Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio programowalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 45--55
PL Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. Ta praca przedstawia problemy dotyczące implementacji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwi[...]
EN Software Defined Radio technology enable the realization of devices in various types of analog and digital radio communication systems. This paper presents the issues conceming the implementation of the SDR. It describes the software and hardware platform for such a solution. It also presents a GNU [...]
2
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 165--168
PL W artykule przedstawiono budowę stanowiska pomiarowego, opartego na modułach radia programowalnego, umożliwiającego badanie odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane. Opisano budowę takiego stanowiska, właściwości poszczególnych jego elementów, w tym głównie zastosowanego modułu radia programo[...]
EN In this paper the radiated immunity test set-up based on software defined radio (SDR) module is presented. The most important properties of all test set-up components are described and discussed, and appropriate calibration procedure for test set-up is proposed.
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Technologia radia programowalnego (Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia prog[...]
EN Software Defined Radio (SDR) is a modern solution used to develop of devices implemented in various types of radio systems, both civilian and military. The paper presents some issues concerned with the implementation of the concept of the SDR. It describes the software and hardware platform for such[...]
4
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 520--523, CD
PL Praca zawiera opis i wyniki badań układu odbiornika sygnałów GPS złożonego z tunera DVB-T oraz komputera PC z oprogramowaniem gnss-ssdr. Zaprezentowane są też możliwości autorskiego programu „GNSS-SDR Control Center” zapewniającego graficzny interfejs użytkownika.
EN This paper presents the results of experiments on receiving GPS navigational signals with a PC computer, a DVB-T tuner and gnss-sdr software. Capabilities of author's software „GNSS-SDR Control Center”, providing graphical user interface, are also presented.
5
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 6 623--628
PL Opisano prowadzone w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej prace dotyczące zastosowania technik radia programowalnego SDR w systemie transmisji danych z małego, niskobudżetowego satelity umieszczonego na orbicie niskiej LEO. Opisano model laboratoryjny i wyniki testów proponowanego a[...]
EN The paper presents the work carried out at the Institute of Radioelectronics, Warsaw University of Technology, relating to the use of software defined radio (SDR) technique for data transmission from smali, Iow-cost satellites placed in Iow Earth orbits (LEO). The laboratory model and test resulte o[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 321--330
PL Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, w tym wykorzystywanych w transporcie. W pracy zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji[...]
EN Software Defined Radio (SDR) is a modern solution for the implementation of devices in various types of radio systems, including for transport. The paper presents issues concerning the implementation of the concept of the SDR. Describes the software and hardware platform of such a solution. The pape[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 90 91--104
PL Technika radia programowalnego jest coraz szerzej stosowana do celów dydaktycznych, badawczych i komercyjnych. W pracy przedstawiono pakiet GNU Radio i urządzenie USRP2920, które razem tworzą uniwersalną platformę radia programowalnego.
EN Software-defined radio is increasingly used for teaching, research and commercial applications. This paper presents GNU Radio and the USRP2920, which together form a universal softwaredefined radio platform.
8
75%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 166 113--126
PL Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji przeprowadzenia radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do real[...]
EN Software Defined Radio technology enables the realization of devices in various types of analog and digital radiocommunication systems. This paper presents the issues concerning the implementation of the SDR. GNU Radio software The paper presents GNU Radio software used to implement the signal proce[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 205--210
PL W artykule opisano układ pomiarowy, zbudowany na bazie generator wektorowego PXI-5670 RF oraz analizatora wektorowego PXI5661 RF, na potrzeby pomiaru parametrów sieci bezprzewodowej. Wykorzystany został modułowy, syntetycznym przyrząd metrologiczny PXI, który może pozwolić w przyszłości na szybki ro[...]
EN The article describes a flexible concept of measuring system consisting of PXI-5670 RF vector signal generator and PXI 5661 RF vector signal analyzer. The measuring system structure is based on PXI modular system that applies synthetic instrumentation concept - software-based approach to measurement[...]
10
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2012 nr 2-3 36-39
PL Omówiono metodykę implementacji i działania punktu dostępowego GSM na podstawie architektury platformy radia programowalnego USRP E100. Przedstawiono uzyskane parametry i zakres usług realizowanych w zaprojektowanej sieci GSM.
EN This paper presents an implementation of access point of GSM network, using architecture of the software defined radio USRP E100. Achieved parameters and range of implemented services are also described and illustrated.
11
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 10 402-406
PL Opisano podstawy budowy i działania systemu radia programowalnego. Scharakteryzowano uwarunkowania technologiczne techniki radiokomunikacyjnej.
EN The technical basis of the communication system with software radio technique has been presented. The technological conditions of the technique have been characterized.
12
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 329--331, CD
PL W artykule dokonano analizy wpływu błędu częstotliwości próbkowania w platformie radia programowalnego na odbierany sygnał LTE (Long Term Evolution).
EN In this paper, analysis of sampling frequency offset impact on received LTE signal in software defined radio was presented.
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 8-9 895--897, CD
PL W niniejszym artykule omówiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych zrealizowanego w technologii radia programowalnego. Przedstawiono architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w sy[...]
EN In the article implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including asymmetric framing transmission organization, which differs from the ones used in cellular systems is described. The[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez p[...]
EN This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
15
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 8-9 738--742, CD
PL Wykrywanie użytkownika pierwotnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów radia kognitywnego. Stąd też zainteresowanie efektywnymi metodami detekcji sygnałów. W artykule przedstawiono wyniki badań detektora energii i cyklostacjonarności zbudowanego na platformie radia programowalnego USRP-292[...]
EN Primary User (PU) detection is a fundamental problem in cognitive radio. Therefore there is a lot of interest in the effective method of detection. In this paper were shown test results energy and cyclostationary detectors. Detectors were implemented and verified on USRP- 2920 platform.
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 9 36--39
PL Wykorzystanie radia programowalnego (SDR – ang. Software Defined Radio) do prototypowania radarów penetracji gruntu (GPR – ang. Ground Penetrating Radar) jest bardzo powszechne. W tanich platformach SDR różnica fazy pomiędzy torem nadawczym i odbiorczym nie jest znana. Dlatego bezpośrednie zastosowa[...]
EN Utilizing the software-defined radio (SDR) technique is very common for developing ground penetrating radar (GPR) prototypes. A lowcost SDRs neither allow phase difference estimation between transmitter (Tx) and receiver (Rx). Consequently, direct exploitation of cheap SDRs for GPR is inaccessible. [...]
17
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 6 173--179
PL Przedstawiono ewolucję urządzeń N/O mikrofalowych systemów łączności bezprzewodowej od architektury superheterodynowej w kierunku inteligentnych rozwiązań opartych na idei radia programowalnego SDR. Ogromne możliwości, ale i ograniczenia koncepcji SDR pokazano w odniesieniu do obecnego stanu mikroel[...]
EN The article describes evolution of microwave Tx/Rx wireless communication systems starting from the superheterodyne architecture towards smart solutions based on the Software Defined Radio (SDR) approach. Big potential of the SDR techniques and also their limitations are shown from the perspective o[...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszym artykule zaproponowano kompletną architekturę radia programowalnego. Omówiono architekturę opracowanego systemu wraz z wymaganiami stawianymi każdemu z bloków przetwarzających sygnał. Przedstawiono prototypową implementacje, jej specyfikację, uwagi projektowe oraz aplikację kliencką
EN In this paper, a complete architecture of the software defined radio receiver is proposed. First, a precise definition and the discussion of the problem is given. Next, an outline of the system topology is proposed, together with the requirements for each component of the system. Finally, a custom i[...]
19
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2014 nr 2-3 34--38
PL Przedstawiono technologię radia programowalnego jako nowoczesną platformę dydaktyczną. Zaproponowane podejście umożliwia efektywniejsze planowanie stanowisk laboratoryjnych, skrócenie czasu realizacji etapów związanych z projektowaniem, symulacją i testowaniem działania łącza radiowego, a także elas[...]
EN In this paper we present a SDR platform as a new approach for teaching communications. This approach makes planning and performing laboratories more efficient. It can shorten the execution time steps involved in design, simulation and testing radio links. It also enables to flexibly in change labora[...]
20
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 613--616, CD
PL W artykule przedstawiono nową adaptacyjną metodę estymacji wartości stosunku sygnał/szum SNR (Signal-To-Noise Ratio). Zaproponowana metoda, w pierwszej kolejności korzysta z prostego estymatora wartości chwilowej SNR. Następnie, na tej podstawie wybierana jest jedna z czterech metod bardziej dokładn[...]
EN The paper presents a new automatic method for estimation of signal-to-noise ratio (SNR). Proposed method first uses a simple algorithm to estimate the instantaneous level of SNR. Then, based on the estimation result, the correct SNR estimator is chosen. The papier describe the proposed method, its o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last