Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail freight
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 4 45--57
PL Artykuł bada potencjał trzech kanałów kolejowych: Trans-Syberyjskiego, Centralnego oraz TRACECA dla transportu towarów pomiędzy Centralną Europą a Chinami. Artykuł stosuje badania jakościowe łącznie z przeglądem aktualnej literatury i wywiadami. Praca badawcza rozpatruje techniczne, operacyjne oraz [...]
EN The paper examines the potential of three rail corridors: Trans-Sib, Central and TRACECA for freight transport between Central Europe and China. The paper applies a qualitative research method including a review of current literature and interviews. The research examines the technical, operational a[...]
2
100%
Transport Problems
EN This paper consists of a survey on rail freight in the EU, where the prime objective is to reveal the current situation of the rail freight in the EU and raises looming questions for discussion. The paper is organized in three chapters, as follows: 1.Overview reveals the current situation with the E[...]
3
100%
Transport Problems
2012 T. 7, z. 2 141-148
PL W niniejszej pracy zaprezentowano rozwój standaryzowanego kodu językowego dla obsługi pociągów towarowych, którego celem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy dyspozytorami, motorniczymi oraz zarządzającymi ruchem podczas wysyłania pociągów towarowych za granicę. W rozwoju kodu językowego, w obecnej [...]
EN In this paper a standardised language code for rail freight operations is developed that aims to facilitate communication between dispatchers, train drivers and traffic managers when running freight trains abroad. In developing the language code the existing situation in the bi-lingual Belgian railw[...]
4
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
EN The paper considers the transhipment process between sea ships and railways as a critical hinge where goods are moved from one transport mode to another one. By linking them, a transport chain is created. During research it has been found out that processes between the intermediaries of the transpor[...]
5
84%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 43--56
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje, między innymi potrzebę „door-to-do[...]
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather [...]
6
84%
Transport Problems
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje między innymi potrzebę „door-to-doo[...]
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather [...]
7
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 107 55-68
PL Organizacja kolejowych przewozów towarowych jest zagadnieniem złożonym. Jednym z istotnych problemów jest dysponowanie przez przewoźnika potrzebnymi środkami transportu, w odpowiednim czasie i miejscu, gdzie jest generowany ładunek, przeznaczony do przewozu koleją. Rozwiązaniem tego problemu jest pr[...]
EN Organization of rail freight is a complex problem. One of the main problems is that the carrier had the necessary means of transport, at the right time and place where it is generated load carried by rail. The solution to this problem is to shift empty wagons from the places of unloading to the plac[...]
8
84%
Logistyka
2014 nr 2 13--22
PL Podstawowym przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest analiza rozwoju rynku transportu intermodalnego w Polsce w ostatnich latach, z jednoczesnym uwzględnieniem jego wpływu na rynek portowych obrotów kontenerowych. Celem artykułu jest dokonanie oceny tego rozwoju oraz wskazanie głównych tende[...]
EN The main subject of the accomplished research presented in the paper is to analyze the intermodal transport market development in Poland in the recent years. Simultaneously, its impact on Polish sea port container market has been taken into consideration, too. The principal objective is to evaluate [...]
9
67%
Transport Problems
PL Ten wstęp wprowadza do specjalnego wydania czasopisma Problemy Transportu poświęconego projektom badawczym przygotowanym w ramach letniej szkoły RailNewcastle, która była zorganizowana i odbyła się w Newcastle upon Tyne, w północnowschodniej Anglii. Uczestnicy (zarówno nauczyciele, jak i studenci) p[...]
EN This paper introduces a special issue of the Journal Transport Problems on group research projects developed within the RailNewcastle summer school organised and held in Newcastle upon Tyne, North East England. The participants (both educators and students) worked together in multinational and multi[...]
10
67%
Archives of Transport
EN Rail transport is a very important type of transport. Due to its environmentally friendly nature it is necessary to dedication him considerable attention. The article stated the need for the implementation of innovative solutions for wagons. This article presents precondition to increase market shar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last