Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rafinacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
2005 nr 5 28-29
PL W artykule przedstawiono badania skuteczności procesu usuwania zanieczyszczeń gazowych i wtrąceń metalicznych z ciekłych stopów aluminium za pomocą wysoko dyspergującej rafinacji. Przeprowadzono badania rafinacji gazami oczyszczającymi kąpieli metalowej oraz badania rozpraszania pęcherzy gazu rafinu[...]
2
51%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono rolę micel w wybranych etapach rafinacji lipidów oraz w procesach ich frakcjonowania. Rozważono odpowiednie właściwości surfaktantów.
EN The role of micelles in selected steps of lipids raffination is presented as well as in lipid fractionation processes. The corresponding functions of surfactants are discussed
3
51%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono zagrożenie, jakie stanowią dla środowiska oleje przepracowane, a także zasady zbierania i utylizacji olejów przepracowanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Włochy). Opisano sytuację w polskim sektorze olejów przepracowanych w aspekcie zasad prawnych i organizac[...]
EN A hazard to environment caused by used oils as well as the principles of collection and utilization of used oils in Poland and in some European Union countries (Germany, France, Italy) have been presented in this paper. A state of affairs in the Polish sector of used oils against a background of bot[...]
4
51%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono nową oryginalną konstrukcję 'wiejskiej' wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego o wydajności od 63-400 litrów na dobę. Przedstawiono dane dotyczące koncepcji budowy. Omówiono budowę wytwórni i schemat technologiczny wytwarzania paliwa z rzepaku.
EN The paper has shown oryginal design of rural small-scale bio-diesel fuel plant with the capacity up to 400 litre bio-diesel fuel per day. A constructions of small-scale bio-diesel fuel plant is presented with special reference given to the production technology.
5
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2019 Vol. 86, nr 5 159--162
PL Niska zawartość węgla w stalach specjalnych nowej generacji wymaga stosowania w procesie stalowniczym specjalnych gatunków żelazokrzemu rafinowanego w których zawartość węgla nie powinna przekraczać 0,02%. Wymaga to obróbki pozapiecowej ciekłego żelazokrzemu w kadzi rafinacyjnej, której celem jest o[...]
EN The low carbon content in the new generation special steels requires the use of special refined ferrosilicon grades in the steelmaking process. The carbon content in such ferrosilicon should not exceed 0.02%. This requires the secondary treatment of liquid ferrosilicon in the refining ladle, the aim[...]
6
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 1 (90) 113-116
PL Celem tej pracy było określenie optymalnego czasu swobodnego pęcznienia mielonej papierniczej masy celulozowej siarczanowej niebielonej sosnowej. Drugim celem było określenie możliwości zwiększenia właściwości wytrzymałościowych papieru poprzez zbadanie różnych kombinacji procesów mielenia i swobodn[...]
EN The purpose of this work was to determine the optimal duration of free swelling for refined unbleached kraft pine pulp. Free swelling is the effect of water sorption by cellulose fibres without their simultaneous mechanical treatment (e.g. refining). The second purpose was to determine the possibili[...]
7
44%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Istotnym elementem zjawisk zachodzących na powierzchni rozdziału faz żużel-ciekły metal jest wymiana masy od strony żużla do metalu. Z analizy oddziaływań tlenkowych żużli opartych na SiO2 i Al (2)O(3) wynika możliwość zanieczyszczania stopów miedzi zarówno glinem, jak i krzemem. Obserwowane efekty [...]
EN In the article the termodynamical analysis of deoxidization reaction of oxides of SiO2 and Al(2)O(3) was introduced. The reaction of deoxidization were brought back to chosen carbides reducers such as CaC(2)i, Al(4)C(3), and SiC. The interpretation of analyses' of thermodynamical potential and solid[...]
8
44%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 1 42--43
PL Najodpowiedniejszym sposobem zagospodarowania olejów przepracowanych jest ich rafinacja. Oleje przepracowane powinny stanowić alternatywne źródło zaopatrzenia w oleje bazowe, które po rafinacji nie odbiegają jakościowo od tych produkowanych z ropy naftowej. Odzysk bazy olejowej pozwala ograniczać zu[...]
9
38%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Opracowano technologię wytapiania i rafinacji pozapiecowej ciekłej stali z regulowaną zawartością siarki, z niską zawartością tlenu całkowitego, przeznaczoną do odlewania w sekwencji wlewków ciągłych na wyroby walcowane i kute dla przemysłu motoryzacyjnego. Zbadano wpływ parametrów technologicznych [...]
EN Steelmaking and secondary refining process technology of resulphurized liquid steel with low content of total oxygen, assigned for continuous casting of strands for rolled and forged products for automotive industry was developed. The influence of secondary steel refining parameters on total oxygen [...]
10
38%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper concerns the concept of refinement as a commonly used design practice in the software development process. The refinement relationship is formulated and formally expressed for UML collaborations. Collaborations are suitable for presenting the proposed approach as they represent both static[...]
11
38%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W procesach metalurgicznych dąży się do zmniejszenia emisji CO2. Urządzeniem, które ma wysoki potencjał redukcji CO2, jest wielki piec, w którym po separacji z gazu gardzielowego CO2 może być zawracany. Uzyskany CO2 może być wykorzystany w procesach stalowniczych. Artykuł przedstawia wyniki dmuchu C[...]
EN Reduction of CO2 emission can be achieved in mctallurgical processes. The unit, which has high potential for reducing CO2 emission is a blast fumace, where after the separation of CO2 from the top gas, this gas can be recycled. Gained CO2 can be used in steelmaking processes. The paper shows the res[...]
12
38%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 4 299--304
PL Praca dotyczy badania składu gazów porafinacyjnych, wydzielających się podczas rafinacji wysokoaluminiowych stopów cynku, przy użyciu preparatu zawierającego w swym składzie azotyn sodu NaN02. W pracy przedstawiono opis metody badawczej, opis zbudowanego stanowiska badawczego oraz wyniki wstępnych b[...]
EN The results presented in the paper concern investigations of the post-refining gases composition due to refining of Zn-AI alloys by the agent containing NaN02. The paper presents a measuring method, research set-up for investigation and results of the preliminary examination of the post-refining gas[...]
13
38%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 4 187-194
PL Przeprowadzono krótką ocenę stanu technologii wytopu i rafinacji ołowiu w Polsce. Omówiono aspekty technologiczne procesu rafinacji ołowiu o różnej, w tym wysokiej zawartości zanieczyszczeń. Stwierdzono, że obecność metali towarzyszących w ołowiu surowym stwarza możliwość osiągnięcia dodatkowego efe[...]
EN Crude lead in the Polish lead metallurgy is produced from various raw materials, such as Zn-Pb concentrates, lead-bearing dusts from copper metallurgy and from battery scrap. The crude lead is subjected to the refining process - removal of impurities to produce usable products: refined lead of PB985[...]
14
38%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań procesu filtracji ciekłej stali przy pomocy wielootworowego filtra ceramicznego, przeprowadzonych w atmosferze ochronnej argonu.
EN The article presents the results of testing the process of liquid steel filtration with multi-hole ceramic filters that has been conducted in the protective atmosphere of argon.
15
38%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach przetapiania stopów miedzi w redukujących warunkach topienia. Wskazano na konieczność kompleksowego uwzględniania zarówno oddziaływań o charakterze rafinacyjnym jak i wpływających na kształtowanie się struktury pierwotnej[...]
EN The paper presents the analysis of the refining processes of copper alloys. There are shown that during refining processes in the reduced conduction may be vireos inclusion increased. It affects not only on the extraction process, but also on the crystallisation the copper alloys. Therefore it is ne[...]
16
38%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy była ocena efektywności usuwania wodoru z brązu cynowego B10 metodą przedmuchiwania kąpieli argonem oraz metodą żużlową polegającą na wprowadzeniu do kąpieli soli rafinującej Ecosal Cu 440. Efektywność rafinacji określano przez pomiar gęstości i wyznaczanie porowatości odlewów oraz ocenę[...]
EN The work has been intended to assess the effectiveness of elimination of hydrogen from the B10 tin bronze by two methods: blowing the melt with argon and slag forming, the last relying on the introduction of the Ecosal Cu 440 refining salt into the melt. The refining effectiveness has been determine[...]
17
38%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Ilość żużla towarzysząca produkcji stali stanowi około 10%, w stosunku do ilość i produkowanej stali. Zagospodarowanie części tej ilości w hutach zmniejszy ilość deponowanych żużli na hałdach, co spowoduje zmniejszenie oddziaływania na środowisko szczególnie żużli w postaci pyłu oraz zmniejszy ilość[...]
EN The amount of slag that accompanies the steel making process represents approx 10% in relation to the amount of steel being made. The recycling of a part of this amount at steel works will reduce the amount of slags deposited on waste dumps, and thus will reduce the adverse environmental impact, in [...]
18
38%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono analizę oddziaływania węgla w warunkach dyfuzyjnej rafinacji stopów miedzi. Wskazano na podobieństwo rafinacji stopów miedzi w opisanych warunkach redukujących do procesów topienia stopów żelaza. Przeanalizowano rafinację żużlową ze wskazaniem na przyczyny i mechanizm tworze[...]
EN In the work the analysis of carbon influence in the diffusive refining conditions of copper alloys was carried out. The refining of copper alloys in described reducing conditions on similarity to the ferrous metal processes melting were showed. The analysis of slag refinement from indication on reas[...]
19
38%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zanalizowano odtlenianie w procesach żużlowej ekstrakcji w redukujących warunkach topienia miedzi i jej stopów i zaproponowano jego opis. Wyodrębniono możliwości oddziaływania tlenu rozpuszczonego w metalu i występującego w nim w postaci fazy żużlowej. W analizie uwzględniono oddziaływani[...]
EN The problem of deoxidising during slag refining reducing process, has been presented. On the basis of the analysis of the problem and the results of the author's research, it is stated that the copper alloys melting processes most promising are the reducing conditions of refining. In the previous wo[...]
20
38%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule została zaprezentowana analiza procesów ekstrakcji żużlowej należących do najczęściej stosowanych zabiegów podczas topienia stopów miedzi. Wykazano dużą rozbieżność w opiniach dotyczących wpływu żużli, jak również charakteru ich oddziaływania z rafinowanym metalem lub jego atmosfery topie[...]
EN In the article the analysis of the slag extraction processes which belongs to the most often applied treatments during melting of copper alloys is presented. A sharp divergence of opinions concerning the effect of slags and the character of their reaction with the refined metal or with its melting a[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last