Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 254-261
DE In der Arbeit wird das Wesen des Qualitätsproblems in Öffentlichen Dienstleistungen dargestellt. Es wird auch allgemeine Charakteristik der Öffentlichen Dienstleistungen präsentiert und das Modell von Anwendung der Qualität dargestellt.
2
100%
Przegląd Geodezyjny
3
100%
Logistics and Transport
EN The steady increase in public sector spending on the purchase of goods and services in public procurement is more noticeable. The aim of this article is to present the possibility of optimization of the public logistic and to show its potential areas of application. The examples of the application o[...]
4
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN The article discusses the way of perceiving the public administration recipient in the context of services provided by this administration. The authors pay special attention to changes taking place in public institutions, resulting in a change in the perception of a recipient of public services. The[...]
5
75%
Logistyka
PL Partnerstwo publiczno-prywatne jako jedna z metod realizacji inwestycji i dostarczania usług publicznych zaczyna w Polsce odgrywać coraz istotniejszą rolę. Istniejące ramy prawne jak i uwarunkowania budżetowe tworzą dobre perspektywy rozwoju rynku PPP. Jak wynika z ogólnie dostępnych badań partnerst[...]
EN Public-private partnerships as one of the methods of the investment and the provision of public services in Poland begins to play an increasingly important role. The existing legal framework and budgetary considerations make good prospects for the development of PPP market. As is apparent from publi[...]
6
75%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 3 94--111
PL Celem prezentowanego opracowania jest próba oszacowania wartości wybranych udogodnień z punktu widzenia ważniejszych podmiotów sfery realnej gospodarki po obu stronach granicy administracyjnej Krakowa, czyli wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta (dwie dzielnice: Prądnik Czerwony i Prądnik[...]
EN The aim of the paper is to estimate the value of selected amenities of infrastructure, space and public services on both sides of the border of Cracow City, Poland. The assessment of the amenities’ value is conducted from the perspective of residents and businesses. Residents of both regions express[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1799--1804
PL W artykule omówiona została specyfika monitoringu jakości usług publicznych – czym jest oraz skąd się bierze jego coraz większe znaczenie w Polsce. Następnie przedstawiony został podział monitoringu jakości usług publicznych w różnych aspektach. Krótko wyjaśnione zostały też modele będące podstawą k[...]
EN The paper discusses the specificity of monitoring the quality of public services – what it is and where its growing importance in Poland comes from. Next the division of monitoring the quality of public services in various aspects is presented. The underlying models in shaping monitoring the quality[...]
8
75%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2017 nr 20(1) 36--49
PL Artykuł obejmuje zagadnienie dostępności czasowej do usług użytku publicznego pieszo i z wykorzystaniem transportu zbiorowego w Gdyni. W publikacji położono nacisk na wskazanie różnic w dostępności do różnych usług w średniej wielkości mieście, które charakteryzuje się specyficznym układem ulic i ro[...]
EN The article covers the problem of the accessibility of temporary services to the public on foot and using public transport in Gdynia. The publication emphasizes the indication vary in accessibility of different services in a medium-sized city that has a specific layout of streets and population dist[...]
9
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 149--156
PL Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publiczn[...]
EN The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public services. It w[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i finansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozów pasażerskich.
EN Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 and the Act of 16 December 2010 on public transport, are laid down new rules for th[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 38-44
PL Świadczenie usług o charakterze publicznym jest kluczowym zadaniem administracji komunalnej, dlatego organy władzy lokalnej dokonują oceny dostępności, jakości wykonywanych usług oraz organizacji pracy swoich placówek. Podmiotem badań były gminne organy administracji komunalnej, pracujące w zakresie[...]
EN The key task of any local governmental administration in a community is to provide its residents with necessary public services. Therefore, local governmental institutions evaluate the availability and quality of public services rendered, as well as the work organization in their own departments and[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 74 9--27
PL Przedmiotem artykułu jest charakterystyka stosowanego przez Komisję Europejską specyficznego pojęcia i marketyzacyjnej koncepcji modernizacji usług (świadczonych) w interesie ogólnym (UIO – services of general interest) na tle powszechnie używanego ogólnego pojęcia usług publicznych, przedstawienie [...]
EN The subject-matter of this article is a characterization of the specific notion and concept of the market-oriented modernization of “services of general interest" (SGI) applied by the European Commission, against the commonly used general notion of public services, as well as a presentation of the i[...]
13
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 9 7-16
PL Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie transportu zbiorowego i próby ich zmian. Usługi świadczone w ogólnym interesie. Doświadczenia w zakresie otwierania rynków transportu zbiorowego. Charakterystyka treści nowego projektu rozporządzenia.
EN Legislation in the European Union for public passenger transport and trials to develop them. Services for public interest. Experiences in opening market of public transport services. Characterisation the content of proposal for a new regulation.
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 27-39
PL Usługi publiczne stanowią ważny czynnik warunkujący poziom życia społeczeństwa. Są przy tym istotnym nośnikiem różnego rodzaju innowacji, wpływając na postęp cywilizacyjny regionu i kraju. Instrumentem umożliwiającym finansowanie rozwoju infrastruktury usług publicznych i efektywnego zarządzania nim[...]
EN Public services represent an important factor determining the level of life of society. At the same time they are carrier of different types of innovations influencing the civilization development of the region and country. Public-private partnership is an instrument that enable financing the public[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 183-190
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania procesów dla elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na budowę systemów opartych na usługach sieciowych oraz na modelowanie procesów z wykorzystaniem notacji BPEL.
EN This article presents problems of modeling processes for the electronic platform of government services. Particular attention is paid to the construction of systems based on Web services and process modeling notation using BPEL.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 79-83
PL Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W a[...]
EN Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-[...]
17
63%
Archives of Transport System Telematics
EN Th roughout the 1990s and beyond, transportation agencies in the U.S. and Canada identified a need for condition reporting systems, both for internal traffic management and for sharing real-time information with the public, and in 1997, four states in the U.S. pooled their resources to build a first[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 7 97--104
PL To, czy proces świadczenia usług publicznych będzie pozytywnie oceniany przez społeczność lokalną, zależy wprost proporcjonalnie od tego, na ile organy samorządowe potrafią odpowiedzieć na oczekiwania klientów. Oczekiwania te zależą od poziomu zaspokajania potrzeb oraz subiektywnego poczucia zadowol[...]
EN The article presented criteria of the treat of the decision about the process of realisation public services. The author discussed the possibility of enlarging of the effectiveness. There are described the evolution of models of the public services management with public services for the purpose of [...]
19
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(4) 72--81
PL Znaczenie dobrej organizacji transportu publicznego rośnie, bowiem władze miast i regionów zdają sobie sprawę, że świadczy ona o jakości życia mieszkańców. Gałęzią transportu, która doskonale spełnia swoje zadania w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym, jest kolej, która dodatkowo nie wpływa na pogors[...]
EN The importance of good organisation of public transportation is on the rise because city and local authorities are aware of the fact that it is a proof of their residents’ quality of life. Railway – a subsector of the transport industry – perfectly serves its purposes in regional and agglomerative t[...]
20
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 1 (1) 153--162
PL Artykuł dotyczy kwestii jakości usług publicznych. Poza aspektem teoretycznym dotyczącym jakości usług, zaprezentowano również wyniki badania oceny jakości usług realizowanych przez gminę Zbrosławice. Badanie objęło 3 rodzaje usług: dostawę wody, odbiór odpadów oraz budownictwo komunalne. Wyniki umo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last