzeby i oczekiwania. Program rozwoju kolei dużych prędkości. Projektowany spójny układ linii nowych i mechanizowanych dla prędkości: 300-350 km/h, 200-250 km/h i 160-200 km/h.
EN The current situation of the railway infrastructure in Poland in contradiction to the Polish needs and expectations. The high speed railway development Programme. The designed coherent system of both the new and mechanization related lines for the speeds equal to 300 -350 km/h, 200-250 km/h and 160-[...]
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Mechaniczne metody oceny wytrzymałości zmęczeniowej. Metody defektoskopowe a proces zmęczenia materiału. Definiowanie gatunków stali podatnych na badania magnetyczne. Magnetyczna miara uszkodzenia materiału. Podsumowanie.
EN Mechanical methods of the fatigue life evaluation. Detection methods and the process of the material's fatigue life. Definition of the grades of steel being susceptible on the magnetic researches. The magnetic measure of the material damage. Summary.
6
80%
Journal of KONES
EN An increasing amount of carried transport mass, speed of transportation, intensity of traffic pose a threat to the ecosystem are presented. At risk are both the participants of the road and railroad traffic and the inhabitants of areas where those transport tasks are performed. The risk also applies[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 9--22
PL W ostatnich latach można obserwować dynamiczny wzrost długości linii kolei dużych prędkości (KDP)1 na świecie. Ten segment przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym jest w stanie skutecznie konkurować z przewozami transportem drogowym, a nawet (w wybranych relacjach) z transportem lotniczym. Ko[...]
EN In this article the author considers the issues of building the first high-speed rail line in Poland showing the social, economic and ecological benefits. It also considers the arguments of opponents to the construction of these lines and shall discuss the government’s overall program for the constr[...]
8
80%
Archives of Electrical Engineering
EN The article presents measurement methods serving to determine electric and magnetic properties of rails (60E1) used to construct railroad turnouts. Knowledge of a rail's electric and magnetic properties is necessary to analyse the phenomena in the rail's internal structure when under impact of a pow[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 7-22
PL Mimo że proces regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce trwa już ponad 10 lat, to nadal nie można mówić o jego zakończeniu. W tym okresie nastąpiły fundamentalne zmiany w strukturze podmiotowej i własnościowej na rynku kolejowych operatorów regionalnych przewozów pasażerskich. Wiele[...]
EN The process of regionalization of rail passenger transport in Poland is already more than 10 years, but still can not talk about its end. During this period, fundamental changes in the entity structure and ownership in the rail operators of regional passenger transport have occurred. Many problems a[...]
10
80%
Logistyka
2010 nr 6 31-34
11
80%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Praca zawiera wybrane informacje na temat transportu kolejowego będącego jednym z elementów systemu logistycznego Polski. Opisano ogólnie problemy polskiej kolei związane między innymi z rozwojem infrastruktury oraz możliwości wykorzystania potencjału przewozowego przedsiębiorstw kolejowych w realiz[...]
EN The paper contains some information about the rail which is one of the elements of the Polish logistics system. There are described the general problems of the Polish railway related to inter alia, infrastructure development and possible use of transport potential of railway companies in the realiza[...]
12
80%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Referat przedstawia problemy związane z logistyka w transporcie kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem przewozu rzeczy. Ukazuje praktyczne aspekty tej problematyki na przykładzie paru wybranych kolejowych przewoźników towarowych. Materiał pozwala na usystematyzowanie istniejących trudności oraz uka[...]
EN The Report presents the problems of logistics in the rail transport with particular regard to the carriage of goods. It shows the practical aspects of the problem on the example of few selected rail freight carriers. The material allows systematizing the existing difficulties and shows the existing [...]
13
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego możliwa jest m.in. poprzez transfer innowacji w zakresie środków technicznych transportu szynowego: specjalistycznych wagonów towarowych, pojazdów trakcyjnych, wagonów pasażerskich, lekkich pojazdów szynowych, pojazdów kolei niekonwencjonalnych. Przedst[...]
EN An improvement of competitiveness of the railway transportation is possible, among others, by the transfer of innovation in the domain of the technical means of railway transportation: specialized freight cars, traction vehicles, passenger cars, lightweight railway vehicles, vehicles of unconvention[...]
14
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie pokrótce przedstawiono proces kształtowania się specjalistycznych usług telekomunikacyjnych znajdujących zastosowanie w kierowaniu i zarządzaniu transportem kolejowym, uwarunkowania w zakresie asortymentu i ilości usług obecnie świadczonych przez Telekomunikację Kolejową oraz najciekawsz[...]
EN In the paper the lecturer presented the development of telecommunication services used in management of railway transport, the variety and quantity of services rendered by Railway Telecommunication. He also presented the interesting offers of the Railway Telecommunication for the year 2005.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 5-12
PL Problem funkcjonowania transportu w międzynarodowych i krajowych wymianach towarowych i ich rozwój odgrywa bardzo ważną rolę. Wyraźnie widać, że transport i wymiana towarowa są ściśle ze sobą związane, a postęp i dalszy rozwój w obrębie jednej z tych działalności gospodarczych uwarunkowany jest post[...]
EN The problem of functioning of transport plays an important role in international and national market exchange and its development. It is clearly visible, that transport and market exchange are strictly connected with one another and the development and further evolvement in one of those is subjected[...]
16
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wybrane informacje dotyczące transportu kolejowego jako jednego z istotnych elementów systemu logistycznego Polski. Opisano wybrane problemy polskiej kolei i porównano transport kolejowy z samochodowym. Oceniono możliwości wykorzystania potencjału przewozowego przedsiębiorstw k[...]
EN The paper contains some information about the rail which is one of the elements of the Polish logistics system. There are described the general problems of the Polish railway related to inter alia, infrastructure development and possible use of transport potential of railway companies in the realiza[...]
17
80%
Logistics and Transport
EN The construction of passenger stops of the railway transport has been proposed in order to operate the communication infrastructure of two housing complexes – the village of Mirków and the Residential Estate ‘the Four Seasons’ (Polish: ‘Cztery Pory Roku’), belonging to the agglomeration of Wroclaw. [...]
18
80%
Research in Logistics & Production
2014 Vol. 4, No. 3 209--219
EN This article shows intermodal transport as an effective mode of transport. In the article are presented examples of best practices, i.e. successful projects regarding utilisation of rail transport, which includes showing methods of effective, economical and resource-efficient integration of rail tra[...]
19
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 317--320
EN Improving knowledge on an external enterprise needs and scope of service provided are the most important assets of services provision in outsourcing. Other benefits involve constant level of income and improvement of the provided services quality resulting from experience gained and then customer lo[...]
20
80%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 315--322
EN Railway transportation is a backbone of any country for transporting people and cargo. At present Indian railway is the largest network in Asia. So that safety is always big concern. Here in this article low cost railway track surveillance and monitoring system is proposed which will identify drasti[...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last