Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równania ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
1999 z. 19 5-11
PL W pracy przedstawiono propozycję metody komputerowo wspomaganego układania równań ruchu układu punktów materialnych. Punktem wyjścia są równania we współrzędnych uogólnionych, będące równaniami równowagi układu sił działających na układ i sił d'Alemberta (bezwładności) układu. Część czynności wykony[...]
EN The paper presents proposed methods of computer aided designing of equations of motion of the system of material points. The starting point is the equations of generalised co-ordinates which are equations of equilibrium of the forces acting on the system and d'Alembert's forces (inertial forces) on [...]
2
80%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
1999 z. 19 45-59
PL W pracy autorzy poszukują metod rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych, za pomocą szeregów potęgowych. Wykorzystano do tego celu możliwości jakie daje program Mathematica. Załączono dyskusję uzyskanych wyników i podano kilka przykładów.
EN In the paper authors present their search for methods of deriving solutions for nonlinear equations by means of the power series and the possibilities by thw system Mathematica. A discussion of the results is included together with some examples.
3
80%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
1999 z. 19 13-26
PL Uwzględniając klasyczne założenia Kirchhoffa-Love'a, w pracy wyprowadzono równania ruchu względnego powłok walcowych, zamkniętych, obracających się wokół nieodkształconej osi. W otrzymanych równaniach uwzględniono opór wiskotyczny pochodzący od środowiska. Wyznaczono układ równań różniczkowych zwycz[...]
EN The paper deals with the natural frequences of thin cylindrical shells rotating about their longitudinal axes with a constant angular velocity. The natural frequencies are obtained by imposing acceleration terms, including coriolis and centrifugal accelerations, which arise in a coordinate system bo[...]
4
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 139--148
PL W artykule przedstawiono metodykę formowania równań ruchu układu elektromechanicznego. Badania przedstawiono na przykładzie jednofazowego silnika reluktancyjnego. Przeprowadzono pomiary parametrów obwodu elektrycznego silnika w funkcji kąta obrotu. Zbudowano stanowisko umożliwiające określenie stałe[...]
EN The paper deals with a single-phase reluctance motor used to test the motion equations of an electromechanical system. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage source. A mechanical part of the system w[...]
5
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2008 nr (5) 215--220
EN This paper presents the analysis of nonlinear traveling waves in a thin layer composed of hyperelastic. Zahorski and Mooney-Rivlin materials. To classify the different solutions for traveling waves that are possible the phase plane methods in used.
6
70%
Logistyka
PL W pracy przeanalizowano drgania swobodne trzech sztywnych wagonów o jednakowych masach połączonych jednakowymi elementami sprężystymi. Pierwszy wagon porusza się ze stałą prędkością 0 v uderzając i łącząc się z wagonem drugim. Układ ma trzy stopnie swobody. Trzy równania ruchu rozwiązano analityczni[...]
EN In the paper free vibrations of system of three rigid wagons is analyzed. Wagons of mass m are connected by springs of constant k. The first wagon is moving with constant velocity 0 v , impacts and connects to the second wagon. Wagons are modeled as three degree of freedom system. Equations of motio[...]
7
70%
Journal of Polish CIMEEAC
2019 Vol. 14, no 1 147--155
PL Analizowane zjawiska fizyczne należy upraszczać maksymalnie mocno, ale tak, żeby powstałe modele dawały poprawne przewidywania wyników eksperymentalnych. Naukowiec powinien jednak zdawać sobie sprawę z ograniczeń i zakresu stosowalności danego modelu. Inżynier nie może zapominać, że posługuje się ty[...]
8
61%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 89--95
EN The paper deals with vibrations of the washing machine Samsung WF0804. The motion equations of the washing machine drum were derived. The vibration of the drum caused by the unbalanced mass was examined. The presented analysis will make up the basis for experimental studies aimed at validating the t[...]
9
61%
Machine Dynamics Problems
EN In the presented paper, the problem of controlling a one-wheel vehicle is investigated. In connection with this problem, a hybrid method of both passive and active methods is applied. By means of the motion of an elliptic pendulum (passive controls) and the couple of forces of a servomotor (active c[...]
10
61%
Machine Dynamics Problems
EN Structure of hand operated hydraulic hammer was discussed in the paper. There was proposed a dynamic model of system, which describes the motion of ram and housing of hammer. There were conducted simulations based on composed equations of motion. Results of experimental examinations concerning behav[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
1998 Z. 249 1-155
PL W pracy przedstawiono propozycję kontrolowania poprawności numerycznych rozwiązań równań ruchu dla układów mechanicznych zachowawczych i niezachowawczych, o stałej i zmiennej masie, we współrzędnych uogólnionych i quasi-współrzędnych. Proponowana metoda polega na sprawdzaniu poziomu energii w analiz[...]
EN In this work the suggestion to control the correctness of numerical solutions of motion equations for any mechanical systems (conservative and non-conservative, time varying and non-varying mass, with generalized coordinates and quasi coordinates) has been presented. The application examples refer f[...]
12
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania pakietu oprogramowania Mathematica firmy Wolfram Research. Na przykładzie modelu wahadła pokazano, jak przy pomocy Mathematici rozwiązywać różniczkowe równania ruchu i jakie są możliwości wizualizacji otrzymywanych wyników.
EN The article presents ways of using Wolfram Research Company's software package Mathematica. The example of a pendulum model shows how Mathematica programe helps with solving differential equations of motion and the possibilities of visual presentation of the received results.
13
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono sposób konstruowania modelu matematycznego dynamiki lotu pocisków stabilizowanych obrotowo, w którym pocisk traktowany jest jako osiowosymetryczna bryła sztywna o sześciu stopniach swobody. Zastosowano nazewnictwo i oznaczenia zgodne ze Stanagiem 4355 ed.4 [7]. Wektorowa postać[...]
EN In the paper, the equations of motion of a spin-stabilized, dynamically stable, conventional artillery projectile, possessing at least trigonal symmetry were introduced. The vector six degrees of freedom (6-DOF) differential equations of motion are an updated edition of those published at the BRL in[...]
14
61%
Postępy Fizyki
EN The history of the experimental studies of the whip cracking phenomenon as reconstructed by Goriely and McMillen is briefly described. Technical details and results of the recent experiments performed by Peter Krehl et al. are presented. The discrete model of the whip and its equations of motion are[...]
15
51%
Pneumatyka
2004 nr 4 32-34
16
51%
Tribologia
2002 nr 2 707-716
PL W pracy zbadano wpływ wzajemnego położenia panewek łożysk ślizgowych perycykloidalnych o współczynniku perycykloidy n = 3 na możliwość tłumienia drgań samowzbudnych wirnika łożyskowanego. Jako model układu przyjęto sztywny, nieodkształcalny wirnik podparty w ww. łożyskach pracujących w warunkach tar[...]
EN In the paper the effect of mutual geometric arrangement of bearing shells in a journal bearing system on damping of self-excited vibration is investigated. The shell contour is a pericycloid with the multiplication factor n = 3. A rigid rotor supported in such bearings operating in flow friction con[...]
17
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Various models of a projectile in a resisting medium are used. Some are very simple, like the “point mass trajectory model”, others, like the “rigid body trajectory model”, are complex and hard to use, especially in Fire Control Systems due to the fact of numeric complexity and an excess of less imp[...]
18
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono algorytm modelowania dynamiki odkształcalnych układów wieloczłonowych we współczesnych absolutnych. Człony układu modelowane są metodą elementów skończonych, w których współrzędne węzłowe zapisane są w ruchomym układzie odniesienia. Położenie układu ruchomego zapisuje się z wyk[...]
EN The paper presents an algorithm of modelling the flexible multibody systems in absolute coordinates. The bodies of the system are modelled using the Finite Element Method with the modal coordinates expressed in the floating reference frame. The position and orientation of the floating frame is descr[...]
19
41%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy zbadano zachowanie się ze względu na drgania samowzbudne, układu sztywnego niesymetrycznego wirnika podpartego w wąskich łożyskach ślizgowych, o zarysie trójłukowym. Asymetria układu typu geometrycznego wiąże się z różnym położeniem obciążenia zewnętrznego, wzdłuż długości wirnika zamieszczo[...]
EN In the paper dynamics of a system composed of unsymmetric rigid rotor supported on short three-lobe journal bearings with respect to self-excitation is discussed. The asymmetry of the system results from geometric parameters, various points of loading application. The paper includes appropriate rela[...]
20
41%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2005 nr 8 211-220
PL Przedstawiono model matematyczny układu wirnikowego wirówki cukrowniczej ACWW 1000. Do budowy modelu wykorzystano analizę dynamiczną układu żyroskopowego, wyznaczając równania ruchu wału z bębnem rozpatrywanej wirówki. Model może być użyty do opracowania modelu wirówki symulującego jej zachowania dy[...]
EN The paper presents a mathematical model of the rotor system of a sugar centrifuge. The model was generated on the basis of a dynamic analysis of the gyroscopic system and equations of motion of the shaft and basket of the centrifuge. This model can be used for developing a model simulating the dynam[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last