Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pyły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z.123 161-164
EN Design and application of multistage cascade microparticle impactor is presented. Nine-stage impactor is composed of a cascade of multi-nozzle set. Particle size distribution is in range of 15 um to 0,2 um. The impactor, pumped by 0,3 dir3/s vacuum pump, has been applied for monitoring of environmen[...]
2
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 16-19
PL W artykule przedstawiono metody badania stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń pracy oraz omówiono procesy, w których są emitowane największe ilości cząstek drobnych.
EN This article presents methods of investigating concentrations of fine particles suspended in the air of working rooms and discusses the processes in which the largest numbers of fine particles are emitted.
3
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Pomiary ilości i stężenia cząstek stałych w powietrzu prowadzone są w celu określenia stanu zanieczyszczenia atmosfery na danym obszarze. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu, przeprowadzonych z wykorzystaniem optoelektronicznego analizato[...]
EN The use of the optoelectronic method in the PM2.5 and PM10 mass concentration measurements Particulates number and mass concentration measurements in the air are conducted to determine the atmosphere condition in the area. This paper presents the results of PM2.5 and PM10 mass concentration measurem[...]
4
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono pokrótce zagadnienia, związane z procesem brykietowania oraz jego mechanizacją. Przeanalizowano zakres podstawowych parametrów aktualnie oferowanych pras stemplowych i walcowych. Przedstawiono technologię zawracania pyłów i wiórów technologicznych w odlewni żeliwa wyposażone[...]
EN In the article main problems connected to the briquetting processes and their mechanization have been discussed. The scope of the basic parameter of the offered roll and stamp presses was analysed. The technology of turning back the dusts and turnings in an iron foundry, equiped with the cupola, wo[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1998 z. 2 173-184
PL W artykule opisano transport pyłu w atmosferze turbulentnej. Uwzględniono zmiennosć kierunku wiatru, istnienie prądów termicznych i wychwyt zanieczyszczeń przez opad atmosferyczny. Ruch cząstek pyłu wynika z unoszenia uśrednionym czasowo polem prędkości wiatru i błądzenia przypadkowego zachodzącego [...]
EN The application of stochastic approach to the transport of contamineuts is presented. According to the particle method, the motion of a representative set of particles is described by a system of stochastic differential equation. The parameters forming these equations are defined by the mean value o[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 93-96
EN Results of ion erosion experiments performed on airborne microparticle environmental contamination are presented. A new method of microparticle depth profile analysis, based on application of sample rotation technique in SIMS analysis, is described. Sample rotation experiments, i.e. ion sputtering w[...]
7
80%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 13 193--200
PL W ramach projektu badawczego zbadano oddziaływanie pyłu, wdmuchiwanego do żeliwiaka, na proces żeliwiakowy. Emisja pyłu żeliwiakowego wynosi 5 do 13 kg na tonę ciekłego żeliwa. Celem projektu wspieranego przez Niemiecką Fundację działającą na rzecz Środowiska (DBU) jest zmniejszenie ogólnej ilości p[...]
EN Within the scope of a research project the effect of dust injection on the cupola melting process was investigated. The use of oxygen - natural gas burner supports the continuous injection at higher rates and provides disabling of "cold" blowing effects. The tendency to a reduction of silicon from i[...]
DE Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde die Auswirkung des Staubeinblasens auf den Kupolofenprozeß untersucht. Der Einsatz des Erdgas-Sauerstoff-Brenners ermöglicht kontinuierliches Einblasen von größeren Staubmengen und Unterdrückung von Kaltblaseffekten. Die Tendenz zu einer Reduktion von Silici[...]
8
70%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 18-25
PL Substancje chemiczne i pyły to szkodliwe czynniki środowiska pracy występujące w zasadzie we wszystkich branżach krajowej gospodarki. Mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, a także dla środowiska naturalnego. Badania dotyczące tych zagrożeń w środowisku pracy są prowadzone prz[...]
9
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 12 13-15
PL W pracy omówiono działania podejmowane przez zakład w celu zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy oraz narażenie na pyły w zakładzie BARLINEK S.A. przy ul. Przemysłowej 1 w Barlinku, w latach 2000 - 2004. Materiałem były wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanit[...]
EN This article discusses action taken by BARLINEK S.A. in Barlinek to decrease airborne particles and exposure to dusts in the enterprise in 2000 - 2004. These actions were based on the results of environmental investigations carried out by the Occupational Medicine Laboratory of the Provincial Sanita[...]
10
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 10 22-25
PL Artykuł przedstawia główne problemy, które są zawarte w broszurze "Klasyfikacja typowych prac rolniczych w gospodarstwach indywidualnych w zależności od poziomu zawodowego narażenia rolnika na działanie pyłu - zalecenia profilaktyczne". Pył rolniczy omówiony jest w aspekcie źródeł pyłu, właściwości [...]
EN This article presents main problems from the pamphlet „Classification of typical work activities on private farms according to the level of a farmer’s occupational exposure to dust - preventive recommendations The following aspects of agricultural dust are discussed: sources of dust, pathogenic prop[...]
11
61%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono zróżnicowanie i tendencje zmian w zanieczyszczeniu pyłowym powietrza w uzdrowiskach sudeckich w latach 1990-2005. Biorąc pod uwagę średnie roczne wielkości opadu pyłu ustalono, że zanieczyszczenie to przekraczało normę dopuszczalną przez cały czas w czterech uzdrowiskach: Ku[...]
EN Particulate air pollution in Sudeten health resorts in 1990-2005 The paper presents the diversity and trends in particulate air pollution in Sudeten health resorts in 1990-2005. Taking into account the average annual dust fall, it was found that this type of pollution exceeded at all times the accep[...]
12
61%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W pracy oznaczono zawartość szesnastu wybranych WWA w pyle PM2,5 i PM2,5-10. Próbki pyłu zawieszonego pobierano na stanowisku pomiarowym w Częstochowie przy ulicy Rząsawskiej, w sezonie zimowym i letnim 2004-2005, w cyklach 24-godzinnych. Stężenie WWA oznaczono metodą chromatografii gazowej w układz[...]
EN Contents of sixteen selected PAHs in PM2.5 and PM2.5-10 were determined. The suspended dust was sampled at a measuring station located in Częstochowa (Poland) in 24-hour sampling cycles during the winter and summer season of 2004 and 2005. Concentrations of PAHs were determined by means of gas chrom[...]
13
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 14-16
PL Badania przeprowadzone w dziesięciu gospodarstwach rodzinnych, prowadzących produkcje mieszaną wykazały aktywne współuczestnictwo kobiet w prowadzeniu gospodarstw. Prace wykonywane przez kobiety koncentrują się w obrębie obejścia - głównie obrządek inwentarza, w polu natomiast są to przede wszystkim[...]
EN Studies conducted on 10 mixed production family farms have shown that women actively participate in farm activities, The occupations performed by women focus around the household — mainly the care of animals. Their field work consists primarily of manual jobs associated with crop cultivation as well[...]
14
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 4 40--44
PL Procesy rozdrabniania kruszyw, oprócz wysokiej energochłonności, cechują się także sporą uciążliwością dla środowiska i człowieka poprzez generowane zapylenie. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, że celowym jest analizowanie poziomu tego zapylenia z uwzględnieniem uwarunkowań produkcyjny[...]
15
61%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 11 2196--2199
16
61%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 50 161--170
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z emisją pyłów do powietrza atmosferycznego. Wskazano główne źródła emisji pyłów, ich rodzaje i właściwości. Omówiono czynniki wpływające na zdrowie ludzi związane z występowaniem podwyższonego stężenia pyłów w powietrzu. Pokazano rozkłady średni[...]
EN The article presents selected issues connected with emission of dusts to the atmospheric air. The main sources of emission but also types of dusts and their properties were indicated. Factors which have impact on human’s health connected with occurence of higher concentration of dusts in the air wer[...]
17
61%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 83--86
PL Każda instalacja ciepłowni jest projektowana dla paliwa o ściśle określonych parametrach. Proces zużycia instalacji jest obecnie argumentem za spalaniem paliwa o optymalnym uziarnieniu. Transport pneumatyczny jest prowadzonym przy stosunkowo dużych prędkościach nośnika, co powoduje znaczny wzrost ci[...]
EN Thus, each type of fuel, each installation, is characterized by a certain economic grinding fineness which is determined depending on the fuel’s qualities and on the installation’s special characteristics. The equipment wear currently remains argument that are against the introduction of high granul[...]
18
61%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
1999 T. 4, z. 2 419-426
PL Stężenie pyłu oraz prędkość wiatru mierzone są wewnątrz i na zewnątrz fabryki nawozów sztucznych. Badaniem objęto następujące obiekty fabryczne: magazyn fosfatów, dział superfosfatów, suszarnie i wibratory. Stwierdzono, że stężenie pyłu w dziale superfosfatów i wibratorów przewyższa dopuszczalne war[...]
EN Dust concentration and the wind speed are measured inside and outside the fertilizer plant. The studied areas in the fertilizer plant are phosphate storage, super-phosphate department, dryer and vibrators. It is found that the dust concentration is higher than the allowable value at super-phosphate [...]
19
61%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1084-1084
EN In laser ablation (LA) a very little amount of solid material is transferred to the gas phase followed by its transport to the source of excitation. The coupling of laser ablation with inductively coupled plasma (ICP) and mass analyzer (MS) allows direct determination of elemental composition of sol[...]
20
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN A method of determining dust emission and efficiency of its removal by means of local exhaust ventilation from machinery has been described. It complies with Standard No. EN 1093-3:1996 (European Committee for Standardization, 1996) and consists in determining air pollution concentrations in the mea[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last