Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 265-266
EN The quality of life which plays a key role in the education for sustainable development means that all people on the earth have an opportunity to develop their life style in a way as to make it in line with the sustainable development. The criterion of the sustainability quality of life aspects is a[...]
2
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN The idea of sustainable development of man's living environment is postulational, and it seems to be one of the scientific myths based on a falsified representation of reality. There are two fundamental trends in defining sustainable development of housing environment in relation to the concept of a[...]
3
100%
Problemy Jakości
4
100%
Problemy Jakości
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 25 117-131
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się i zakres badań nad jakością życia w gminach, a w szczególności metody i kryteria oceny poziomu bytu. Zaprezentowano opracowane mierniki do oceny jakości życia w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Artykuł zakończono [...]
EN The article presents the frame and sphere of research on quality of life in the communities, peculiarity methods and criterions of estimate the level of living. The elaborated indicators presented herein are to estimate quality of life in the cultural, recreational and public safety assurance aspect[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2015 Nr 1 97--109
EN It its theoretical part the article describes the basic psychological determinants of quality of and satisfaction with life. The empirical part of the article presents the results of the survey conducted among the Polish army soldiers using the Satisfaction with Life Scale and the Scale of satisfact[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule podjęto interdyscyplinarny temat dotyczący wpływu innowacyjnych rozwiązań w transporcie miejskim na jakość życia mieszkańców biorących udział w tym procesie transportowym. Artykuł podzielono na kilka podrozdziałów. Pierwszy z nich koncentruje się na istocie innowacji usług. Rozwiązania in[...]
EN In the article took up interdisciplinary topic concerning influence of innovative solutions in municipal transport on citizens’ quality life attending in this transportation process. The article was divided into a few subchapters. First of them concentrates on meaning of innovative services. Innovat[...]
8
100%
Total Logistic Management
2011 no. 4 77-88
EN The main aim of the paper is to discuss the role of individual transport in city logistics in the aspect of quality of life.The article is based on an empirical study. It presents the results of quantitative research based on a questionnaire survey, which was conducted in three medium sized cities i[...]
9
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2014 Vol. 20, nr 2 128--132
PL Praca omawia terminologię związana z jakością życia i metody badania. Zwrócono uwagę na badanie jakości życia osób zdrowych w aspekcie systematycznie uprawianej aktywności fizycznej jako zachowań prozdrowotnych.
EN The paper discusses terminology of the quality of life and the examination methods. The attention was paid to the quality of life of healthy adults that can be influenced by systematic physical activity as a health promoting and preventive measure.
10
88%
Management
PL Przedmiotem artykułu jest problematyka oceny jakości własnego życia i uzyskiwanej satysfakcji zawodowej u kobiet zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych a Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Autorka pragnie uzyskać odpowiedź na następują[...]
EN The goal of the article is to identify the level of job satisfaction and quality of life of female executive officers in Poland, France, Britain and U.S. as to compare factors determining one's evaluation of one's quality of life. Detailed research goals can formulated as questions referring to foll[...]
11
88%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Występowanie zatruć jako objawów niepożądanych terapii onkologicznych jest często oceniane za pomocą pomiarów rozłożonych w czasie oraz konstruowania krzywych przeżycia typu "czas bez objawów niepożądanych". Metoda taka jest atrakcyjna ponieważ pozwala na łatwą interpretację wyników, ale ma kilka po[...]
EN The occurrence of toxicity or side-effects of oncologicaI treatments is often evaIuated by longitudinaI measurements and subsequent caIculation and comparison of the TimeWIthout-Side-effects-or-Toxicity (Twist-)curves. While the method is attractive because of its ease of interpretation, it suffers [...]
12
88%
Management Systems in Production Engineering
2019 nr 2 (27) 74--78
EN The presented study focuses on the role of applied ethics(cist) in managing the quality of life in the post-risk society. Given that, from an ethical point of view, it is appropriate to reflect the quality of life also through other than quantitative, i.e. objective and therefore also measurable ind[...]
13
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 6 20--21
PL Nie od dziś trwa dyskusja na temat jakości życia w mieście. Od ogłoszenia koncepcji miasta ogrodu przez Ebenezera Howarda minęło 115 lat i choć żadna z późniejszych propozycji nie była tak znacząca i szeroko dyskutowana, przez cały ten czas pojawiały się kolejne pomysły i nowe rozwiązania.
14
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 68-73
PL Dzielnica Messestadt Riem w Monachium jest modelowym przykładem współczesnych konsekwentnych działań planistycznych i inwestycyjnych, zmierzających do uzyskania wysokiej jakości zrównoważonego środowiska życia w harmonii z naturą i zrównoważonego środowiska społecznego.
EN The district of Messestadt Riem in Munich is a model example of contemporary consistent planning and investingactions which aim at creating a high-quality sustainable living environment in harmony with nature and a sustainable social environment.
15
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 2 333-349
PL W artykule omówiono zagadnienie satysfakcji zawodowej, jako jednej ze sfer jakości życia. Problem badawczy obejmował związek pomiędzy wartościami ostatecznymi, instrumentalnymi oraz związanymi ze spełnieniem naukowym a satysfakcją z pracy pracowników naukowych. Z przeprowadzonych badań wynikło, że z[...]
EN In the paper the issues of work satisfaction as part of life satisfaction are discussed. The research problem included the link between terminal values, instrumental values or values connected with scientific fulfilment and work satisfaction of academics. The results of the conducted research show t[...]
16
75%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł jest próbą prezentacji głównych wymiarów filozoficznego dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju. Dotyczy takich kwestii, jak: - swoistość filozoficznego dyskursu w stosunku do perspektyw poznawczych nauk społecznych i ekonomicznych; - filozoficzne podstawy zasady zrównoważonego rozwoju; - f[...]
EN The article is trying to present main dimensions of philosophical discussion about sustainable development. It is touching issues like: - peculiarity of philosophical discussion in relation to the cognition perspectives of social and economical sciences; - philosophical basics of sustainable develop[...]
17
75%
Architectus
2002 Nr 2(12) 97--103
PL Rozważania nad jakością zamieszkiwania, konceptualizacja środowiska mieszkaniowego i jej wyraz empiryczny znalazły już swoje stałe miejsce w socjologii, w związku z rozwojem dociekań nad relacjami człowiek - przestrzeń, zachowaniami przestrzennymi człowieka, percepcji i waloryzacji otaczającej go pr[...]
EN Considerations concerning the quality of habitation have found a permanent place in sociology, in connection with research on the relations of man-space, the perception and valorization of space surrounding man. Because man changes, his needs also change, consequently, also his dwelling environment;[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 52 207--218
PL W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko materialnych, ekonomicznych, ale także biorąc po uwagę obecny stan i perspektyw[...]
EN In the turbulent social and economic environment, research on the quality of life and career plans of students are very important elements. The quality of life is examined, especially in relation to the objective factors - not only physical, economic, but also the current state is taken into account[...]
19
75%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 213-228
PL Wśród przyczyn ekspansji różnorodnych form reklamy wymienia się niedoskonałe prawo oraz niską skuteczność jego egzekucji. W rzeczywistości sytuacja ta odzwierciedla grę sprzecznych interesów. Z jednej strony reklama zewnętrzna jest formą działalności gospodarczej, z drugiej instrumentem wizualnej ag[...]
EN Imperfect legal system and inefficient law enforcement are considered to be among the many causes for expansion of various forms of advertisement. In reality, this phenomenon is a reflection of interplay of conflicting interests. On one hand external advertisement constitutes a form of business acti[...]
20
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 2 51-67
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną ze społecznym wymiarem niestandardowych form zatrudnienia. W erze elastyczności oraz globalizacji coraz częściej są stosowane kontrakty zatrudnieniowe różne od tradycyjnej umowy o pracę na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy. W niniejszych[...]
EN The aim of the article is to present social aspects of non-standard employment. In the era of flexibility and globalizing world a set of work agreement different from permanent and full-time solution is more and more applied. The article Incuses on advantages and disadvantages related to atypical em[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last