Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulp and paper industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL W poprzednim artykule przeglądowym, dotyczącym zagadnień energetycznych, przypomniałem i omówiłem wielkie, systemowe modernizacyjne przedsięwzięcia prowadzące do skokowej poprawy bilansu energetycznego zakładów naszej papierniczej branży, mogących zapewnić im energetyczną samowystarczalność, a zaraz[...]
2
80%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 11 684-684
3
61%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 11 661--662
PL Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED) wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących ochrony środowiska. Stwierdza ona, że należy zapewnić zintegrowane podejście do zapobiegania emisjom do powietrza, wody i gleby[...]
4
61%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 11 677-681
5
61%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 11 635-639
PL Szybki wzrost produkcji papieru w krajach uprzemysłowionych spowodował w drugiej połowie XX w. lokalne niedostatki surowca drzewnego stosowanego powszechnie do wytwarzania pierwotnych mas papierniczych. Czynniki te spowodowały, że zaczęto w coraz większym stopniu wykorzystywać makulaturę jako surowi[...]
6
61%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 9 515-525
PL Zużycie papieru i tektury na świecie w 2010 r. wyniosło 394,7 mln ton (wzrost o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok ok. 56,8 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (44,0%), Amery[...]
EN In 2011, 11 member companies of the Association of Polish Papermakers' Paper Section produced 2,934,300 t of paper and board. It accounts for 78.1% of the entire production in Poland. 2 paper mills produced 1,005,100 t of paper for printing purposes (1.0% down), 3 - 1,645,900 t of packaging grades ([...]
7
61%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 3 171-175
8
61%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 8 483-486
PL Ścieki z zakładów celulozowo-papierniczych mogą stanowić poważne źródło zanieczyszczenia wód. Wody poprocesowe, tzw. ścieki surowe, przed oczyszczeniem charakteryzują się wysokim wskaźnikiem chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) a także zawierają związki toksyczne dla organizmów wodnych. Znaczną [...]
EN Effluents from pulp and paper production processes can make a serious pollution source for water receivers. They often have high chemical oxygen demand (COD) and contain compounds which are toxic for water organisms. Lignin compounds are mainly responsible for high COD and naturally occurring wood e[...]
9
61%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 103--109
PL Produkty przemysłu papierniczego są uzyskiwane jako rezultat kompleksowej serii następujących po sobie kolejno procesów, co czyni z tej gałęzi przemysłu bardzo wąską i specyficzną branżę. W odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w procesie produkcji papieru, wykorzystuje się zam[...]
EN The paper industry products are materials formed as a result of a complex series of consecutive processes, which makes this industry branch a very specific and professional. In order to reduce the consumption of excessive amounts of water in papermaking processes, closed circuit water systems are us[...]
10
61%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 4 241--244
PL Centralny Okręg Przemysłowy, największa inwestycja II Rzeczypospolitej mająca za zadanie skumulować wszystkie zakłady produkcyjne ważne dla istnienia państwa w bezpiecznym centrum kraju, nie mogła się obejść bez wkładu w przemysł celulozowo-papierniczy. Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach był[...]
11
61%
Przegląd Papierniczy
12
61%
Przegląd Papierniczy
2000 R. 56, nr 12 707--708
13
61%
Przegląd Papierniczy
2002 R. 58, nr 2 69--75
14
61%
Przegląd Papierniczy
15
51%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 697-701
PL Niektóre firmy sektora papierniczego borykają się z ograniczeniami finansowymi, które są efektem złego komunikowania z bankiem. Jako ewentualne narzędzie służące do efektywniejszego porozumiewania się między firmą a bankiem można wykorzystać postanowienia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitalowej (Basel [...]
EN Some companies in the paper industry are facing financial constraints that originate from a bad communication with the bank. The new Basel lI accord can be used as possibility to improve the communications between company and bank. Focusing on operational issues typical for the paper industry, this [...]
16
51%
Przegląd Papierniczy
2000 R. 56, nr 6 351--352
17
51%
Przegląd Papierniczy
2000 R. 56, nr 5 268--270
18
51%
Przegląd Papierniczy
2001 R. 57, nr 12 777--780
19
51%
Przegląd Papierniczy
1998 R. 54, nr 1 29--30
20
51%
Przegląd Papierniczy
2000 R. 56, nr 8 463--467
PL Omówiono, stosowane w przemyśle celulozowo-papierniczym, metody oceny białości papierów zawierających rozjaśniacze optyczne. Przedstawiono wyniki badali porównawczych oceny białości papieru za pomocą różnych metod, przy różnym oświetleniu próbki.
EN The methods used in the pulp and paper industry for an evaluation of brightness of papers containing the optical brighteners are discussed. The results of the comparative tests of paper brighteners using different methods for various illumination of a specimen.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last