Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantum cascade lasers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The fabrication of Quantum Cascade Lasers (QCLs) emitting at 9.4 um is reported. The devices operated in pulsed mode at up to 260 K. The peak powers recorded in 77 K were over 1 W, and the slope efficiency 0.5–0.6 W/A per uncoated facet. This has been achieved by the use of GaAs/Al0.45Ga0.55As het[...]
2
100%
Optica Applicata
EN In this paper, we present a natural method of finding wavefunctions and energy levels in quantum cascade lasers. The envelope function approximation has been successfully used for modelling electronic structure in conventional semiconductor lasers. Although calculations in the case of polarized pote[...]
3
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents investigations of a free space optical transmitter operating with quantum cascade lasers. The main goal of the research was to determine influence of lasers driver parameters on an optical data link performance. Using some commercial driving devices, the laser pulse limitations of[...]
4
80%
Optica Applicata
EN In this paper, we present the application of photoluminescence spectroscopy as a diagnostic method for evaluation of correctness and homogeneity of AlGaAs/GaAs test superlattices used in the development of quantum cascade laser technology. The structures investigated are used for the growth rate ca[...]
5
80%
Opto - Electronics Review
EN In this article, we discusses existing state-of-the-art techniques for the design and fabrication of mid-wave infrared semiconductor lasers (3 µm < ʎ < µm). Although historically Pb-salt-based lasers had been studied intensively, at the present moment III-V semiconductor lasers are the only viable s[...]
6
80%
Opto - Electronics Review
2017 Vol. 25, No. 3 205--208
EN In this paper ∼16 μm-emitting multimode InP-related quantum cascade lasers are presented with the maximum operating temperature 373 K, peak and average optical power equal to 720 mW and 4.8 mW at 303 K, respectively, and the characteristic temperature (T0) 272 K. Two types of the lasers were fabrica[...]
7
80%
Opto - Electronics Review
EN The work presents doping characteristics and properties of high Si-doped InGaAs epilayers lattice-matched to InP grown by low pressure metal-organic vapour phase epitaxy. Silane and disilane were used as dopant sources. The main task of investigations was to obtain heavily doped InGaAs epilayers sui[...]
8
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem pracy jest identyfikacja praktycznych możliwości zastosowania laserów kaskadowych na potrzeby laserowego systemu łączności w wolnej przestrzeni. Dodatkowo wskazane zostaną kierunki rozwoju technologii laserów kaskadowych pod kątem ich zastosowania w systemie łączności bezprzewodowej.
EN The aim of the work is to discuss possibility of application of Quantum Cascade Lasers in practical realization of laser based free space communication system. Additionally, some aspects of development of technology of QC lasers will be indicated with respect to FSO systems.
9
70%
Opto - Electronics Review
2019 Vol. 27, No. 3 268--274
EN A new approach to passive electromagnetic modelling of coupled–cavity quantum cascade lasers is presented in this paper. One of challenges in the rigorous analysis of such eigenvalue problem is its large size as compared to wavelength and a high quality factor, which prompts for substantial computat[...]
10
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 277--280
PL W pracy omówiono system pomiarowy, który jest przeznaczony do badań kwantowych laserów kaskadowych. Lasery te stanowią kolejny etap w rozwoju technik optoelektronicznych związanych np. ze spektroskopią lub łącznością optyczną w otwartej przestrzeni. Istotnymi elementami pracy są zaimplementowane pro[...]
EN Quantum cascade lasers (QC lasers) are very promising radiation sources in some optoelectronic techniques operating at the infrared and THz spectra. The lasers can be applied in many science areas and life fields e.g. spectroscopy or free-space optical communications. Progress in QC lasers technolog[...]
11
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł stanowi przegląd wybranych właściwości kwantowych laserów kaskadowych I-rodzaju, którymi te przyrządy powinny się charakteryzować w zastosowaniach do celów spektroskopii, w paśmie średniej podczerwieni. Przyjęto, że muszą to być lasery pracujące w pojedynczym modzie a do najważniejszych ich [...]
EN The paper contains a review of some selected properties of the type quantum cascade lasers designed for MIR spectroscopy. Single mode operation, available wavelengths, linewidh, output power and the tuning range are considered in particular. The topics are discussed in a rather general form to intro[...]
12
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omówiono zastosowanie formalizmu funkcji nierównowagowych funkcji Greena w odniesieniu do przyrządów nanoelektronicznych o strukturze warstwowej. Metodę zilustrowano przykładem obliczeniowym, w którym wyznaczono charakterystykę prądowo napięciową diody rezonansowej, oraz gęstości prądu i ład[...]
EN In the paper the formalism of nonequilibrium Green function referred to nanostuctural layered electronic devices has been described. The method was illustrated with numerical example in which resonant tuneling diode has been solved for current voltage characteristic and current and charge densities [...]
13
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono system detekcji gazów na poziomie wykrywalności sub-ppm. Jako źródła promieniowania IR wykorzystywane są w nim niechłodzone kriogenicznie lasery kaskadowe. W systemie detekcji gazów zaimplementowano dwie metody analizy gazów stosujące bezpośrednią spektroskopię absorpcyjną: z p[...]
EN An advanced high sensitivity system for gas detection is presented. The instrument design includes high reliable midinfrared quantum cascade lasers without cryogenic cooling. Two methods of direct absorption spectroscopy have been employed in the system: inter pulse spectroscopy and intra pulse spec[...]
14
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano modelowanie struktury kwantowego lasera kaskadowego (ang. QCL – Quantum Cascade Laser) z wykorzystaniem formalizmu nierównowagowych funkcji Greena (ang. NEGF – Non-Equilibrium Green’s Functions). Zamieszczono zarys sposobu modelowania, jak również wyniki symulacji, wybranych param[...]
EN Simulations of quantum cascade lasers using Wannier functions are characterized by small size of the Hamiltonian matrix. As a result, the calculations are fast. It is an important feature of this approach, but be aware, that it is a infinite model, in which you can not take into account, the number [...]
15
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omówiono najczęściej stosowane układy spektroskopii absorpcyjnej przeznaczone do wykrywania śladowych ilości niebezpiecznych gazów, par materiałów wybuchowych i wybranych biomarkerów w wydychanym powietrzu. Szczególną uwagę poświęcono układom z komórkami wieloprzejściowymi, metodzie CRDS (an[...]
EN The paper presents laser absorption spectroscopy systems, which are the most commonly used for detection of trace hazardous gases, explosives vapors and the biomarkers in exhaled air. Particular attention was paid to the systems of multi-pass cells and cavity enhanced spectroscopy (CRDS, CEAS). Disa[...]
16
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki modelu termiczno-elektrycznego lasera kaskadowego wykonanego w technologii arsenkowej. Szczególny nacisk położono na zbadanie wpływu montażu lasera na jego własności cieplne. Rozpatrywano wpływ takich elementów jak: rozmiary przekładki diamentowej, grubość warstwy lutu, [...]
EN In the present paper, results of thermo-electrical modelling of GaAs-based quantum cascade laser are given. In particular, an impact of bonding of this laser on its thermal properties is investigated. An influence of such laser elements as sizes of the diamond heat spreader, solder thickness, a dist[...]
17
61%
Opto - Electronics Review
2019 Vol. 27, No. 2 119--122
EN High-power terahertz sources operating at room-temperature are promising for many applications such as explosive materials detection, non-invasive medical imaging, and high speed telecommunication. Here we report the results of a simulation study, which shows the significantly improved performance o[...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opis zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach mikroelektronicznych jest nie tylko ciekawym zagadnieniem teoretycznym, ale też może być przydatny w praktyce konstrukcji przyrządów. Wytwarzanie struktur kwantowych laserów kaskadowych (QCL) w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie zachę[...]
EN Description of the physical phenomena in microelectronic devices is not only an interesting theoretical challenge, but can also be used for practical design of such components. Fabrication of quantum cascade lasers devices (QCL) in the Institute of Electron Technology in Warsaw encourages our work o[...]
19
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Postępy, jakie dokonały się w ostatnich latach w technologii laserów kaskadowych oraz spektroskopowych metodach detekcji umożliwiają wykrywanie śladowych ilości gazów na poziomie ppb (część na miliard). Systemy detekcji gazów zbudowane w oparciu o lasery kaskadowe znajdują coraz szersze zastosowanie[...]
EN The great progress in cascade laser technology and spectroscopic detection systems that has been made recently enables the residual concentrations of gas molecules at the ppb (part per billion) level to be detected. The measuring systems detecting gas molecules, built using cascade lasers, are now w[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Lasery kaskadowe są przyrządami unipolarnymi, w których mechanizm emisji promieniowania koherentnego wykorzystuje wewnątrzpasmowe optyczne przejścia nośników. Istota ich działania pozwala na zastosowanie różnych rodzajów epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych, w celu otrzymania długości fali w[...]
EN Ouantum cascade lasers are unipolar devices, in which the mechanism of emission of coherent radiation is based on the intraband optical transitions of carriers. The idea of QCL enables the application of a wide range of epitaxial semiconductor materials in order to extract the needed wavelength, whi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last