Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 70-73
PL Inwestycje publiczne służące poprawie jakości krajobrazu są złożonym, wieloetapowym procesem. Dlatego nie powinny być one traktowane przez samorządy lokalne na równi z działaniami w zakresie szeroko pojetego podnoszenia standardu infrastruktury. Dla sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego [...]
2
88%
Zieleń Miejska
2010 Nr 9 48-49
PL Przygotowanie i prowadzenie inwestycji krajobrazowych jest wieloetapowym, złożonym procesem, wymagającym scisłej współpracy inwestora, projektanta i wykonawcy oraz odpowiedniego przygotowania każdej ze stron. Warto prześledzić tok postępowania na przykładzie parku im. M. Kopernika, położonego na obs[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie realizacji są powszechnie występującym elementem w procesie inwestycyjnym. Pod pojęciem robót dodatkowych rozumie się prace, które nie zostały przewidziane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Można je wprowadzić do realizacji aneksem do umowy [...]
EN Additional works that appear at the stage of project performance are very common during the investment process. They can be defined as contingencies, not foreseen when developing design documentation. They may result from the requirements of the client, who has decided to introduce some additional w[...]
4
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Od kilkunastu lat toczy się w Polsce żywa dyskusja na temat infrastruktury drogowej i kolejowej. Podejmowane są w tej sprawie kolejne kroki prawne, które mają skutkować przyśpieszeniem i uproszczeniem procedur związanych z budową dróg. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę prawną nabywania grun[...]
EN For many years, there has been an ongoing debate in Poland on road and rail infrastructure. Legislation was passed aimed at accelerating and simplifying the procedures required to construct new roads. This article takes a look at the problematic legal issues involved in acquiring land for the purpos[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zamawiający publiczny chcąc zrealizować inwestycję budowlaną jest zobowiązany właściwie przygotować i przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy. W artykule przeanalizowano łącznie 94 postępowania dotyczące robót budowlanych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Szczecina w la[...]
EN In order to perform a building project a public awarding entity is required to prepare properly and execute the procedure for selecting the contractor. In the article the authors examine the case for a total of ninety-four public works contracts conducted by the City of Krakow and the City of Szczec[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 58 23-36
PL Partnerstwo publiczno-prywatne na świecie jest bardzo popularne. Przejawia się we wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych o różnej skali i w różnych dziedzinach życia. Pierwsze przykłady połączenia interesów prywatnych i publicznych pochodzą z szesnastego wieku i dotyczą działań wojennych. Późnie[...]
EN Public-private investments have become popular in Poland with the end of 90s. In the first period of popularity, when many concepts of common realization of big and smaller investment enterprises appeared, the attention to partnership decreased. Many primary plans were turned down. A spectacular exa[...]
7
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 5 28--30
PL Jan Styliński od czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Z zawodu adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, wsparciu prawnym proces[...]
EN Anna Siedlecka talks to Jan Styliński, the Chairman of the Polish Association of Construction Industry Employers.
8
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 128--129
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 28--34
PL Trolejbus jest jednym z najbardziej proekologicznych środków transportu. Z tego względu jego rozwój w miastach jest rekomendowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Obecnie trolejbusy są wykorzystywane w zaledwie trzech miastach w Polsce. W Gdyni stanowią podstawowy element systemu transpor[...]
EN Trolleybus is one of the most pro-ecological mean of transport. Its development in cities is highly recommended in the EU transport policy. Currently, only three cities in Poland use trolleybuses regularly. In Gdynia they play an important role in the urban transport system, since trolleybus project[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 3 64--65
11
51%
Przegląd Budowlany
PL Realizacja inwestycji pożytku publicznego zwykle stawia inwestora w uprzywilejowanej w stosunku do wykonawcy pozycji, bowiem treść umowy, decyzje administracyjne, uzgodnienia, projekt, finansowanie, jak też odbiory są skupione po tej samej stronie. Taka pozycja inwestora może prowadzić w procesie pr[...]
EN Realization of the public benefit investments places the investor usually on the privileged position towards the contractor. The reason is that contracts, administrative decisions, financing and acceptance of the construction investment are placed usually in the same hands. Such situation can be a r[...]
12
51%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 2 30--32
PL W artykule przedstawiono genezę powstawania przepisów prawnych dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przekonanie, że instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego przyniesie dużo korzyści społeczno-gospodarczych nie sprawdziło się. Efekty współdziałania podmiotów publicznych i prywatnyc[...]
EN The paper presents the origins of creation of legal regulations concerning the concession for construction works or services. The conviction that the public-private partnership will bring numerous social and economic benefits did not come true. The results of cooperation between public and private e[...]
13
51%
Budownictwo i Prawo
2019 R. 22, nr 4 11--15
PL W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi.rn
EN The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last