Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pył krzemionkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule omówiono właściwości pyłów krzemionkowych stosowanych w technologii betonów specjalnych. Przedstawiono mechanizm hydratacji cementów z dodatkiem pyłów, efekt wzmocnienia mikrostruktury towarzyszący wprowadzeniu drobno zdyspergowanego materiału do hydratyzującej mieszanki. Wskazano przyczy[...]
EN The properties of silica fume, used as a component of special concrete, mainly HPC, are discussed. The particular topics deal with hydration mechanism and structure formation in hydrating cement systems with finely dispersed silica fume additive. The beneficial improvement of hardening and durabilit[...]
2
80%
Przegląd Budowlany
EN Ecological aspects of a silicon dioxide utilization. Atmospheric pollination reduction. Non-renewable natural resources protection possibility.
3
80%
Cement Wapno Beton
PL Pył krzemionkowy ze względu na dużą powierzchnię właściwą i amorficzną budowę wykazuje bardzo dobre własności pucolanowe, dlatego też odgrywa olbrzymią rolę w modelowaniu struktury i mikrostruktury zaczynu cementowego, a tym samym betonu. Jego dodatek zmienia głównie skład fazowy produktów twardnie[...]
EN The results of research on the influence of silica fume blend on early hydration reactions of cement with various C3S contents are presented with special insight into liquid phase composition and kinetics of heat evolution. Research results suggest that silica fume additions up to 10 % in concrete [...]
4
80%
Przegląd Budowlany
5
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Drutobeton - to beton z mikrozbrojeniem stalowym w postaci krótkich drucików o średnicy 0,2 do 1 mm i długości 15 do 60 mm (wyjątkowo dłuższe). Pył krzemionkowy stosowany jako dodatek - to odpad uzyskiwany w Hucie Łaziska, nazywany także mikrokrzemionką. Jest to do chwili obecnej jedyne źródło krajo[...]
6
70%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 3 39-41
7
70%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wpływ dodatku pyłu krzemionkowego do betonów z cementu portlandzkiego CEM l i hutniczego CEM IIIA i CEM IIIB na ich odporność na działanie ujemnej temperatury i środków odladzających. Uzyskane wyniki wykazują, że dodatek pyłu krzemionkowego zwiększa odporność betonu na ten rodzaj środo[...]
EN The effect of silica fume to concretes produced from Portland cement CEM I 32.5N and metallurgical cements CEM Ill/A 32.5N and CEM III/B 32.5N on the freeze-thaw resistance and resistance for the attack of de-icers was studied. The results show that silica addition improves the resistance of concret[...]
8
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 1 40-41
9
70%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań zaprawy cementowej wykonanej z dodatkiem granulowanego pyłu krzemionkowego, którego ziarna wykazały brak zdolności do dyspergowania w czasie mieszania składników z wodą. Po 3 miesiącach dojrzewania na przełamach próbek stwierdzono obecność licznych dużych granul pyłu oraz [...]
EN Results of studies of cement mortar with an addition of condensed silica fume which grains exhibiting lack of the ability to disperse during mixing the components with water have been described. The presence of numerous large pellets of silica fume and symptoms of destruction of the mortar typical o[...]
10
61%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki wieloletnich badań wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej, dokumentające możliwość wykorzystania dodatku pyłów krzemionkowych do uzyskania betonu o podwyższonej szczelności i zmniejszonej porowatości kapilarnej, która jest jednym z najistotniejszych czynników kształtujących[...]
EN The results of tests carried out in Building Research Institute which indicated the usefulness of silica fume improvement of concrete tightness and its resistance to the corrosive environments incorporating chloride, sulphate and magnesium ions have been presented. It was shown that additions of sil[...]
11
61%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W produkcji betonu coraz częściej stosowane są dodatki mineralne. Są to najczęściej popioły lotne, pyl krzemionkowy oraz mielony żużel wielkopiecowy. Składniki te muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących normach lub przygotowywanych projektach norm, a podstawowe ich zasady doboru do skład[...]
EN In concrete production technology mineral additives are more and more often used. These are most frequently fly ashes, silica fume and ground granulated blastfurnace slag. This concrete components must meet standard requirements or prepared standard projects, and their basic rules of concrete use ha[...]
12
61%
Przegląd Budowlany
13
61%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 2 109-111
PL Przedstawiono wyniki badań wodoszczelności próbek kompozytów fibropiaskobetonowych modyfikowanych pyłami krzemionkowymi i włóknami stalowymi.
EN Results watertightness investigation of fibre-sand-concrete test pieces modified by silica dust have been presented.
14
61%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono poglądy na przyczyny tworzenia się warstwy przejściowej (WP) i jej roli w kształtowaniu właściwości mechanicznych betonów zwykłych i WWB. Przyjmując stosunek w/c za główny wskaźnik struktury kompozytów cementowych oraz wobec zgodności opinü o większej zawartości wody przy powierzchni z[...]
EN In the paper the opinions are reviewed on the causes why ITZ does appear and on its influence on the mechanical properties of OC and HPC. The w/c ratio is considered as a main characteristic of the structure of cement composites. It is generally recognized that w/c is higher close to the surface of [...]
15
61%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(3) 166--176
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych betonów drobnoziarnistych. Badania przeprowadzono na próbkach o różnym stopniu dodatku mikrokrzemionki. Dla zaprojektowanych mieszanek betonowych oraz wykonanych próbek wyznaczono klasę konsystenc[...]
EN The article presents the results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained concrete. The tests were carried out on samples with varying degrees of microsilica addition. The consistency class, shrinkage, compressive and bending strength, water resistance and f[...]
16
61%
Cement Wapno Beton
PL Otrzymanie optymalnej struktury porowatości betonów nawierzchniowych jest zasadniczym czynnikiem zapewnienia ich trwałości. Stosowanie domieszek napowietrzających umożliwia, dzięki tworzeniu przez nie odpowiedniego rozkładu i wielkości porów a przez to struktury, uzyskanie betonów całkowicie mrozood[...]
EN The basic condition for durability is to obtain the optimal pore structure of pavement concrete. The application of air entraining admixtures ensuring suitable pore size and distribution makes possible to create a completely freeze and thaw resistant concrete structure. During further technological [...]
17
61%
Przegląd Budowlany
18
61%
Materiały Budowlane
2010 nr 11 35-35
19
51%
Materiały Budowlane
2009 nr 3 42-43
20
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono dwa typy dodatków do betonu wymienionych w EN 206-1 Beton: typ I - dodatki obojętne w stosunku do składników betonu i typ II - dodatki pucolanowe lub o słabym działaniu hydraulicznym. Omówiono dodatki typu II ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości fizycznych i chemicznych określ[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last