Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 192-204
PL Niniejszy artykuł nie oferuje kompleksowego rozwiązania problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ani nie prezentuje całościowej metodyki postępowania w tym względzie, a jest jedynie próbą wywołania dyskusji, w jaki sposób podchodzić do probl[...]
EN Neither does this paper offer a complex solution to the problem of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety, nor does it present the holistic procedure in this regard. It is only a contribution to the discussion on how to evaluate the crisis management process[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 484-494
PL W artykule przedstawiono założenia i wstępne wnioski z projektu realizowanego w PIAP, obejmującego badania nad wpływem robotów mobilnych na zbiorowe zachowanie ludzi, skupiającego się w szczególności na identyfikacji oraz interpretacji czynników mogących napędzać lub hamować powszechne zastosowanie [...]
EN This paper presents the objectives of the project, as currently executed in the Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, which is focused on examining the influence of the mobile robots on the collective behaviour of people. The main objective of the project is to identify[...]
3
100%
Management
PL Artykuł przedstawia pojęcie i zakres bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem policji jako podmiotu odpowiedzialnego za ich zabezpieczenie. Zbadano wskaźnik liczebności policjantów w Polsce i Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców oraz wpływ tego wskaźnika w Polsce na pozio[...]
EN The article shows the notion of public safety and the range of security and public order with the particular role of the police as a service responsible for providing it. The police officers rate per 1000 inhabitants in Poland and the European Union and its influence on the crime rate in Poland were[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
EN Security is value, which become more and more desirable while we must note dramatically increasing quantity and weight of numerous dangers related to particular persons, to different populations and to almost everybody and everywhere. Therefore we can observe up-to-date fast and massive increase of [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 4 15--25
PL W badaniach podjęto próbę rozstrzygnięcia kwestii, czy w okresie dwunastoletnim w populacji policjantów zwiększyła się czy też zmniejszyła proporcjonalnie grupa tych, którzy są skłonni do udzielania pomocy innym, bez względu na rodzaj zagrożenia oraz czy deklarowane przez nich działania mają znamion[...]
EN The study attempted to determine whether in the twelve-year period the proportion of those who are willing to help others, regardless of the nature of threat, has increased or decreased in the population of police officers. Another issue was whether actions they declare appear to be efficient and ca[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 41-48
PL W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego, dotyczącego porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeprowadzonego na terenie gminy Zabrze. Szczególny nacisk położono na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz ich oczekiwania odnośnie do poprawy ładu publicznego. Podano również możliwoś[...]
EN The article presents results of the survey relevant to public safety and order, whicli has been done in Zabrze community. Particular accent was put on safety sense among residents and on their expectations with respect to public order improvement. The possibilities of using the received results to p[...]
7
88%
Security and Defence Quarterly
EN This publication looks at shopping malls as a specific category of public facilities. It includes a diagnosis of their safety, pointing to specific irregularities and negligence that threaten them with exposure to possible terrorist attacks. The current international situation is examined, including[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule opisano proces tworzenia Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) w Polsce. Autor skoncentrował się na przedstawieniu SPR jako systemu mającego znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich oczekiwań w tej sferze wobec państwa. Szczególną uwagę zwrócono na sferę techniczną syst[...]
EN This article describes a process of creating the structures of Emergency Notification System in Poland. The author focused on presentation of Emergency Notification System as a system which influences the sense of citizens’ security as well as their expectations towards the state. The author concent[...]
9
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 2 27--33
10
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 420--432
PL Wstępna ocena wpływu potencjalnej budowy kaskady stopni piętrzących na dolnej Wiśle na warunki przepływu. Numeryczny model hydrauliczny rzeki z uwzględnieniem koncepcji kaskadyzacji dolnej Wisły (KDW). Przedstawienie i interpretacja wstępnych wyników obliczeń hydraulicznych w aspekcie wpływu KDW na [...]
EN A preliminary assessment of the impact of the potential construction of dams on the flow conditions in the Vistula river. The numerical model of the river including the concept of the lower Vistula cascade (LVC). The preliminary results and interpretation of hydraulic calculations with regard to the[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 87 181--191
PL W artykule przedstawiono wyniki badań opinii publicznej na tematy poczucia bezpieczeństwa w mieście Świętochłowice i środków prewencyjnych, stosowanych w przestrzeni miejskiej. Badania przeprowadzono, gdy miasto nie miało jeszcze systemu kamer w obrębie centrum. Badania pokazały również akceptacj[...]
EN The article presents the results of public opinion on the security in the Świętochłowice City and preventive measures applied in urban space. The study was conducted when the city still did not have a camera system within the city center. The study also showed the respondents’ approval for a use [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2014 Nr 50 (2) 52--86
PL Jakość usług świadczonych na rzecz bezpieczeństwa obywateli zależy od sprawnego zarządzania organizacjami realizującymi te usługi. Zarządzanie to powinno być prowadzone w sposób kompleksowy – zgodnie z zaproponowanym w artykule łańcuchem działań na rzecz utrzymania zagrożeń na poziomie akceptowanym [...]
EN The quality of services provided to citizens' security depends on the efficient management of organizations undertaking these services. Management should be implemented in a comprehensive manner. This paper presents a chain of actions to maintain risks at an acceptable level by the citizens.
13
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 46 (2) 125--152
PL Autorzy podjęli się próby określenia obszarów bezpieczeństwa państwa oraz ustalenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Punktem wyjścia była analiza wszystkich formalnych i nieformalnych źródeł władzy w Polsce. Wzięto pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania państwa w zak[...]
EN The paper determinates the safety areas. It has been made on the basis of Polish authority sources analysis results. The starting point was the Polish Constitution owing to the most importance among all the Acts of law. The Montesquieu’s authority division seemed to be insufficient, taking preset l[...]
14
75%
Studia Bezpieczeństwa Narodowego
2011 R. 1, Nr 1 295--303
PL Sprowadzanie działań wojennych do wybranych przedsięwzięć noszących znamiona precyzyjnych „cięć skalpelem” powoduje nie tylko selektywne wykorzystanie technologii do walki zbrojnej, ale także podejmowanie tych działań spośród form walki zbrojnej, które są w stanie sprostać wyzwaniom chwili. Czyli by[...]
EN Limiting warfare to selected activities comparable to accurate “scalpel cuts” will not only result in selective use of technology during the armed hostilities but also in undertaking armed hostilities that meet the challenges of certain circumstances. The armed hostilities effective under given circ[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 3 389-396
PL Od kilku lat obserwujemy ciągły rozwój zainteresowania władz publicznych sferą zarządzania kryzysowego. Efektywnie działający system zarządzania w sytuacjach kryzysowych to nie tylko wyspecjalizowane służby ratunkowe, lecz także sprawnie funkcjonujący system przyjmowania zgłoszeń alarmowych. W tym c[...]
EN For several years one has observed a growing interest of the public administration in the sphere of crisis management. An effectively functioning system of crisis management is not just a specialized rescue service, but also a well-functioning system for receiving alerts. For this purpose, emergency[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 3 143-162
PL Policja jest instytucją identyfikowaną głównie jako podmiot odpowiedzialny za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w państwie wymaga nowego spojrzenia na rolę podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa, w tym również Policji. Konieczno[...]
EN Police is an organization mainly identified as the authority responsible for public order and safety. Providing the country with the appropriate level of security requires a new look at the role of the authorities, including the police, involved in security matters. New, so far nonexisting threats r[...]
17
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 3 25-41
PL Radon, promieniotwórczy gaz szlachetny, może być przyczyną zwiększonego ryzyka zachorowań na raka płuc i górnych dróg oddechowych. Stężenia tego gazu w budynkach mieszkalnych nierzadko osiągają wartości znacznie przekraczające dopuszczalny limit, czyli 200 Bq/m3. W artykule przedstawiono wyniki bada[...]
EN Radon, a radioactive noble gas can be the reason of increased risk to fall of lungs and upper respiratory tract. Concentrations of this gas in dwellings reach values considerably exceeding the permissible limit, i.e. 200 Bq/m3. The article presents results of investigations which goals were as follo[...]
18
63%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2008 nr 3-4 33-48
PL Opisano koncepcję organizacji systemu łączności elektronicznej na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w aglomeracji miejskiej wielkości stolicy województwa lub kraju. Prezentowane rozwiązania są rezultatem udziału autorów w pracach badawczo-rozwojowych, wykonywanych w[...]
EN The concept of electronic communication system meeting needs of public security services and crisis management in metropolitan areas like province or state capital has been described. Solutions presented here result from authors' participation in R&D work at the National Institute of Telecommunicati[...]
19
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 1 135-149
PL Reforma administracyjna scedowała odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego przede wszystkim na samorządy lokalne. Podporządkowała ponadto służby, inspekcje i straże władzy cywilnej. Celem działań legislacyjnych podejmowanych w tym zakresie było ustanowienie ram do współdziałania jed[...]
EN Administrative reform has ceded responsibility for maintaining of public safety for local governments and subordinated public services, inspections and guards the public authority. The purpose of legislative action in this regard was the establishment of a framework to co-forming units of public sec[...]
20
63%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule poruszono złożony problem bezpieczeństwa zdrowotnego tłuszczów używanych do smażenia. Przybliżono wytyczne projektowanego rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego tej kwestii, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza się metody, które będą służyły kontroli stopnia nieb[...]
EN The article raised the complex issue of health safety of fats used for frying. Guidelines of proposed Minister of Health regulation, which will be in forced from 1st of January 2012, were presented. The introduced methods will serve for control of the degree of dangerous changes taking place in fats[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last