Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  racjonalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL W artykule omówiono organizację służb racjonalizacji w różnych zakładach pracy. Zaprezentowano przykłady pomysłów pracowników i zwrócono uwagę na czynniki decydujące o wdrożeniu pomysłu do praktyki gospodarczej. Podkreślono, że zmiana sformułowania „możesz" na „musisz" zgłaszać pomysły racjonalizato[...]
2
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 27-34
PL W artykule pokazano możliwości zastosowania macierzy zależności, do racjonalizacji algorytmów obliczeniowych elementów i zespołów maszyn. Wykazano, że podawane w literaturze procedury obliczeniowe mogą być przekształcane odpowiednio do zadania za pomocą macierzy zależności, przy jednoczesnym usprawn[...]
EN In the paper some possibilities of application of dependence matrices to the rationalization of calculation of machine elements and assemblies are shown. It is demonstrated that the calculation procedures known from textbooks can be adapted to a given problem by means of the dependence matrix result[...]
3
61%
Archiwum Odlewnictwa
PL Doskonalenie systemów zarządzania zgodne z przedmiotowymi normami jest obowiązkowe. Można również doskonalić systemy zarządzania przez ich integrację. W referacie przedstawiono przykłady metod doskonalenia systemu zarządzania i korzyści z nich wynikające.
EN Improvement of management systems according to basic norms is a neccesity. It is possible also to improve management systems by their integration. In the lecture there are presented methods of improvement of management system and the advantages of it.
4
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 43--48
PL W artykule określono warunki jakie powinno spełniać urządzenie stereotaktyczne do nakłuć komorowych oraz sprecyzowano kryteria, w kierunku których należy dokonać racjonalizacji rozwiązania proponowanego we wzorze użytkowym PL65969 Y1. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji bazowego pierścienia ster[...]
EN This paper presents the conditions to be met by stereotactic device designed to ventricular puncture. The criteria of further rationalization of the solution proposed in the utility model PL65969 Y1 are clarified. Particular attention is paid to the construction of stereotactic base ring. Direction [...]
5
61%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 233-248
PL W artykule przedstawiono Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. i jej kopalnie w aspekcie specyfiki tak wielkości i kierunków zużycia energii jak źródeł zasilania poszczególnych zakładów produkcyjnych. Podając źródła zasilania w energię elektryczną, sprężone powietrze i ciepło omówiono wielkość źródeł oraz[...]
EN The paper presents the consumption of energy carriers: electricity, compressed air, heat, and fossil fuels in the Jastrzębie Coal Company S.A. (JSW) and its mines. The energy sources and their share in energy consumption of JSW S.A. units are given. The effects resulting from implemented programmes [...]
6
61%
Problemy Jakości
2015 R. 47, nr 5 10--14
PL Zazwyczaj pracownicy chcę wykazać się w pracy i mają różne pomysły. Liczą, że ich pomysły ktoś przyjmie, rozpatrzy i pomoże we wdrożeniu. Taką pomoc zapewnia przedsiębiorstwo innowacyjne. W artykule zaprezentowano nową koncepcję przedsiębiorstwa innowacyjnego nastawionego na obsługę pomysłów pracown[...]
EN Employees often tend to receive attention and have various ideas, which they really want to be considered and implemented. The rule of an innovation company is to provide such support. The article presents a new conception of the innovation company, which serves the employees' ideas. It describes th[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 207--217
PL Autorzy przeprowadzają w artykule analizę istniejących procesów i zasobów związanych z produkcją piasku podsadzkowego, który znajduje się obecnie w schyłkowej fazie cyklu życia produktu. Głównym celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie kluczowych zmian w procesach produkcyjnych i posiadanych za[...]
EN In the article the Authors conducted an analysis of the existing processes and resources connected with production of filling sand which is currently placed at a declining stage of product lifecycle. The purpose of the conducted research is to project the key changes in production processes and reso[...]
8
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono możliwości i procedury racjonalizacji potencjału magazynowego PM, stanowiącego dominujący udział w punktowych ogniwach potencjału transportowo-magazynowego systemów logistycznych. Określono PM oraz potencjał logistyczny PL w sensie infrastrukturalno-wyposażeniowym. Możliwośc[...]
EN The paper presents the possibilities and procedures of warehousing potential, as the part of logistics system potential. Author discriminates and defines the static and dynamic warehousing potential. The procedures of static potential rationalization have been done on the example of the real warehou[...]
9
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono zagadnienie badania wydajności procesu technologicznego montażu wrzeciennika głównego centrum tokarskiego CTX-210. Omówiono zadanie wyboru najkorzystniejszej struktury organizacyjnej gniazda montażowego z punktu widzenia wydajności procesu z wykorzystaniem współczesnych narz[...]
EN The paper presents the issue of rationalization of the assembly process on an example of main spindle of lathe centre (taken from the industry practice). The task of selecting the most favorable technological assembly organizational structure from the point of view of productivity using the modern t[...]
10
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono zadanie racjonalizacji montażu końcowego pionowego centrum obróbkowego. Omówiono zadanie wyboru najkorzystniejszej struktury organizacyjnej montażu z punktu widzenia wydajności procesu z wykorzystaniem współczesnych narzędzi do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych.[...]
EN This paper presents the issue of rationalization of the vertical milling centre final assembly process. The task of selecting the most favorable technological assembly organizational structure from the point of view of productivity using the modern tools for modeling a simulation of production proce[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeprowadzono analizę stanu przygotowania wybranych gmin do realizacji zadań określonych przez Prawo energetyczne oraz możliwości racjonalizacji zaopatrzenia w energię w analizowanych gminach.
EN The analysis of the state of preparations for the realization of tasks according the law regulations in some local communities and the possibilities of the efficient energy supplying were carried out.
12
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2010 z. 46 85-109
PL W artykule przedstawiono najbardziej istotne, kluczowe wymagania Systemów Zarządzania Jakością wdrożenie których warunkuje racjonalne działanie każdej organizacji. Zaprezentowano typowy ujęty czasowo i problemowo proces wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej z uwzględnieniem właściwej kolej[...]
EN This article presents the key requirements of Quality Management Systems implementation with determination of the rational action of each organization. It contains description of a typical systems implementation in an business practice, with a logical sequence of action, in a specific period of time[...]
13
51%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 3 65--70
PL W artykule została opisana propozycja rozwiązania usprawniającego dostępny obszar magazynowania przedsiębiorstwa. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe informacje o gospodarce magazynowej, w tym o funkcjach i znaczeniu magazynów w logistyce. W części praktycznej scharakteryzowano badaną fir[...]
EN The paper discusses the proposal of a solution aiming to improve the available storage space of a company. In the theoretical part, basic information about warehouse management is presented, including the functions and importance of a warehouse in logistics. The practical part shortly characterizes [...]
14
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zmieniające się warunki i zasady działań bojowych wojsk oraz rosnące wymagania wobec ich zabezpieczenia logistycznego, wymagają wykorzystania naukowej metody racjonalizacji istniejącego stanu i dopasowania go do prognozowanych sytuacji. Przedstawiono propozycję metody projektowania racjonalizacj[...]
EN Changing rules and conditions of combat operations of forces and increasing requirements for their logistic support make it necessary to use scientific a scientific method to rationalise the existing state and adapt it to the forecast situations. Tacking the above into account, a method of designing[...]
15
51%
Logistyka
2015 nr 2 151--158, CD1
PL Artykuł prezentuje rolę i znaczenie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji głównych wad procesu produkcyjnego. Wiedza na ich temat może przyczyniać się do implementacji szeregu usprawnień je eliminujących. W wyniku takiego postępowania możliwe będzie ustalenie optymalnego harmo[...]
EN The article presents the role and importance of Value Stream Mapping method for the identification of the major flaws the production process. Knowing about them can contribute to the implementation of improvements to eliminate them. As a result of such proceedings will be possible to determine the[...]
16
41%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents issues related to creating and realizing added value by logistic processes and processing in a casting enterprise. It discusses possibilities of improving systems of casts production by evaluating labour intensity of casts manufacture and analyzing manufacturing prime costs. Ope[...]
17
41%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 55--56
PL Tematem artykułu są strategie racjonalizacji powierzchni krzywoliniowych pod kątem technologii przeszkleń. Aproksymacja powierzchni za pomocą siatki trójkątnej lub czworokątnej i wykorzystanie różnych typów paneli pozwala na znalezienie równowagi między wizualną gładkością powłoki a kosztami jej rea[...]
EN The paper deals with rationalization strategies for curvilinear glazed surfaces. Approximation of the surface by means of a triangular or quadrilateral grid and the use of different types of panels allows to find a balance between the visual smoothness of the coating and the cost of its realization.
18
41%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article draws attention to the need for reconstruction of rationalization in Polish enterprises. Described the genesis of the concept of rationalization. It presents the definition of the suggestions for improvement, and describes its classification. It proposed the development of rationalizatio[...]
19
41%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2018 Nr 1-2 38--40
PL W referacie przedstawiono propozycję rozwiązania problemu bezpiecznego projektowania, wykonawstwa oraz użytkowania hal stalowych, przewidzianych do wykorzystania w obiektach magazynowych Centralnej Bazy Magazynowej. Koncepcja budowy Centralnej Bazy Magazynowej (CBM) na potrzeby ochrony ludności zost[...]
EN Proposal of solution of problem of safe design, construction and exploitation of steel halls, which are expected to use in storage objects of Central Storage Base, was presented in this paper. Conception of construction Central Storage Base (CBM – in polish) on requirements of protection of populat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last