Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1150
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Analiza obecnego stanu komunikacji zbiorowej w regionie zachodniopomorskim. Prognozy potrzeb przewozowych. Koncepcja zintegrowanego systemu publicznego transportu kolejowo-drogowego w tym województwie oraz propozycja terminów i etapów jego wdrażania.
EN Analysis of the collective transport condition, at present in the West Pomeranian region. Transport demand prognosis. Concept of the integrated public railway and road transport system in this voivodeship and the proposal of its both terms and stages implementation.
2
80%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł ma na celu opisanie przyczyn powstawania rezerwy taborowej dla pojazdów realizujących przewozy w grupie komunikacji zbiorowej. Rezerwa taboru jest niezbędna do realizacji przewozów w komunikacji miejskiej ponadto winna ona minimalizować koszty jej eksploatacji. W pierwszej części a[...]
EN This report aims to describe the causes of the need to have camp reserves for freight carrying vehicles in the group of public transport. Reserve camp is essential to the implementation of municipal transport, in addition, it must minimize the costs of its operation. In the first part of the report [...]
3
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 4 25-27
PL W artykule zaprezentowano aktualny stan zintegrowanego systemu transportu na terenie Republiki Słowackiej. Zaprezentowano także analizę podstaw prawnych, rodzaje oraz zalety i wady tego systemu transportu. Artykuł prezentuje także podstawowe warunki techniczne, jakie muszą być spełnione i ustalone w[...]
EN The paper deals with current state of integrated transport systems in the Slovak Republic (SR). There is an analysis of legislative framework of transport system (ITS), description of ITS attributes, advantages and disadvantages of ITS operating in SR in the paper. The paper also points out underlyi[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 205--214
PL [...] Celem artykułu jest prezentacja przemian w traktowaniu i interpretowaniu efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa (głównie operatorów) publicznego transportu zbiorowego w warunkach wyznaczonych nowymi regulacjami prawnymi. Na tym tle powstaje możliwość wskazania powstających ograniczeń[...]
EN New rules of organisation and functioning of public transport, which are a specification of the European law on provision of public passenger transport services, have become effective on March 3rd, 2011 setting new regulating conditions of enterprises economic effectiveness. Due to the competence di[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2305-2313
PL W referacie przedstawiono inteligentne rozwiązanie uprzywilejowania transportu publicznego poprzez czasowe, dynamiczne wydzielenie pasów autobusowych. Na podstawie doświadczeń z innych krajów opisano założenia dotyczące funkcjonowania DPA. W celu określenia efektywności nowego rozwiązania w warunkac[...]
EN The paper presents the intelligent prioritization of public transport, using dynamic assignment of bus lanes. Based on experience from other countries assumptions on the operation of the DBL are described. This paper also presents the proposed research methodology to verify the effectiveness of appl[...]
6
80%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 10 35-40
PL Władze lokalne i regionalne posiadają narzędzia, przy pomocy których mogą wspomagać integrację transportu miejskiego. Można wymienić tu: finansowanie transportu zbiorowego, ustanawianie taryfy oraz biletów w transporcie miejskim, rozwiązania instytucjonalne oraz inwestycje w infrastrukturę. W artyku[...]
EN Local and regional authorities have instruments thanks which may support integration of urban transport. One can mention some of them: financing the public transport, establishing of the tariff and tickets in urban public transport, institutional solu-tions and infrastructure investment. In the arti[...]
7
80%
Logistyka
PL Jednym z najczęstszych problemów z jakimi borykają się współczesne miasta jest zatłoczenie komunikacyjne. Wśród przykładów działań, związanych z rozwiązaniem tego problemu jest wzrost wykorzystania komunikacji miejskiej. Polacy niechętnie zamieniają swoje samochody na środki transportu publicznego. [...]
EN Traffic jams are one of the most common problems in modern towns and cities. The increase of public transport usage is an example of different activities which can solve the problem. However, Polish people are not willing to change their commuting habits and use the means of public transport instead[...]
8
80%
Logistyka
PL Praca dotyczy problemów związanych z przygotowaniem oferty przewozowej w publicznym transporcie pasażerskim. Przedstawiono główne elementy mające wpływ na kształtowanie ofert przewozowych oraz ukazano wymagania oferentów i konsumentów w tym zakresie. Zawarto wybrane wyniki badań prezentowane wcześni[...]
EN This paper concerns the problems associated with the preparation of transportation offer in passenger transport. The main elements that influence on creating the transportation offer are presented. Also the carrier's and clients' requirements are shown. The results of similar research presented by o[...]
9
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono docelową koncepcję rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu. Zaprezentowano przykłady wejścia tramwaju w struktury zabudowy mieszkaniowej, obsługi zespołu dworców i planowanej lokalizacji stadionu miejskiego. Artykuł kończą wnioski dotyczące promobilnościowych dział[...]
EN The paper introduce the final conception of tram network in Wrocław and principles of construction it. Examples of transportation service by tram; residential areas, stations, and big sports stadium are presented. Proposals of promobility actions in urban planning close the paper.
10
80%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 1 48-52
PL W artykule wykazano niedoskonałości klasycznych systemów komunikacji tramwajowo-autobusowej zbudowanych na zasadzie rozłączności sieci obu tych środków, a integracji jedynie poprzez wygodne węzły przesiadkowe. Zaproponowano nową zasadę kształtowania systemów komunikacji tramwajowo-autobusowej w opar[...]
EN The article lists disadvantages traditional tramway and bus systems which have been built according to the rule that they function separately, with integration taking place solely through the use of comfortable interchange junctions. A new principle of forming the tram and bus system has been pres[...]
11
80%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 9 31-34
PL Analiza kosztów i korzyści CBA. Rekomendacje Niebieskiej księgi (cele projektu, warianty eksploatacyjne, podział na podprojekty, wariant bezinwestycyjny, prognozy ruchu, analiza ryzyka).
EN Cost and benefit analysis CBA. Recommendation for Blue paper (project targets, exploitation variants, partition into on subprojects, the variant without investment, traffic forecast, risk analysis).
12
80%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 6 35-39
PL Istota integracji transportu zbiorowego. Bezpośredni i pośredni pomiar integracji. Możliwości wykorzystania mierników i wskaźników transportu zbiorowego w pomiarze postępów integracji.
EN he essence of public transport integration. Direct and indirect measurement of integration. Possibilities of application measures and coefficients of public transport to measure integration progress.
13
80%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 5 33-34
PL Krytyczna analiza projektu ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego.
EN Critical analysis of legislative act project for organization and support of public transport services.
14
80%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 10 23-32
PL Analiza rzeczywistych średnich prędkości komunikacyjnych w czterech miastach średnich (Gniezno, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski) oraz czterech miastach dużych (Kraków, Łódź, Szczecin, Lublin). Rozważania dla trzech typów dnia tygodnia ( dzień roboczy, sobota, niedziela).
EN Analysis of real average schedule speed in four medium towns (Gniezno, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski) and four big towns (Kraków, Łódź, Szczecin, Lublin). Considerations for three types of days (work day, Saturday, Sunday).
15
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie dokonano podsumowania problemów funkcjonowania i rozwoju przewozów pasażerskich realizowanych przez przedsiębiorstwa PKS w ciągu ostatnich 15 lat. Pokazano zagrożenia wynikające z braku narzędzi prawnych służących rozwojowi tej branży, powolnej legislacji, oraz braku długofalowej polityk[...]
EN Some problems of passenger transport operation and development of transport services carried out by the PKS undertakings in last 15 years have been presented in the paper. The threats resulting from the lack of legal tools for the development of the branch, too slow legislation process and lack of l[...]
16
80%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 5 10-13
PL Kierunki ewolucji umów przewozowych oraz wybór określonego modelu umowy. Zasady współpracy pomiędzy władzami publicznymi, odpowiedzialnymi za dostęp do usług transportu miejskiego oraz organizatorami i operatorami w warunkach znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych. Rodzaje umów na świadcze[...]
EN Evolution directions of transport service contracts and the choice of contract model. The co-operation rules of public authorities, responsible for urban transport service supply, with organisers and operators, under modified Public Procurement Act. Kinds of public transport service contracts.
17
80%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 4 20-28
PL Przegląd i analiza rozwiązań stosowanych w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Propozycje ujednolicenia tych sygnałów. Porównanie zaproponowanych rozwiązań ze stosowanymi w Niemczech i Republice Czeskiej. Słowa kluczowe: komunikacja zbiorowa, sygnalizacja świetlna.
EN The survey and analysis of solutions applied at signal controlled intersections. Unification proposals. Comparison of these proposal with solutions used in Germany and Czech Republic.
18
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 84 188--194
EN Public bikesharing system is a type of urban transport in which bicycles are available for hire by the general public. Systems consist of several elements: terminals, docking stations, bicycles, hotline customer service, service center and logistics system. The purpose of the article was to assess V[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 65-72
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, a dotyczących zależności czasu wymiany pasażerów od liczby osób korzystających z przystanku. Duża próba empiryczna poddana analizie pozwoliła na kalibrację modelu opartego na rozkł[...]
EN The article presents the effects of researches, which have been done in buses of Municipal Transport Enterprise in Sosnowiec (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu). They have been related to number of persons, who were using bus-stop, dependence to passengers exchange time. Huge empiric[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 67-74
PL Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W a[...]
EN Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-[...]
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last