Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rów lubelski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geologia
PL W Rowie Lubelskim strumień cieplny był w przeszłości znacznie większy od współczesnego, osiągając wartości od 62 do 95 mW/m2 podczas maksymalnego pogrążenia, które miało miejsce na większości obszaru Rowu Lubelskiego, z końcem westfalu, przed inwersją asturyjską. Jedynie w NW części uwęglenie kontyn[...]
EN In Lublin Trough heat flow values in the past were much higher than now and reached values in the range 62-95 mW/m2 during the maximum burial event usually before the time of the Asturian inversion. Only in the NW part of the Lublin Trough coalification continued until the end of the Cretaceous. Bot[...]
2
84%
Przegląd Geologiczny
EN Petrological studies of core samples, integrated with mesostructural analysis of cores, and coupled with results of seismic data interpretation allowed to interpret evolving reservoir properties of dolostones of the Frasnian Werbkowice Mb. These crystalline and partly vuggy rocks form main reservoir[...]
3
84%
Przegląd Geologiczny
PL Koncepcja "pasywnej synkliny" (Antonowicz i in., 2003) jako alternatywy dla rowu lubelskiego budzi poważne wątpliwości. Znacznie bardziej prawdopodobne jest istnienie rowu tektonicznego, interpretowanego przez wielu autorów od lat 70. ubiegłego wieku. Inwersję tej jednostki w najpóźniejszym karbonie[...]
EN The idea of a "passive syncline " (Antonowicz et al, 2003) as an alternative to the well-established concept of the Lublin Graben raises serious doubts. Development of the structural unit in the latest Carboniferous was preceded by establishment of elongated depocenters in the Late Devonian and late[...]
4
84%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 34, z. 2 171-193
PL W pracy przeprowadzono analizę generacyjną węglowodorów w utworach karbonu w południowo-wschodniej części rowu lubelskiego za pomocą numerycznych modelowań programami BasinMod 1- i 2-D. Na podstawie wyników analiz geochemicznych wydzielono w utworach karbonu poziomy skał macierzystych. Skały macierz[...]
EN In the paper authors carried out the petroleum analysis of Carboniferous strata in the south-eastern part of Lublin Trough by means of BasinMod 1- & 2-D numerical modelling. Results of geochemical analyses allowed to determine source rocks in three complexes of Carboniferous strata. Carboniferous so[...]
5
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2000 nr 392 5-48
PL Celem geologicznym pracy było zbadanie zmian litologicznych osadów karbonu w NW i centralnej części rowu lubelskiego. Zakres prac geofizycznych do zrealizowania powyższego zadania obejmował przetworzenie danych sejsmicznych w system współczynników odbicia, opracowanie wyników geofizyki wiertniczej w[...]
EN The geological aim of the study was to investigate lithological variations of the Carboniferous deposits in the northwestern and central parts of the Lublin Trough. The scope of geophysical works included seismic data reprocessing into a system of reflection coefficients, analysis of well logs to de[...]
6
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2004 nr 411 5-85
PL Głównymi składnikami spoiwa piaskowców karbonu górnego, występujących w północno-zachodniej części rowu lubelskiego oraz w bloku warszawskim, są detrytyczne minerały ilaste oraz minerały autigeniczne, takie jak: kwarc, kaolinit i węglany. Lokalnie w znacznych ilościach występują: illit autigeniczny,[...]
EN The main components of cements of the Upper Carboniferous sandstones from the northwestern part of the Lublin Trough and the Warsaw Block are represented by detrital clay minerals and authigenic minerals such as quartz, kaolinite and carbonates. Authigenic illite, authigenic chlorite, iron hydroxide[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last