Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 495
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN The paper presents the basic quality management rules, which are as follows: strategie approach continuous improvement, cli-ent focus, internal commumcation, leadership, involvement of employees, self-assessment, partnership, team work, preven-tion, good for the first time and each next time, qualit[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to present the critical analysis of the problem of quantification the elements that constitute the concept of a quality of work. This process must be divided into two phases. In the first one it is needed to determine the problem of work: its range and criteria. Sec[...]
3
100%
Problemy Jakości
EN The fifth edition of a conference called International School of Quality was held on 22-23 May 2004. One of the presenters was Paul Borawski, Executive Director of American Society for Quality. On the basis of his presentation and results of discussions during the conference, the authors attempt to [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 107-109
PL Artykuł skupia się na zarządzaniu jakością w oparciu o koncepcje TQM. Główne cele pozwalają na poprawę efektywności organizacji w zakresie warunków marketingowych.
EN The article focuses on Quality Management based on the Total Quality Management concept. These principles allow to increase the efficiency and competitiveness of as organization under tough market conditions.
5
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 1 279-290
PL W artykule pokazane zostało, które czynniki mają największy wpływ na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i realizacją kluczowych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostało znaczenie, jakie mają one dla skutecznego zarządzania i optymalizacji efektów funkcjonowania przedsię[...]
EN In this article was showed which factors have greatest influence on working of quality management system and realisation of main targets of enterprise. It was presented its meaning for effective management and optimisation of effects of firm functioning.
6
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Od jakości wykonania wyrobów medycznych zależy możliwość postawienia prawidłowej diagnozy pacjentów i dobór metod leczenia. W artykule przedstawiono elementy systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych zapisane w wymaganiach normy PN-EN ISO 13485, wraz ze zmianami wprowadzonymi w wersji z 2012 r[...]
EN Accurate diagnosis and choice of treatment methods depend on quality of medical devices. This paper reviews elements of quality management system for medical devices based on PN-EN ISO 13485 standard, including changes made in 2012 version. Differences and similarities between PN-EN ISO 13485 and un[...]
7
80%
Problemy Jakości
2013 R. 45, nr 6 22--26
PL Celem publikacji było wskazanie istoty i znaczenia stosowania metafor w zarządzaniu jakością w organizacji, zapoznanie z różnorodnością stosowanych metafor i ukazanie możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania. Przedstawiono istotę metafory i jej funkcje oraz wady i zalety stosowania. Dokona[...]
EN The aim of the publication was to identify the nature and importance of using of metaphors in quality management in the organization, to introduce to variety of metaphors and to show their applicability in practice management. The paper presents the essence of metaphor and its functions as well as a[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W niniejszej publikacji autorzy odnoszą się do wpływu postrzegania zarządzania jakością W przedsiębiorstwie na konkurencyjność tego przedsiębiorstwa na rynku i rozwój regionalny. W sytuacji powszechnej już globalizacji utrzymanie konkurencyjności ma dla każdego przedsiębiorstwa niezwykle istotne zna[...]
EN In this article the influence of a company's quality management on competitiveness and regional development are discussed. In the era of globalisation competitiveness is crucial. Classic management theories may not meet the challenges and threaten the firm's existence. For this reason the authors do[...]
9
80%
Problemy Jakości
EN The article discusses the problem of so-called enemies of trust, the significance of trust in the management of organizations. Attention was drawn to the possibility of searching for factors not conducive to trust. In addition to the currently used analysis of the social system the author points to [...]
10
80%
Problemy Jakości
PL Artykuł ma na celu przedstawienie, jak częstotliwość przeglądów kierownictwa i zaangażowanie pracowników wpływa na skuteczność podjętych działań do realizacji (dane wyjściowe), kontrolę działań korygujących i zapobiegawczych oraz spełnienie oczekiwań klienta. Opisuje także rolę najwyższego kierownic[...]
EN The article is aimed to present how frequency of the management review meeting and the commitment of employees influence the effectiveness of taken action for the accomplishment (review output), the inspection of correcting and preventive action and meeting expectations of the customer. It is descri[...]
11
80%
Problemy Jakości
12
80%
Problemy Jakości
EN The article presents the requirements and recommendations concerning internal audits stated in the ISO 9000 series. It presents also the results of a research conducted among 97 organizations that operate in Poland and have acquired the ISO 9000 certificate. The research focused, among others, on de[...]
13
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL Wychodzenie naprzeciw wymaganiom klienta, ciągłe doskonalenie technologii wytwarzania i metod organizacji, a przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji personelu jest gwarantem osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku. W artykule wykorzystując narzędzia zarządzania jakością dokonano hierarchizacji przyc[...]
EN Fulfilling customer's needs, continuous improvement of technologies and methods of organization and first of all improving the staff's qualifications ensure a possibility to obtain a high position on the market. According to the applied tools of quality management such important issues and problems [...]
14
80%
Problemy Jakości
EN One of the most important aspects of management is its quality. This is of particular importance for the management of universities, before whom especially ambitious but different goals were set. The set of these goals includes: professionalism, efficiency, entrepreneurship and creativity. Analyzing[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 123-130
PL W artykule dokonano prezentacji zagadnień dotyczących procesu tworzenia strategii rozwoju regionu we wszystkich województwach w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działań władz samorządowych na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Ponadto przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w[...]
EN In the hereby article it has been made a presentation of the process of creation of the strategy development of a region with paying special attention to activities of the regional authorities within development of tourist industry. Moreover has been presented the results of researches regarding the[...]
16
80%
Problemy Jakości
EN The article presents the role of quality management in project management. The relationship "time-cost-quality" was presented and the impact of quality on the remaining areas of project management such as risk management, integration, communication, human resources, procurement and scope. The princi[...]
17
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: A new approach to the functioning of quality management system at university focused on the quality has been presented. Design/methodology/approach: The profits resulting from possessing of Quality Management System certificate in higher education has been proposed. Findings: At the present[...]
18
80%
Problemy Jakości
EN The improvement of enterprises requires an appropriate organizational culture. The publication presents the analysis of chosen, mostly used organization culture dimensions (power distance, indwidualism, masculinity, uncertainty avoidance) form quality management systems implementation points of view[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 17-23
PL W obecnych czasach „jakość" jest uważana za najważniejszą broń w konkurencji rynkowej i handlu międzynarodowym. Obecnie stało się oczywiste, że jakość w gospodarce musi być celem strategicznym. W polskich przedsiębiorstwach, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Japonii[...]
EN According to the standard PN-EN ISO 9001:2001, Quality management covers the whole life-cycle of the product from the market intelligence to the service after selling. Anyone willing to meet requirements of the PN-EN ISO 9001:2001 should determine his own policy on quality, including purposes and bo[...]
20
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the study was to present a view of problems of quality management system in university education in the field of education and research. Design/methodology/approach: In the paper there was presented an approach to quality management system in the institute and associated requ[...]
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last