Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public procurement law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 2 63--64
PL Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia.
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ostatnia część prezentacji nowego Prawa zamówień publicznych z komentarzem. Przedmiot zamówienia. Czyny nieuczciwej konkurencji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) podstawowym dokumentem postępowania. Aukcja lub przetarg. Procedura odwoławcza.
EN The new Public Procurement Law - the final part of the presentation and commentary. Object of the contract. Unfair competition acts. The specification of essential terms of the contract as a basic document in public procurement procedures. Auction or tendering. Appeal procedures.
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Kolejny odcinek komentarza ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres podmiotowy ustawy, czyli kto jest zobowiązany stosować jej przepisy. Wyłączenia. Podstawowe tryby udzielania zamówień.
EN Further commentary on the new law of public procurement. The scope of the law: i.e. on whom are the regulations binding? Exclusions. Basic rules and procedures for awarding public contracts.
4
80%
Information Systems in Management
2017 Vol. 6, No. 3 181--191
EN The main aim of this article is to present the form of organization cooperation which is the Shared Services Centre (SSC), discussing its adaptation in the public sector and drawing up a list of benefits of cooperation of public administration at various levels within such an entity.
5
70%
Operations Research and Decisions
EN The purpose of this article is to identify the factors influencing the probability of winning in public procurement procedures and to assess the strength of their impact from the perspective of both: the bidder and procurer. The research was conducted with the use of series of quantitative methods: [...]
6
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 5 56--59
7
61%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 6 62--64
PL 29 sierpnia 2014 r. sejm przyjął Ustawę o zmianie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ten artykuł poświęcam prezentacji ciekawszych rozwiązań zawartych we wspomnianej nowelizacji. Proponuję spojrzenie na ten akt z perspektywy uwzględniającej zmiany zachodzące w systemie zamówień publicznych od dwudzi[...]
8
61%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 4 38--43
PL Artykuł przybliża zmiany w unijnym i krajowym prawie zamówień publicznych, które powinny ułatwić udział mikro-, małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych. Paradoksem bowiem jest, że choć w Polsce sektor MŚP stanowi około 98 procent wszystkich przedsiębiorstw i tworzy znacznie więcej miejsc [...]
EN The paper presents changes in the community and national public procurement legislation, which should facilitate the participation of SMEs in the public procurement market. Because it is paradoxical in Poland that although the SME sector makes approx. 98 % of all companies and it creates many more j[...]
9
61%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 32--36
PL Artykuł poświęcony jest najnowszej nowelizacji przepisów prawa zamówień publicznych, które weszły w życie w lipcu 2016 roku. Konieczność zmiany obowiązujących regulacji w zakresie zamówień publicznych jest bezpośrednio związana z obowiązkiem implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych do krajowego [...]
EN The paper is devoted to the most recent amendment of the Public Procurement Law provisions, which took effect in July 2016. The necessity of changing the binding regulations in the field of public procurement is directly related to the obligation to implement the new procurement directives to the na[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 287--299
PL Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w celu zidentyfikowania i przeanalizowania zakłóceń pojawiających się podczas prowadzenia postępowania zamówienia publicznego w oddziale wojskowym. Państwowe jednostki budżetowe są objęte obowiązkiem przeprowadzania zamówień zgodnie z prawem zamówień pub[...]
EN The article contains the results of research conducted in order to identify and analyze disruptions occurring during the conduct of the public procurement procedure at the military branch. State budgetary units are subject to the obligation to perform orders in accordance with the public procurement[...]
11
51%
Rynek Energii
2012 Nr 2 79--83
PL Autor opisuje w referacie zastosowanie prawa zamówień publicznych do zakupów energii elektrycznej. W Polsce, do jego stosowania są zobowiązane wszystkie instytucje publiczne. Na rynku energii elektrycznej jest to ciągle nowe zjawisko - obowiązek ogłaszania przetargów na zakupy tego medium pojawił si[...]
EN In this paper, the author describes how to use public procurement law in the Polish energy market. In Poland, to its application are required all public institutions. The obligation to issue invitations to tender for purchasing electricity is a new phenomenon. The author describes the legal basis of[...]
12
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 60--63
PL Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie wykonawstwa robót są często występującym elementem w realizacji inwestycji budowlanych. Można je zdefiniować jako te roboty, których nie przewidziano na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Przyczyną ich wystąpienia mogą być: konieczność ich wykona[...]
EN Additional works occurring at the completion stage of a construction process are a frequent element of construction investments. They can be defined as those works that have not been planned at the project documentation stage. The causes of their occurrence may be: the necessity of their completion [...]
13
51%
Logistyka
PL Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement) w Unii Europejskiej są jednym ze sposobów poszukiwania rozwiązań wpływających na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Polityka proekologiczna w Polsce jest zatem z jednej strony obiektywnym wymogiem współczesności, ale równ[...]
EN Green public procurement in the European Union is one way of finding solutions that affect the development and dissemination of environmental technology. Environmental policies in Poland is therefore in one hand, the objective requirement of the present, but also a derivative of the expectations set[...]
14
51%
Izolacje
2016 R. 21, nr 4 16--18
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą kryteriów wyboru wykonawcy robót budowlanych w przetargach publicznych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Do analizy wybrano: Polskę, Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Zgodnie z Dyrektywą 2014/24/UE zamówienia publicznego można udzielać m[...]
EN The article presents a comparative analysis of selection criteria for civil works con-tractor in public procedures, based on the example of selected EU Member States. The following States were chosen for the analysis: Poland, Germany, France and the United Kingdom. Under Directive 2014/24/EU, public[...]
15
51%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 90--93
PL Artykuł eksponuje problemy występujące w procesie realizacji strategii outsourcingu w podmiotach gospodarczych. W opracowaniu opisano wpływ braku stosownych przepisów normujących standaryzację dokumentacji kosztorysu inwestorskiego roboty górniczej na rynek usług górniczych poprzez niekompetentne re[...]
EN This paper presents the limitations in the process of pursuing an outsourcing strategy in business entities. The authors explain the impact of no suitable regulations for the standardization of the mining work-related investment cost calculation documentation on the market of mining service through [...]
16
51%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 4 54--56
PL Jakość budownictwa zależy od bardzo wielu czynników: od stosowanych wyrobów budowlanych i technologii, od używanego sprzętu budowlanego, od kwalifikacji i sumienności pracowników, od organizacji procesu budowlanego i koordynacji robót branżowych, od jakości robót wykończeniowych, a także od utrzyman[...]
EN Construction quality depends on very many factors, including the building materials and technologies used, the qualifications and conscientiousness of employees, the organization of the construction process and coordination of specialized works, the quality of finishing work, and also the technical [...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Większość przedsiębiorstw transportowych działających na polskim rynku podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [12]. Stosowanie przepisów tej ustawy stwarza wiele trudności w zakresie ustalania przez zamawiającego kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Spor[...]
EN Most of Polish transport companies are regulated by rules of the Act from 29 January 2004 - public procurement law [1]. Application of the provisions of the law creates a lot of problems in establishing by a buyer the choice criteria of the most attractive offer. And therefore drafting SIWZ terms of[...]
18
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 7 664--666
PL Przedstawiono stan rozwoju e-zamówień w polskim systemie zamówień publicznych, w szczególności dane statystyczne dotyczące stosowania narzędzi opartych na ICT. Wskazano perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w obliczu konieczności implementacji nowych dyrektyw UE, które zobowiązują państwa cz[...]
EN The article concerns the development of e-Procurement in the Polish public procurement system. It presents statistics on the use of ICT Author indicates predictions for the future of the telecommunications market, in the context of the implementation of the new directives of EU public procurement la[...]
19
51%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę aktów prawych, które regulują proces przygotowania inwestycji drogowych. Celem pracy była identyfikacja problemów wynikających ze stosowania aktualnie obowiązujących przepisów, a także ocena efektów ostatnich nowelizacji prawa w tym zakresie. W pracy przedstawiono po[...]
EN This article presents an analysis of the legal acts, which regulate road investment preparation procedures. The aim of this study was to identify the problems emerging upon the application of the current legal provisions, as well as to assess the effects of recent legislative amendments in this rega[...]
20
51%
Laboratorium Medyczne
2018 nr 2 64--67
PL Prawo zamówień publicznych jest jedną z najważniejszych regulacji prawnych dla jednostek systemu opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat zamówień publicznych.
EN Public procurement law is one of the most important legal regulations for medical establishments. The aim of the article is to present the basic information about public procurement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last