Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rachunek kosztów działań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono zagadnienie racjonalizacji dostaw materiałowych w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji przy wytwarzaniu dużej liczby różnorodnych produktów. Opisano model kalkulacji kosztów oparty o metodę rachunku kosztów działań. Bazując na kosztach działań i terminach realizac[...]
EN Rationalization of material supplies in conditions of unit and small batch production manufacturing large amount of different products is presented in the article. There is described the cost calculation model based on ABC (Activity Based Costing). Basing on activity costs and realization terms of p[...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe założenia koncepcji rachunku kosztów działań (Activity-based costs-ABC). Prezentacja zalet tego modelu ma obecnie istotne znaczenie. Zasadniczą przyczyną jej rozwoju jest bowiem potrzeba posiadania systemu umożliwiającego generowanie informac[...]
EN The article presents in a concise way basic assumptions of Activity-Based Costing (ABC). Presentation of advantages of the model is at present of essential importance. The principal reason of its development is then the need of possessing of a system enabling to generate of information necessary for[...]
3
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule opisano współczesne podejście do określania kosztów własnych produkcji, oparte na kalkulacji wg metody kosztów działań (Activity Based Costing ABC). Podano algorytm kalkulacji. Określono przykładowe typowe działania w praktyce produkcyjnej. Opisano sposób określania kluczy podziału kosztó[...]
EN In the article there has been described a contemporary approach to determining self-costs of production which is based on calculation according to the activity costs method (Activity Based Costing ABC). An algorithm of calculation has been given. There have been defined some example, typical activit[...]
4
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono model sterowania zapasami i określania częstotliwości zakupów, co pozwoli optymalizować decyzję zamawiania materiałów u jednego dostawcy, przez minimalizowanie łącznych kosztów. Pokazano metodę rozliczania kosztów pośrednich na produkty, według rachunku kosztów działań. Wska[...]
EN The article discusses an order-supply managing and determining the optimum frequency of purchasing model to make the best decision connected with material orders at one supplier trough decreasing total costs. A method of indirect costs calculation taking into account activities employed in the produ[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2009 Z. 382 5-442
EN The level of efficiency and competitiveness of medium-sized enterprises depends considerably on the implemented methods of management and costing. The author's belief in this statement was the main reason for determining the aims and hypotheses, for the manner in which the subject matter is consider[...]
6
80%
Logistyka
2008 nr 4 38-40
7
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
8
80%
Badania Operacyjne i Decyzje
2004 nr 3-4 33-51
PL Artykuł dotyczy implementacji metody Activity Based Costing (rachunek kosztów działań). Zaprezentowano w nim doświadczenia z projektu wdrożeniowego, zrealizowanego w latach 2002-2003 w polskim oddziale międzynarodowego holdingu branży elektrotechnicznej. Opisano sposób postępowania od momentu podj[...]
EN The study refers to the issue of Activity Based Costing implementation. The article presents experiences gained during an implementation that was performed between 2002-2003 in the Polish division of an international holding in the electro-technical branch. The authors present in a detailed manner[...]
9
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
PL Obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych rozpoczęcie procesu projektowania i przetwarzania dla nowego produktu jest niemożliwe bez dokładnego oszacowania jego całkowitych kosztów produkcji. W celu uniknięcia zbyt dużych nakładów środków pieniężnych na uruchomienie produkcji przyszłych produktów, k[...]
EN Nowadays it is impossible for a manufacturer to start the process of designing and manufacturing a new product without careful estimation of its total production costs. In order to prevent too high expenses for launching the production of future products, their costs must be estimated as promptly an[...]
10
80%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL W ostatnich latach można zaobserwować, iż szerokim zainteresowaniem cieszy się problematyka kosztów w przedsiębiorstwie. A wynika to z faktu iż obecna sytuacja rynkowa wymusza na przedsiębiorstwach wypracowywanie przewagi konkurencyjnej. I jednym z dostępnych systemów do analizy i przede wszystkim[...]
11
70%
Inżynieria Maszyn
PL Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by możliwa była pełna funkcjonalna integracja systemów komputerowego wspomagania technicznego oraz organizacyjnego przygotowania produkcji jest zastosowanie jednolitego spójnego modelu opisu produktu. W artykule przedstawiono metodę integracji wybrany[...]
EN The base condition for the complete functional integration of CAx systems and PPS systems is to apply the unified model of the product description. In this paper the method of integration some activities consider with the PPS processes is presented. Particularly the method of integration of design p[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 2 312-322
PL Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne i formalną notację rachunku kosztów działań (ABC) oraz studium przypadku jego pilotażowego wdrożenia w jednym z dziekanatów Politechniki Wrocławskiej. Wskazuje na korzyści płynące z zastosowania rachunku kosztów działań na uczelniach wyższych, zwracając jedno[...]
EN The paper presents the theoretical foundations and the formal notation of Activity-Based Costing (ABC) as well as a case study of its pilot implementation in one of the dean’s offices of Wroclaw University of Technology. It indicates the advantages related to the application of Activity- Based Costi[...]
13
61%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono metody pozwalające na określenie zbiorów wartości parametrów procesu wytwarzania. Mogą stanowić podstawę szacowania kosztów produkcji projektowanych elementów. Stosowano metody automatyzacji projektowania procesów produkcyjnych i metody sztucznej inteligencji. Zaproponowane [...]
EN Using methods of planning automating of production processes as well as artificial intelligence, the methods presented in this paper were constructed for identifying the set value of manufacturing process parameters, which are key to evaluating the costs of the designed elements. The proposed soluti[...]
14
61%
Badania Operacyjne i Decyzje
2007 nr 1 64-78
PL Obecnie tematyka sprawnego zarządzania kosztami nie dotyczy już jedynie przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych nastawionych na zysk. Wiele czynników, a przede wszystkim świadomość osób zarządzających powoduje, że każda instytucja poszukuje rozwiązań umożliwiających wsparcie informacyjne w wymi[...]
EN Nowadays the problem of efficient costs management affects not only the manufacturing industry concentrated on profits. Many factors, above all the managers awareness, cause that every institution is trying to find solutions which ensure information support in cost area. This is an important issue a[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 133--144
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania – studium przypadku – przeprowadzonego w wytwórni opakowań z tektury. Jego celem było zastosowanie rachunku kosztów działań do analizy rentowności klientów przedsiębiorstwa. Przedstawiono strukturę opracowanego modelu rachunku kosztów działań oraz j[...]
EN The article presents the outcomes of a case study carried out in a cardboard packages producer. The goal of the study was to apply Activity-based Costing in customer profitability analysis. In the paper the structure of a tailor-elaborated ABC model and its implementation in the ABC Explored 3 softw[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 533--544
PL W artykule przedstawiono metody szacowania kosztów na etapie projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych opierając się na czynnikach kosztotwórczych. Czynniki kosztotwórcze są zmiennymi funkcji określającej składowe kosztów poszczególnych działań związanych z projektowanym procesem produkcyjnym e[...]
EN In the article methods of cost estimation at the stage of products and production processes designing, basing on cost drivers were described. Cost drivers are variables of functions defining costs of individual actions associated with the projected processes of production of products elements. Metho[...]
17
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is showing the activity-based costing. In this paper it was introduced the new method of analysing the costs. Design/methodology/approach: In the frames of own research it has been analysed the costs in the production process by using the method of the activity-based [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 571--583
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę umożliwiającą dalszą optymalizację konstrukcji i przebiegu procesu produkcyjnego projektowanych elementów maszyn, według kryterium kosztowego uwzględniającego przyjęty plan potrzeb materiałowych i kosztów procesu zaopatrzenia. W metodzie tej analizuje się m[...]
EN The article presents a method which allows for further optimization of construction and the course of the production process of designer machine elements according to the cost criterion, taking into consideration the assumed materials demand plan and costs of the supply process. The presented method[...]
19
61%
Rynek Energii
2004 nr 4 52-54
PL Wzrost zapotrzebowania kadry zarządczej na informacje o kosztach produkcji i przesyłu ciepła stały się podstawą rozwoju instrumentów rachunkowości zarządczej, stosowanych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jest rachunek kosztów działań. Rachunek te[...]
EN Growth of need of administrative staff on information about production and distribution costs has become a base to develop instruments of management accounting in heating companies. Answer on growing requirement of information is activity - based costing. This account is based on a concept of activi[...]
20
61%
Logistyka
2000 nr 6 14-16
PL W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące metodyki pomiaru kosztów, zwanej rachunkiem kosztów działań (ang. Activity Based Costing - ABC) w aspekcie korzyści uzyskiwanych dzięki jej stosowaniu w praktyce. Metoda ta pozwala nadać tradycyjnym (najczęściej niepełnym) danym o kosztach tak[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last