Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rachunek wyrównawczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The increase of measurement data reliability by the data validation algorithm is today an indispensable process in modern control systems of the operation of thermal installations. Conditional extremum in data validation algorithm is solved most often by means of undetermined coefficients method. In[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 249-260
PL W referacie przedstawiono metodę i przykładowe wyniki obliczeń zastosowania rachunku wyrównawczego w systemie kontroli eksploatacji bloku energetycznego nr 4 w Elektrowni Opole. Opracowano model matematyczny bloku obejmujący równania bilansu substancji i energii, równania obliczeń funkcji kaloryczny[...]
EN The paper presents the application of the least squares adjustment method in order to improve of reliability of the energy measurements of the power unit no 4 in the power station Opole. The application of the least squares adjustment method has made it possible to complete the substance and energy [...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono metodę sporządzania bilansu masowego instalacji przemysłowych z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego oraz nowe ujęcie zagadnienia doboru przepływomierzy masowych o określonej klasie dokładności z użyciem rachunku wyrównawczego z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, związanego z nakł[...]
EN A method of mass balance determination for industrial plants has been presented. The authors used the data reconciliation method for mass balance calculations. They also present a new method of selection of flow meters by the use of the data reconciliation method. The economic aspects have been incl[...]
4
100%
Logistyka
PL Wyznaczanie pozycji na podstawie obserwacji radarowych charakteryzuje się autonomicznością. Wszelkie dane, odczytywane parametry, niezbędne do otrzymania pozycji zawarte są w zobrazowaniu radarowym. Zautomatyzowanie procesu nawigacji radarowej wymaga cyfrowego przetwarzania i obróbki tego zobrazowan[...]
EN Radar is a tool which makes it possible to fix position of a ship in autonomous way. All data necessary to calculate the position are included in radar image. Automation of radar navigation requires digital processing of the image. Development in a signal processing technology makes it possible to c[...]
5
100%
Logistyka
PL Obraz radarowy jest źródłem wielu informacji przydatnych do prowadzenia nawigacji. W strefie przybrzeżnej informacje pozyskane z obrazu radarowego wykorzystuje się do wyznaczania pozycji, manewrowania w rejonach rozgraniczenia ruchu, na podejściach do portów itp. Na otwartym akwenie radar jest niezb[...]
EN Radar image is a source of information useful to conduct navigation. In coastal zones, information acquired from radar is used to: fix position, maneuver when approaching a harbor, etc. At open sea, radar is necessary to plan preventive maneuvers and to observe surrounding of a ship so as to quickly[...]
6
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 85-87
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła między wrzącą cieczą przepływającą przez minikanał a folią grzewczą w oparciu o pomiary temperatury metodą termografii ciekłokrystalicznej. Celem pracy jest zastosowanie rachunku wyrównawczego dla zminimalizowania błędów iden[...]
EN A method for determination of heat take-up coefficient between boiling liquid flowing through a minichannel and heating foil on basis of temperature measurements using the liquid crystal thermography is presented in the paper. The aim of this work was to apply adjustment calculus for the minimizatio[...]
7
88%
Logistyka
PL Rozpatrywane jest zagadnienie przepływu wrzącej cieczy przez odchylony od pionu minikanał. Zewnętrzną ścianą kanału jest folia stanowiąca źródło ciepła, której temperatura mierzona jest metodą termografii ciekłokrystalicznej. W celu wyselekcjonowania pomiarów o jak najmniejszych błędach pomiarowych [...]
EN At boiling liquid flow in an inclined minichannel, the temperature on the outer wall of the foil which is the heat source is measured with the liquid crystal thermography method. In order to obtain the most probable foil temperature measurements, data equalisation with condition numbers has been app[...]
8
75%
Rynek Energii
2010 nr 2 149-153
PL Zastosowanie rachunku wyrównawczego w technice cieplnej oprócz uwiarygodnienia pomiarów przynosi korzyści związane ze zmniejszeniem ich niepewności. Obliczone niepewności pomiarów po uwiarygodnieniu są mniejsze od niepewności pomiarów, stanowiących obok wyników pomiarów dane wejściowe do rozwiązania[...]
EN Application of the data reconciliation algorithm in the thermal engineering enable to increase reliability and uncertainty of measurement data. An uncertainty of measurements after data reconciliation is always less than the uncertainty before the data reconciliation. One of the condition of the dat[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 73-83
PL W pracy zastosowano metodę bilansów elementarnych (MBE) i rachunek wyrównawczy, nazywany często uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów (UMNK) do równoczesnego wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła właściwego c ciał stałych. Podano krótką charakterystykę (UMNK), założenia modelu m[...]
EN In this paper the control volume method and generalised least squares method for estimating simultaneously the thermal conductivity and specific heat c have been applied. A short characteristic of this method, an assumption of a mathematical model and numerical algorithm has been given. To solve th[...]
10
75%
Przegląd Geodezyjny
11
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 6 696-701
12
75%
Archives of Thermodynamics
2013 Vol. 34, no. 4 235--245
EN In generalized method of data reconciliation as equations of conditions beside substance and energy balances can be used equations which don't have precisely the status of conservation lows. Empirical coefficients in these equations are traded as unknowns' values. To this kind of equations, in appli[...]
13
63%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 217-223
PL Referat przedstawia metodę określania niedostępnych pomiarowo parametrów stosowanych w diagnozowaniu okrętowych turbinowych silników spalinowych. Na przykładzie silnika jednowirnikowego pokazano parametry sygnału diagnostycznego. Przedstawiono wstępne szacowanie parametrów w bilansowaniu obiegu jedn[...]
EN This paper presents a method of determination of experimentally inaccessible parameters for diagnosing marine gas turbine engines. The applied parameters of the diagnostic signal were shown for a one-rotor engine, chosen as an example. Initial estimations of parameters for balancing the cycle of a [...]
14
63%
Rynek Energii
2011 nr 2 157-162
PL W siłowni lub elektrociepłowni gazowo-parowej kocioł odzyskowy stanowi połączenie otwartego obiegu turbiny gazowej i obiegu parowego. Połączenie obydwu obiegów w kotle odzyskowym powoduje, że dla pomiarowo dostępnych strumieni czynników przepływających przez kocioł oraz ich parametrów termicznych is[...]
EN Heat recovery steam generator (waste-heat boiler) constitutes a connection between open thermal cycle of a gas turbine and steam cycle in a gas-and-steam power or CHP unit. Connection of the both thermal cycles cause, that for measured fluxes of steam and flue gases and theirs thermodynamic paramete[...]
15
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono zagadnienie, wraz z ilustracją, zastosowania rachunku wyrównawczego do uzgadniania danych pomiarowych. Zaprezentowany przykład dotyczy zagadnienia doboru parametrów obiegu porównawczego Seiligera-Sabathe'a stosownie do rzeczywistego (wyznaczonego eksperymentalnie na podstawi[...]
EN Selected problems with an example of application of measurement data reconciliation algorithm are presented. The example applies to the problem of selection of Seiliger-Sabathe cycle parameters according to real engine cycle (determined experimentally on the basis of indication; inverse problem). Th[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 188-189
EN The paper presents the application of the equalizing calculus to heat transfer coefficient determination for heat transfer in a minichannel. The coefficient was determined by means of three different methods based on temperature measurements. The paper shows also the way in which measurement data ar[...]
17
63%
Archives of Thermodynamics
EN For the optimal location of an additional surplus measurements in the design of redundant measurements system, from data reconciliation point of view, of thermal processes, an information entropy has been applied. The relative entropy - Kullback-Leibler divergence, has been used. As a criterion of t[...]
18
63%
Rynek Energii
2013 Nr 5 57--62
PL Elementem wielu instalacji są wymienniki ciepła. Tworzenie się osadu i niewłaściwa praca wymienników zwiększają koszty eksploatacji. Miernikiem czystości powierzchni jest współczynnik przenikania ciepła. Można go kontro-lować w oparciu o pomiary eksploatacyjne. Błędy wyników pomiaru powodują błędy o[...]
EN Heat exchangers are elements of many installations. Deposit formation and incorrect exchangers operation increase operating cost. The meter of surface purity is a heat transfer coefficient which may be controlled by means of operational measurements. Errors in measurement results cause errors in cal[...]
19
63%
Rynek Energii
2015 Nr 5 31--37
PL Bilanse substancji i energii odgrywają ważną rolę w obliczeniach cieplnych. Pozwalają obliczyć niemierzone parametry eksploatacji i wykorzystywane są przy wyznaczaniu zużycia paliw oraz wskaźników energochłonności w diagnostyce i kontroli eksploatacji, a także do estymacji parametrów równań modeli e[...]
EN Substance and energy balances are important in thermal calculations. They allow to calculate unmeasured operation parameters and can be used to determine a fuel consumption as well as the electricity and thermal energy consumption indexes. They also allow to estimate values of parameters which occur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last