Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  publiczny transport zbiorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 205--214
PL [...] Celem artykułu jest prezentacja przemian w traktowaniu i interpretowaniu efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa (głównie operatorów) publicznego transportu zbiorowego w warunkach wyznaczonych nowymi regulacjami prawnymi. Na tym tle powstaje możliwość wskazania powstających ograniczeń[...]
EN New rules of organisation and functioning of public transport, which are a specification of the European law on provision of public passenger transport services, have become effective on March 3rd, 2011 setting new regulating conditions of enterprises economic effectiveness. Due to the competence di[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 10 97--99
PL Poszukując odpowiedzi na pytanie, które ze spoczywających na barkach gmin zadań nadają się do skomercjalizowania, należy w szczególności wsłuchać się w brzmienie art. 18 pkt 2 Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zm. – u.p.t.z.).
3
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 76-78
PL Od 1 marca br. obowiązuje Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13). Określa ona zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu w publicznym transporcie zbiorowym - drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim or[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 7 60-61
PL W "Przeglądzie Komunalnym" 3/2011 zanalizowano wybrane zagadnienia związane z procesem zawierania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Tematyka ta nie wyczerpuje jednak zakresu Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. [...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 3 39--41
PL Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, przygotowując plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zobowiązani są wskazać w części graficznej zintegrowane węzły przesiadkowe znajdujące się na obszarze objętym planem, a także przewidywany sposób organizowania systemu infor[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 2 64--65
PL Publiczny transport zbiorowy to szereg zagadnień, dotyczących strony zarówno organizatora, jak i operatorów czy przewoźników. Zagadnień, które często budzą wątpliwości. Mamy nadzieję, że rozwieje je nasz poradnik w zakresie transportu zbiorowego przygotowany przez specjalistów w tej dziedzinie.
7
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 55
PL Integracja w publicznym transporcie zbiorowym to jeden z aspektów poprawiających jego jakość, a tym samym zachęta do korzystania z tego rodzaju usług. Jednym ze sposobów integracji jest możliwość wyszukania połączeń oraz zakup biletu poprzez platformę internetową, zawierającą ofertę różnych przewoźn[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano na czym polega organizator publicznego transportu zbiorowego oraz plan transportowy. Przedstawiono również przykładowy dostęp do przystanków i dworców w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z grudnia 2010 r. Jest ona kolejnym aktem prawnym regulującym rynek przewozó[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przedstawiono analizę wybranych przepisów zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Niewielkie są możliwosci oczekiwanego przez przewoxników publicznych "uporządkowania" rynku przewozów pasażerskich oraz wyeliminowania bądź chociażby ograniczenia negatywnych zjawisk na tym rynku. Zale[...]
10
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 11 6--13
PL W artykule przedstawiono ocenę i diagnozę stanu istniejącego oraz uwarunkowania i koncepcję rozwoju systemu informacji pasażerskiej w regionalnej komunikacji województwa kujawsko- pomorskiego. Przedstawiono dane i wnioski z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego wśród podróżnych za pośrednictwem an[...]
EN The article presents the assessment and diagnosis of the existing situation, conditions and development concept of the passenger information system in the regional public transport system of the Kujawsko-Pomorskie province. Moreover, the data and findings from interviews with the passengers conducte[...]
11
100%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 1-2 58-60
PL Pierwszego marca 2011 roku wchodzi w życie "Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym" uchwalona 16. grudnia 2010 r., a opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 5 z roku 2011. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób w transporcie drogowym, kolejowym i innym. Określono także zasady [...]
EN The first of March 2011 comes into force on the "Law on public transport", passed the 16th December 2010, and published in the Official Gazette No. 5 of 2011. The Act lays down rules for the organization and operation of passenger transport by road, rail and others. Also set out principles for finan[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisana jest historia powstania i przemian Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - organizatora publicznego transportu zbiorowego, który zapewnia jego funkcjonowanie w prawie całej aglomeracji górnośląskiej, przewożąc dziennie blisko milion pasażerów na 345 liniach autob[...]
13
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 1 69--70
PL Publiczny transport zbiorowy to szereg zagadnień, dotyczących strony zarówno organizatora, jak i operatorów czy przewoźników. Zagadnień nierzadko problematycznych, nasuwających wiele pytań i wymagających niełatwych rozwiązań. Dlatego też chcemy Państwu zaproponować cykliczny poradnik w zakresie tran[...]
14
88%
Logistyka
2015 nr 3 5379--5385
PL W artykule postawiono tezę, że w planowaniu publicznego transportu zbiorowego w Polsce zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym trudno jest ograniczyć się tylko do tego transportu i pominąć inne formy mobilności miejskiej. W celu udowodnienia tej tezy przedstaw[...]
EN In the article a thesis was stated that in public transport planning according to the polish Public Transport Act it is difficult to take into account only that kind of transport and to miss other forms of urban mobility. In order to prove this thesis a modern attitude to urban transport planning co[...]
15
88%
Logistyka
2015 nr 3 5281--5288
PL W ostatnich latach Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na kształtowanie, a następnie wdrażanie, zrównoważonych systemów transportowych – zapewniających równowagę pomiędzy trzema grupami czynników: społecznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi. Pierwszym etapem w kształtowaniu mobilności w miast[...]
EN In recent years, the European Union has paid special attention to developing and implementing sustainable transport systems i.e. systems that provide a balance between the three groups of factors: social, economic and environmental. The first step to deal with the complexity of urban mobility is int[...]
16
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przedstawione w niniejszym artykule problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa podróżnych nie wyczerpują listy spraw do pilnego rozwiązania. Ich wybór i krótkie omówienie pokazuje rozmiar i skutki deregulacji regionalnego pasażerskiego transportu drogowego.
17
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia pierwszego dziesięciolecia działania KZK GOP. Ustanowione wówczas "kamienie milowe" w rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego funkcjonują, z małymi korektami, praktycznie do dziś, umożliwiając gminom aglomeracji katowickiej wypełnianie we [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 277--287
PL Zapewnienie dostępności usług zbiorowego transportu publicznego jest jednym z zadań jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce i stanowi dla nich obowiązek ustawowy. W zależności od charakteru, zakresu i specyfiki usług transportu publicznego kompetencje w zakresie tego typu usług powierzone [...]
EN Ensuring the access to collective public transport is one of the own tasks of self – government entities in Poland and is for those bodies statutory obligation. Depending on the nature, scope and specifics of public transport this kind of services have been entrusted by the legislative bodies of loc[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 179--189
PL Policentryczny ośrodek metropolitalny, położony na północy Polski nad Zatoką Gdańską, nazywany często Aglomeracją Trójmiasto bądź Aglomeracją Gdańską, stanowi jeden z najistotniejszych dla polskiej gospodarki ośrodków wielkomiejskich. Brak jest zgodności co do jednoznacznej delimitacji obszarów zali[...]
EN Cities which form the municipal area by the Gdańsk Bay, which are conventionally called the „Trójmiasto” occupy an area of 414,38 km2 and have an overall population of around 750 thousand people. Such a vast agglomeration can function efficiently only if there exists a well-developed system of publi[...]
20
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 8 13-21
PL W miastach i obszarach zurbanizowanych, o coraz większej gęstości zaludnienia, stale rosną potrzeby transportowe mieszkańców. Rozwój indywidualnej motoryzacji oraz zwiększony ruch pojazdów transportu pasażerskiego i towarowego powodują rosnące zatłoczenie dróg i ulic oraz inne negatywne skutki w pos[...]
EN Transport needs of population living in cities and large urban areas are getting more and more essential. The development of individual motorization and the increase of passenger and good transport traffic resulted with growing crowd and congestion on roads and streets. There are also other negative[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last