Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulsation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN Rotor-stator interaction is a source of high-frequency pulsations. Presented paper focuses on simulation of these pulsations in low specific speed pump with guide vanes. Two approaches are compared: 3D simulation in time domain and 1D simulation in frequency domain. Three-dimensional unsteady comput[...]
2
100%
Opto - Electronics Review
EN The authors describe the application of the newly designed method of near-infrared transillumination-back scattering in monitoring of the instantaneous width of the subarachnoid space. Description is provided with the method of elimination of influence of blood circulation in the scalp on the signal[...]
3
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono proces samoorganizacyjnego modelowania rozmytego z wykorzystaniem metod klasteryzacyjnych. Wykonano szereg modeli rozmytych typu Mamdaniego sygnału pulsacji w doju maszynowym krów i porównano ich jakość przeprowadzając analizę błędów. W procesie konstrukcji modeli stosowano alg[...]
EN The study presents the process of a self-organizing fuzzy modelling by data clustering method. The Mamdani type models of pulsation signal in a cow machine milking cluster were made and error analysis was carried out. Different clustering algorithms like: K-means, fuzzy C-means, Self-Organizing Maps[...]
4
86%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 243-249
PL Przedstawiony system wyznacza wartości sygnałów sterujących pulsacją doju na podstawie informacji z czujnika natężenia wypływu mleka ze strzyka krowy. Na bazie wyznaczonego algorytmu sterowania zaprogramowano sterownik mikroprocesorowy z aplikacją logiki rozmytej. Testy systemu sterowania potwierdzi[...]
EN The presented system determines values of signals controlling cow milking pulsation on the basis of information from sensor measuring intensity of milk flow from cow teat. A microprocessor controller with fuzzy logic application was programmed on the basis of specified control algorithm. Control sys[...]
5
86%
Inżynieria Rolnicza
PL Oceniono wstępnie funkcjonalność ćwiartkowego aparatu udojowego opracowanego w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W jego konstrukcji, w szerokim zakresie, wykorzystano urządzenia programowane. Poprawność przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych przetestowano w gospodarstwie rolnym. Przedstawiono wpływ wybra[...]
EN Functionality of a quarter cluster built in a University of Agricultural in Poznań has been tested. In its construction, in a wide range, programmable devices have been used. The correctness of established structural solutions has been tested in a farm. The effect of selected disturbances on a quart[...]
6
72%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 177-184
PL Analizowano zmiany wahań: podciśnienia w rurociągu mlecznym, podciśnienia w cyklu (w aparacie udojowym) oraz szybkość narastania podciśnienia w komorze podstrzykowej po wpuszczeniu zakłócenia do rurociągu mlecznego (10 l normalnego powietrza, 10 l normalnego powietrza sprężonego do 2 at., 20 l norma[...]
EN The research involved analysing changes in fluctuations of: negative pressure in milk line, negative pressure in the cycle (in milking apparatus). Moreover, the analysis covered increase rate of negative pressure in chamber under teat after having let the disturbance into milk line (10 l of normal a[...]
7
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przy wykorzystaniu logiki rozmytej, przebiegu pulsacji podciśnienia w komorze pulsacyjnej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej[...]
EN The paper presents the procedure employed to represent negative pressure pulsation progress in teat cup pulsation chamber using fuzzy logic. The simulation was carried out using the MATLAB- Simulink application, and its results were shown in diagrams. Simulation results indicated possibility to empl[...]
8
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedmiotem analizy były parametry doju pięciu typów aparatów udojowych przy doju jednoczesnym i przemiennym. Wykorzystano wielokryterialną metodę oceny aparatów udojowych uwzględniającą czternaście parametrów ich pracy, pozwalającą na wyliczenie wskaźnika niefunkcjonalności użytkowej aparatu zgodni[...]
EN The analysis concerned milking parameters of five types of milking apparatuses in the case of simultaneous milking and alternating milking. To evaluate the milking apparatuses a multicriterion method was used; it made it possible to determine 14 operating parameters of the apparatuses and to calcula[...]
9
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Analizowano zmiany średniego podciśnienia P14 oraz jego wahania aP14 w rurociągu mlecznym, w dojarce przewodowej przy pracy sześciu aparatów udojowych, podłączanych do instalacji kolejno i średnie podciśnienie ssania pss w aparacie udojowym po wpuszczeniu zakłócenia (10 l normalnego powietrza, 10 l [...]
EN The research involved the analysis of changes in average negative pressure P14 and its fluctuations aP14 in a milk pipeline of a milking machine during work of six milking apparatuses (each of them was connected to the installation in turn). The other analysed parameter was average negative pressure[...]
10
72%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Podczas prowadzenia prac nad konwekcyjną wymianą ciepła podczas opływu zaburzonym pulsacyjnie strumieniem płynu zauważono zdecydowany brak publikacji przedstawiających wyniki badań opływu zimnego walca gorącym strumieniem płynu zaburzonego pulsacjami. Badania eksperymentalne wykonano na odpowiednio [...]
EN The paper results of experimental research of convective heat transfer during flow of disturbance hot combustion gas around the horizontal cylinder was presented. Measurements conducted at non-disturbance and pulsation disturbance flow of combustion gas. The air stream supply to burner submit distur[...]
11
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych struktury obwodu magnetycznego elektromechanicznego przetwornika energii (EMPE) typu użłobkowanego, zawierającego kliny magnetyczne zamykające uzwojenia. Z pracy wynika, że zastosowanie klinów magnetycznych pozwala na znaczne zmniejszenie pulsacji moment[...]
EN The paper presents results of simulating research on magnetic circuits in electrical machines with high energy permanent magnets. The slot type construction of the stator contains magnetic wedges which close slots with windings. It is proved, that using of magnetic wedges allows to decrease pulsatio[...]
12
72%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 4 535-547
PL Badania eksperymentalne układu pulsofluidalnego ze zmodyfikowaną pulsacją dowodzą, że modyfikacja pulsacji wpływa na jednorodność złoża pulsofluidalnego. Łącząc korzystne cechy układu pulsofluidalnego i układu fluidalnego, jest zalecana przy suszeniu materiałów charakteryzujących się i okresem susze[...]
EN Experimental investigation has shown that modified pulsations (MP) affect bed structure. This enables one to combine the profitable properties with a classical pulsed fluid bed (PFB) and of a fluid bed system. In order to classify the MP system, the gas distributor factor ([dzeta R]) was introduced.[...]
13
58%
Przegląd Papierniczy
1998 R. 54, nr 4 210--212, 238
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last