Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Problemy Jakości
3
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 273-280
EN The analysis of quality costs is an important management tool which provides a methdl of assessing the overall effectiveness of the management of quality and a means of deteł mining problem areas and action priorities. The article especially focuses on the various | classification of quality costs. [...]
4
80%
Problemy Jakości
EN The article discusses structures and dependence among criteria of measurements cost of quality. In author's opinion they belong to main dilemmas of measurement cost of quality e.g. management, comparing, preparation, responsibility, range, object of measurement, definitions, methods, staff and accur[...]
5
80%
Problemy Jakości
EN Article discusses object, purpose and tasks in company's practice of cost analysis. Subsequent benefits have been discussed from carried analysis of quality costs in prospect of management and audit. Presented criteria of analysis of quality costs had possible on purpose areas indication and range. [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 39-47
PL Tematem niniejszego opracowania jest metoda analizy kosztów ponoszonych w związku z wdrożeniem i utrzymywaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Sformułowano w nim rodzaje kosztów jakości oraz określono sposób planowania wydatków w sposób uwzględ[...]
EN The topie of the paper is the analysis method of such costs, which arę spent in connec-tion with putting into practice, keeping and improving the ąuality management system in smali and medium enterprises. There were formulated ways of ąuality costs and outlays planning in the way that allows for pro[...]
7
80%
Problemy Jakości
8
80%
Problemy Jakości
EN The author offers a review of the basic structural models of quality costing (including e.g. the model presented by A. V. Feigenbaum, ASQ model, the model incorporated in ISO 9004, etc.). Against this background, she presents her own proposal for cost modelling. It differs from the other ones by acc[...]
9
80%
Problemy Jakości
PL "Śpicie na kopalni złota. To jest właśnie to, co rachunek kosztów jakości pozwala przedstawić przedsiębiorstwu. Analiza ekonomiczna pozwala ujawnić najbardziej kosztowne zakłócenia w funkcjonowaniu, które przyczyniają się do wzrostu kosztów własnych albo pogorszenia obrotów handlowych". D. Noye.
EN Quality in the present world is a good verifield tool used for measurement of business effectivity. The modern concept of quality management prefers prevention, complexity and employees coresponsibility in activities. One of the most important measurement factors of quality level are the quality cos[...]
10
80%
Problemy Jakości
PL Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje branżę motoryzacyjną i obowiązujące j[...]
EN The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is cost accounting and management accounting. The article describes the automotive industry and the applicable qual[...]
11
80%
Problemy Jakości
PL Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje studium przypadku w zakresie badania [...]
EN The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is quality cost accounting and management accounting. The article presents a case study in the field of research an[...]
12
80%
Problemy Jakości
13
70%
Problemy Jakości
14
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The quality of product manufactured in the company is one of the most important factors influencing its competitiveness in the market. It decides on the level of achieved customers satisfaction, and thus determines the market position of the company. Many of the tools of quality management is now wi[...]
15
61%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono pojęcia dotyczące innowacji w działalności przedsiębiorstwa i ich wpływ na jego funkcjonowanie. Omówiono koszty jakości ze szczególnym uwzględnieniem relacji producent-klient. Zaproponowano nowe podejście do analizy innowacyjnych działań pro-jakościowych, z wykorzystaniem me[...]
EN In this report, notions concerning the innovations in the activities of an enterprise and their influence on its life have been shown. Quality costs, with special regard to relations producer - client have been discussed. A new approach to the analysis of pro - quality innovation activities with the[...]
16
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
17
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 243-251
18
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 543-552
PL W tekście ukazano możliwości wykorzystania rachunku kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na istotę kosztów jakości i przesłanki ich pomiaru w przedsiębiorstwie orazj przedstawiono schemat postępowania w ocenie kosztów jakości.
EN The Article presents possibilities of using quality costs measurement in the assessment of company's efficiency. It has been pointed out on essence of quality costs and circumstances their measurement in the company and there has been presented procedures in the quality costs assessment.
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 21-26
PL W artykule przedstawiono jedną z metod doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, jaką jest efektywnie funkcjonujący system zarządzania jakością. Sprawny system zarządzania jest ukierunkowany na określone cele przedsiębiorstwa. Ma on się przyczyniać do ogólnej poprawy jego działania, a przede wszys[...]
EN The paper presents one of the methods of company's management improvement. The method presented is implementation and effective functioning of quality management system. The management system of the company is focused on predefined goals. It is supposed to improve company's actions and financial sit[...]
20
61%
Problemy Jakości
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last