Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio waves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 226--230
PL W artykule przedstawione zostaną parametry elektryczne – przewodność właściwa i względna przenikalność elektryczna tarczycy, grasicy, serca, mięśni międzyżebrowych oraz płuc na wdechu i wydechu. Parametry te ulegają dużym zmianom w zależności od częstotliwości fali i są podstawą do określenia rodzaj[...]
EN In the article the electrical parameters: (electrical conductivity and relative permittivity) of the thyroid, thymus, heart, intercostal muscles and lungs at the inspiration and expiration will be presented. These parameters undergo big changes depending on the wave frequency and they are the bases [...]
2
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 143-148
EN The aim of this work was to investigate the influence of electromagnetic fields from various systems on the operation of radio waves based automatic identification systems (RFID).
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Na podstawie zebranej literatury dokonano przeglądu krajowych badań propagacji fal radiowych systemach radiokomunikacyjnych. Przedmiotem zainteresowania były badania dotyczące rozchodzenia się fal radiowych w środowiskach niezjonizowanych.
EN Based on a review of the literature collected national survey of radio wave propagation radio communication systems. Interest was to study the propagation of radio waves in ionized environments.
4
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Propagacja fal radiowych w kopalniach podziemnych należy do bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu radiokomunikacji. Stworzenie modelu propagacji fal w trudnych i zmiennych warunkach, jakie panują w kopalniach podziemnych, nie jest prostym zadaniem, ze względu na występowanie takich zjawisk fi[...]
EN Propagation of radio waves in underground mines is one of relatively difficult issues of radio communication. Making a wave propagation model in difficult and changing conditions of underground mines is not an easy task due to the occurrence of such phenomena as: multiple reflections, diffractions a[...]
5
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule są prezentowane wyniki badań projektów ruchomych czujników fal radiowych opartych na modelach antena - oscylator. W celu redukcji wpływu szumów wewnętrznych zostało przeprowadzone śledzenie modulacji odbitego sygnału na częstotliwości modulacji.
EN In this paper results of movement radio wave sensors based on the antenna-oscillators designing and investigating are presented. For internal noise impact reduction modulation of reflected signal with follow processing on the modulation frequency is performed.
6
75%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN In this work, a one dimensional approach is presented for modelling the effect of the incidence angle, varying from 0 rad to π/2 rad, and the intensity of radio waves on the performance of a polycrystalline silicon solar cell under constant multispectral illumination. By solving the continuity equat[...]
7
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 266--268
PL Środowisko elektromagnetyczne jako jedyne (związane z działalnością człowieka) jest celowo zanieczyszczane przez człowieka. Ponieważ na propagację fal radiowych oddziałuje wiele czynników klimatyczno-atmosferycznych, które zależnie od bieżących uwarunkowań mają wpływ na zjawiska towarzyszące rozchod[...]
EN Paper discussed the impact of climatic and weather conditions on the radio wave propagation in the earth’s atmosphere. The electromagnetic environment as the only thing (associated with human activity) is polluted by man on purpose. Because many climate’s and weather’s factors affect on propagation [...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 4 100--103
PL W artykule przedstawiono parametry elektryczne (przewodność właściwą i względną przenikalność elektryczną) wybranych tkanek, narządów i płynów ustrojowych dla długich i ultrakrótkich fal radiowych. Determinują one stosunek prądów przewodzenia do prądów przesunięcia dielektrycznego, zwany też często [...]
EN In the article are presented electrical parameters (electrical conductivity and relative permittivity) of the chosen tissues, organs and body fluids for long and ultrashort radio waves. They determine the ratio of conduction currents to dielectric displacement currents often called the dielectric lo[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe AON
EN lonospheris research facilities have been in continuous use since the 1970’s to investigate fundamental physics principles which govern the earth’s ionosphere, so that present and future transmission technologies may take into account the complexities of the ionosphere. Interest in the ionosphere is[...]
10
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Przedstawiono różne metody wyznaczania zasięgu sieci radiowej w terenie otwartym w obecności wielu zakłóceń interferencyjnych. Omówiono zarówno metody uproszczone i metody przybliżone, jak i metody dokładne. Oceniono celowość i zasadniczy zakres stosowalności metod. Na przykładach pokazano wyniki an[...]
EN The article shows various methods for estimation radio network coverage in open areas in case of existence of multiple interferences. Different methods were present: simplified methods approximate methods as well as precise methods. Aim and range of application of the methods has been assessed. Exam[...]
11
63%
Elektronika : prace naukowe
2002 nr 7 147-159
PL W artykule omówiono wielkoczęstotliwościowy model odbić i dyfrakcji fal radiowych dla brył wykonanych z dielektryków stratnych zawierających krawędzie proste. W modelu wykorzystano optyką geometryczną i jednorodną teorią dyfrakcji. Podano podstawowe zależności matematyczne. Zamieszczono i przedyskut[...]
EN High frequency model of diffraction for lossy dielectric wedge is presented in the paper. The model - using Geometrical Optics and the Uniform Theory of Diffraction - was augmented to take into consideration transmission through the wedge. Diffraction coefficients were modified accordingly at the co[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1616--1619, CD
PL Dokładna znajomość zagadnień dotyczących transmisji fal radiowych w jonosferze jest kluczowa w przypadku projektowania nowych systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem satelitów. W artykule omówiony zostanie wpływ uwarunkowań panujących w jonosferze ziemskiej na propagację transjonosferyczną, ze[...]
EN Paper discussed the impact of refraction in the earth’s ionosphere on the propagation of radio waves. Particular attention was paid to the total electron content and irregularities among the propagation paths (one of the effects is ionospheric scintillation). In this context the Author calls attenti[...]
13
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1647--1650, CD
PL W artykule omówiono w sposób teoretyczny zagadnienie rozchodzenia się fal radiowych w wolnej przestrzeni propagacyjnej na przykładzie łącza satelitarnego. Warto podkreślić, że tłumienie podstawowe stanowi kluczowy czynnik całkowitego tłumienia propagacyjnego, a umiejętność jego oszacowania jest niez[...]
EN The paper discussed the theoretical problem of propagation of radio waves on free-space communication for a satellite link. A free space attenuation is an important component of a total signal attenuation and the process of ability estimation is essential to the design and optimization of satellite [...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1450--1453
PL Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania dane[...]
EN Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise tem[...]
15
63%
Elektro Info
2016 nr 11 70--73
PL W artykule omówiono różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwią[...]
EN The paper discusses the different types of transmission media used in building automation systems. The real object examined the behavior of the entire system when simulate different disturbances. Also collected opinions among installers of these systems on the functionality of solutions.
16
51%
Elektronika : prace naukowe
1998 nr 3 181-195
PL Powszechnie stosowane empiryczne metody predykcji natężenia pola są mato dokładne w środowisku o złożonej budowie, np. w miastach, już dla fal decymetrowych. Będą one bezużyteczne przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych nowych generacji pracujących w zakresie dużych częstotliwości (np. w pa[...]
EN The commonly used empirical propagation prediction methods are inaccurate in complex environments such as city centres. Moreover, they have been elaborated for VHF and UHF bands and will be useless in the design of radiocommunications systems operating in higher frequency bands (e.g. 60GHz). It is p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last