Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulse transformer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 167-179
EN This paper deals with analytical formulation in order to calculate power losses in pulse transformer windings. The algorithm of losses determination using of the finite element method (FEM) is presented. The software based on this algorithm is used to calculate power losses in windings. The influenc[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 81-89
EN In the paper an algorithm for power loss determination in transformers supplied with high-frequency voltage impulses using a field-circuit model was described. The software based on the algorithm was used to calculate losses and determine efficiency of a pulse transformer. Power losses and efficienc[...]
3
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 159--167
EN The paper presents the new strategy of the optimization of pulse transformer (PT). In order to reduce calculation time the optimization problem has been decomposed into two stages. In the first stage, to determine functional parameters of PT the circuit model is used. The goal of circuit calculation[...]
4
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 77-86
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
5
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 115-120
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. In order to solve equations of the model, the finite element method (FEM), "step-by-step" procedure and Newton-Raphson process are used. Elaborated software is used for analysis of th[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy rozważany jest problem modelowania charakterystyk przetwornicy półmostkowej w programie SPICE. Przedstawiono wybrane modele transformatora impulsowego, będącego istotnym komponentem rozważanego układu oraz przedstawiono wyniki analiz komputerowych badanej przetwornicy. Analizy wykonano przy [...]
EN In the paper the problem of the modelling characteristics of a half-bridge converter in the SPICE software is considered. Selected models of the impulse-transformer, being the essential component of considered circuit is presented and results of computer analyses of the investigated converter are di[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk transformatorów impulsowych. Stanowisko to umożliwia pomiary zarówno charakterystyk amplitudowych i fazowych transformatora, jak i charakterystyk magnesowania rdzenia, a także wyznaczanie sprawności energetycznej transformator[...]
EN In the paper the measuring set to measure characteristics of pulse transformers is presented. This set makes possible to measure both frequency characteristics of the transformer, magnetization characteristics of the core existing in this transformer, the watt-hour efficiency of the transformer and [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2009 nr 62 151-163
PL Układy generowania i kondycjonowania energii wymagają zintegrowanych przekształtników energoelektronicznych o jak najwyższej sprawności przetwarzania oraz niezawodności. Celem artykułu jest pokazanie możliwości realizacji układu podobnego do Z-falownika. Dławiki czwórnika wejściowego Z-falownika zas[...]
EN Modern renewable generation systems and uninterruptible power supply (UPS) applications need smart and integrated power converters ensuring high efficiency of power conversion, reliability and low investment costs. The aim of the paper is to show the possibility of realization of buck-boost inverter[...]
10
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 229 75-85
PL Wiroprądowe straty mocy ΔP w transformatorze impulsowym można wyznaczyć na podstawie czasowego przebiegu oraz przestrzennego rozkładu wektora gęstości prądu z zależności (1). Obliczanie tych strat jest jednak zagadnieniem trudnym, ponieważ w ogólnym przypadku przy wymuszeniu napięciowym w układach z[...]
EN In the paper an algorithm for power loss determination in pulse transformers using a field-circuit model is described. The software based on the algorithm is used to calculate eddy current losses and determine efficiency of a pulse transformer. Eddy current power losses and efficiency of a pulse tra[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono transformator zasilany impulsami napieciowymi o dużej częstotliwości. Zawarto informacje na temat budowy i zasady działania takiego transformatora. Opisano polowoobwodowy model zjawisk wykorzystywany do wyznaczania rozkładu pola magnetycznego za pomoca metody elementów skonc[...]
EN The paper presents a transformer supplied with high-frequency voltage impulses. Information on the design and operating principles of such transformers is given. A field-circuit model of phenomena used to determine the electromagnetic field distribution by means of the finite element method is descr[...]
12
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 105--109
EN In the paper the computerized test bench for investigation of pulse transformer is presented. The development of test bench is described. The testing stand allows: the measurement of heating and cooling curves, recording of supply voltages and currents waveforms in the windings, determination of inp[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 201-204
PL W artykule przedstawiono typowe konfiguracje uzwojeń transformatorów impulsowych. Do analizy konfiguracji uzwojeń zaproponowano polowo-obwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie za[...]
EN In the paper the typical windings configuration of pulse transformers are presented. For analysis of windings configuration the field-circuit model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is proposed. In order to solve these equations the finite element method (FEM) is used. Elaborated on t[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono model symulacyjny pracy transformatora impulsowego w stanie jałowym opracowany w programie Matlab-Simulink.
EN The authors present computer model of no-load operated pulse transformer that was prepared using Matlab-Simulink software.
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Pasożytnicze pojemności transformatorów i dławików stosowanych w impulsowych układach energoelektronicznych wpływają na kształt impulsu. Aby przewidzieć kształt impulsu, należy znać wartości pojemności pasożytniczych w zależności od geometrii transformatora impulsowego lub dławika. W artykule przeds[...]
EN Parasitic capacitance transformers and reactors used in pulsed power electronic systems influence the shape of the pulse. To predict the shape of the pulse must know the value of the parasitic capacitance depending on the geometry of the pulse transformer or choke. The article presents the analytica[...]
17
63%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
18
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule opisano algorytm wyznaczania strat mocy w transformatorze impulsowym na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk. Opracowany na jego podstawie program wykorzystano do obliczania strat i sprawności w transformatorze impulsowym. Analizowano straty mocy i sprawność transformatora w zależno[...]
EN In the paper an algorithm for power loss determination in pulse transformers using a field-circuit model is described. The software based on this algorithm is used to calculate losses and efficiency of a pulse transformer. The mathematical model of transformer transients includes: the equation of el[...]
19
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano nowy elektrotermiczny model transformatora impulsowego z rdzeniem ferromagnetycznym. Opracowany model uwzględnia nieliniowość charakterystyk magnesowania rdzenia ferromagnetycznego oraz wpływ samonagrzewania na ich przebieg, a także zależność rezystancji uzwojeń od temperatury [...]
EN The pulse transformer is a commonly used electronic device, which makes it possible the transformation of the electrical energy between separated circuits. Any pulse transformer consists of a ferrite core and at least two windings. Because of the nonlinear core characteristics and non-ideal paramete[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last