Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pył mineralny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1999 nr 1-2 41-65
PL Celem opracowania było określenie wpływu importu na wielkość produkcji i wykorzystanie kruszyw łamanych w Polsce. Na podstawie analizy zapotrzebowania na kruszywa drogowe i kolejowe, wielkości zasobów geologicznych surowców skalnych oraz importu i eksportu materiałów kamennych stwierdzono, że import[...]
EN Common nagative characteristic of all these materials is lack of grain-size distribution compatibility (the oversize grain, the undersize grain, the mineral dust contents) with the adequate Polish standards requirements.
2
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 62--65
PL W niniejszym artykule autor przedstawił możliwość zastosowania pyłu mineralnego jako dodatku do gruntu stabilizowanego cementem. Niezwykle ważnym atutem takiego rozwiązania może być fakt, że zastosowanie pyłów do mieszanek cementowo-gruntowych może przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego p[...]
EN In this article, the author presents the possibility of mineral dust as an additive to cement stabilized soil. An extremely important advantage of this solution may be the fact that the application of dust to the cement-water mixtures may contribute to the protection of the environment by reducing l[...]
3
72%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 2 350--366
EN After Eyjafjallajökull volcano eruption on 14 April 2010, due to a complex air mass circulation, Romania was exposed to volcanic ash and its mixture with continental aerosols. Ash particles with an average Ångström (UV-VIS) exponent of 1.4 ± 0.2 and (VIS-IR) of 1.2 ± 0.3, a color ratio (VIS-UV) of 0[...]
4
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem badań była ocena wpływu ilości i rodzaju pyłów na zmianę modułu sztywności sprężystej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie temperatur. Jako lepiszcze zastosowano asfalt 85 N (Nynas - Nyfoam 85) w ilości 4,0%. W badaniach przedstawiono zróżnicowanie pyłów mineralnych, po przez określenie [...]
EN The aim of the study was to evaluate the effect of temperature on changing resilient modulus of elasticity modulus of sub-base layer with foamed bitumen and mineral fines. The asphalt binder marked 85 N in the amount of 4.0% was used. The study covers determination of functional and structural prope[...]
5
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 59--60
PL W artykule omówiono wpływ pyłu mineralnego i włókien polimerowych na zmianę wybranych parametrów betonu, tj. wytrzymałości na ściskanie, podciągania kapilarnego i nasiąkliwości. Z przeprowadzonych badań wynika, iż im większa ilość pyłu mineralnego dodanego do mieszanki betonowej, tym większy jest pr[...]
EN This article applies to determine the effect of mineral dust and polymer fibers for altering parameters, of concrete, compressive strength, capillary and absorbency. The study shows that the greater the amount of mineral dust added to the concrete mix, the higher the increase in compressive strength[...]
6
58%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2550--2590
EN This paper is focused on Saharan dust transport to Central Europe/ Poland; we compare properties of atmospheric Saharan dust using data from NAAPS, MACC, AERONET as well as observations obtained during HyMountEcos campaign in June 2012. Ten years of dust climatology shows that long-range transport o[...]
7
58%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 4 199--210
PL Przedmiotem badań było określenie wpływu zawartości odpadowych pyłów mineralnych na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-cementowych. Szukanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów mineralnych stanowi element strategii zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Wprowadzenie odpadó[...]
EN The introduction of the sustainable development elements in the construction industry leads to finding new ways of using waste minerals that are difficult in storage and recycling. Coal combustion products have been already introduced into building materials as a part of cement or concrete but they [...]
8
58%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 1 142--150
PL Artykuł opisuje relację matematyczną, która pozwala oszacować czas do wystąpienia uszkodzenia podwozia gąsienicowego w funkcji zawartości pyłu mineralnego (SiO2), czyli intensywności zużycia. Relacja ta została oparta na rzeczywistych danych o uszkodzeniach maszyn gąsienicowych (spycharek) i właściw[...]
EN This paper describes a mathematical relation which is developed to estimate the occurrence of track mechanism failure in function on the mineral dust (SiO2) content, i.e. wear intensity. This relation is based on actual data of track-type machine (bulldozers) failures, the properties of rocks and me[...]
9
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 63--64
PL Podczas produkcji mas mineralno-asfaltowych (tzw. asfaltu drogowego) powstają znaczne ilości pyłu mineralnego o uziarnieniu poniżej 0,05 mm. Pył ten gromadzony jest w specjalnych silosach i traktowany jako odpad. Wykorzystuje się go głównie jako warstwę sanitarną na wysypiskach odpadów komunalnych. [...]
EN During the production of bitumen-aggregate mixture significant amounts of mineral dust with grain size below 0,05 mm are produced. The dust is stored in special silos and treated as waste. It is used mainly as a sanitary additive at municipal waste landfills. The "pure" mineral material has been dec[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last