Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pszenica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Określono wpływ sposobu rozdrabniania próbki ziarna pszenicy na wyniki testu sedymentacyjnego wg Zeleny´ego. W celu przygotowania próbki posłużono się czteroma różnymi urządzeniami rozdrabniającymi, a analizie poddano mąkę o różnym wyciągu. Wykazano, że do rozdrabniania próbki najbardziej nadają si[...]
EN The objective of this study was to determine the effect of milling methods and flour yield on the sedimentation values. Four types of mills were used for the wheat grain grinding and products of different yield were analyzed. Results indicated that most useful for grinding of grain samples are labor[...]
2
88%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 23-29
PL Omówiono technikę wykonywania łączonych oprysków herbicydem z mocznikiem oraz wykazano, że jej skuteczność w uprawie pszenicy ozimej odmiany Almari zależała od rodzaju zabiegu i stężenia cieczy użytkowej. Zastosowanie wyłącznie Aminopielika D (3 dm3×ha-1) przyczyniło się do zwiększenia plonu ziarna [...]
EN There was showed the methods of the simultaneous herbicide and urea sprayings of winter wheat variety Almari, and noted that the efficiency of this was depend on the intervention kind and the usable solution concentration. Aminopielik D application (3 dm3×ha-1) was increased grain yield only to comp[...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów właściwości fizycznych ziarniaków jedenastu odmian pszenicy zwyczajnej. Do badań wykorzystano analizator pojedynczych ziarniaków SKCS. Określono wilgotność, masę, średnicę zastępczą i indeks twardości. Stwierdzono, że badane odmiany w większości charakteryzowały[...]
EN The paper presents measurement results for physical properties of seeds belonging to eleven bread wheat varieties. An analyser of single seeds (SKCS) was used in the examinations. The researchers determined humidity, mass, substitute diameter and hardness index. It was observed that in majority the [...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy podjęto próbę oceny możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do wykrywania zanieczyszczeń masy ziarna. Badano emisję akustyczną wywołaną kompresją ziarna oczyszczonego oraz ziarna z dodatkiem zanieczyszczeń. Wyznaczono energię i amplitudę dźwięku oraz liczbę zdarzeń EA. Wykazano, że[...]
EN The purpose of this work was to determine the possibilities to apply the acoustic emission method to detect grain impurities. The research involved examination of acoustic emission generated during compression of purified grain and grain with impurities. The following values were determined: acousti[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 185-191
PL Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu średniego wymiaru cząstek na parametry procesu ciśnieniowego zagęszczania oraz na wskaźnik podatności materiału na zagęszczanie rozdrobnionych ziaren dwu odmian pszenicy Juma i Maltanka. Wyniki wykazały, że parametry zagęszczania zależą zarówno od śr[...]
EN The paper presents results of the research on determining the impact of mean size of particles on pressure compaction process parameters, and on the index of material susceptibility to compaction for shredded grains of two wheat varieties: Juma and Maltanka. Obtained results prove that compaction pa[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizie poddano wpływ wilgotności ziarna pszenicy odmiany Kobra na jej odporność na pękanie. Ziarno nawilżone do pięciu poziomów wilgotności (w zakresie od 10 do 18%) ściskano na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020. Pomiar odporności na pękanie oparto o nakłady energii wyznaczone przez po[...]
EN The paper presents analysis of the Kobra-variety wheat grain humidity effect on its crack resistance. Grains moisturized to five humidity levels (ranging from 10 to 18%) were pressed in the Zwick Z020 testing machine. Crack resistance measurement was based on energy expenditure determined by surface[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań była analiza energochłonności skumulowanej w produkcji pszenicy i ziemniaków. Badania obejmowały 20 gospodarstw. Określono energię w strumieniach bezpośrednich nośników (olej napędowy, energia elektryczna), surowców i materiałów, pracy żywej i nakładów inwestycyjnych. Na podstawie przepr[...]
EN The purpose of the research was to analyse cumulated energy consumption in wheat and potato production. The research covered 20 farms. The studies allowed to determine energy in direct carrier streams (diesel oil, electric energy), raw materials and materials, labour and investment outlays. Complete[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W opracowaniu przedstawiono oszczędności wynikające z zastosowania nawożenia azotowego w II i III dawce wyznaczonej na podstawie pomiaru intensywności barwy zielonej, będącej w związku ze stanem odżywienia roślin tym makroelementem. Całkowite zapotrzebowanie na azot oszacowano na podstawie założoneg[...]
EN The paper deals with possible reduction of outlays that result from considering chlorophyll content in plant leaves at application of second and third rates of nitrogen. Estimation of the overall demand for nitrogen was based on the assumed yield and the content of mineral nitrogen in soil. Determin[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy jest ocena przydatności automatycznego analizatora wielkości cząstek AWK do wyznaczenia stopnia rozdrobnienia ziarna pszenicy i charakterystyk składu ziarnowego śruty. Wyznaczono średnie średnice arytmetyczne, powierzchniowe i objętościowe ziarna pszenżyta i cząstek śruty pszenicy. Na te[...]
EN The paper was aimed to assess the usability of an automatic drop and particle spectrum analyzer AWK to find degree of grain breaking-up and ground grain composition characteristics. The arithmetical, surface and volume mean diameters of wheat grain and ground grain were determined. Basing on the rec[...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 25-26
PL Praca zawiera opis nowej konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego (patent RP nr 173497), wymuszającego promieniowy ruch rozbitych ziaren w komorze rozdrabniającej. Badania wstępne podczas rozdrabniania pszenicy wykazały, że zastosowanie nowej konstrukcji zespołu roboczego, powoduje zwi[...]
EN Description of a unit new construction of beater shredder working (home patent RP number 173497) forcing radial movement of breaking grains in the crumbling chamber is presented in the paper. Preliminary research carried out during wheat crumbling showed that the new construction of working unit dis[...]
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Właściwie przeprowadzone mineralne nawożenie azotowe decyduje o wysokości i jakości plonu pszenicy. Przenawożenie azotem sprzyja pojawom szkodników w uprawie szczególnie szkodników kłująco-ssących. Podjęte badania miały na celu określenie wpływu różnorodnego zarówno pod względem ilości, jak i formy [...]
EN Properly performed nitrogen fertilization determines the amount and quality of the yield. Excessive nitrogen treatment favours appearances of pests, particularly sucking ones in cultivated crops. The investigations were undertaken to determine the effect of nitrogen fertilization, diversified both a[...]
12
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Większość progów fitotoksyczności metali jest określana w doświadczeniach wazonowych lub laboratoryjnych przy wzroście roślin w roztworach pożywek. Warunki te nie odzwierciedlają warunków polo-wych i nie dostarczają wiarygodnych danych. Celem niniejszych badań było wyznaczenie wartości granicznych t[...]
EN Most metal phytotoxicity thresholds ale determined in pot or laboratory experiments by growing plants in nutrient solutions. Such conditions do not reflect field conditions and do not provide reliable data. The purpose of Ibis study bas been to determine Zn phytotoxicity thresholds for wheat shoots [...]
13
75%
Image Processing & Communications
EN The response of five polish spring wheat cultivars to the infection of heads with Fusarium culmorum ivas investigated with the application of colour image analysis of grain. The results seem to suggest that there is a strong relationship between declining values of the three yield components: number[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Do oceny rzędowego siewu nasion, przeprowadzonego w warunkach polowych, wykorzystano formułę matematyczną zaczerpniętą z literatury przedmiotu. Z przeprowadzonych badań wynika, że prędkość jazdy agregatu oraz dawka wysiewanych nasion nie mają istotnego wpływu na kształtowanie się wartości wskaźnika [...]
EN To the row sowing of seeds evaluation, carried out in field conditions, the mathematical formula ladled with literature of object was used. The obtained results showed that the drive speed of aggregate as well as dose of sowed seeds have not essential influence on value of coefficient of inequality [...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2274-2278
PL Przedstawiono wyniki badań zawartości kwasu ferulowego, wanilinowego, syrynginowego i p- kumarynowego oraz waniliny w 45 próbach ziarna pszenicy ozimej należących do różnych genotypów. Stwierdzono, że spośród analizowanych kwasów w każdej próbie w najwyższym stężeniu znajdował się kwas ferulowy, a j[...]
EN Fourty-five winter wheat genotypes of various origin were studied for contents of feruiic, vanillic, syringic and p-coumaric acids and vanillin. The feruiic acid content mean was the highest (1119 µg/g, p-coumaric acid was characterized by a lower mean concentration (47,5 µg/g), while the lowest and[...]
16
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2002 T. 7, nr 1 12--19
PL Przeprowadzono analizę wpływu czynników odmianowych i technologicznych na wyniki oznaczeń zawartości pszenicy zwyczajnej w makaronie metodami immunochemicznymi, opartymi o specyficzne frakcje białek albuminowych (Durotest) i gliadynowych (test PQC). Wykazano, że na wyniki oznaczeń ma wpływ temperatu[...]
EN The effects of wheat biochemical status, wheat flour yield and various technological additives as well as pasta drying temperature on the durum wheat products adulteration were tested. Adulteration was investigated by albumin (Durotest) and gliadin (test PQC) specific fractions immunoassay. It was f[...]
17
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 2 133--143
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków obróbki hydrotermicznej ziarna, pięciu zróżnicowanych towaroznawczo partii pszenicy, na jego przydatność jako surowca dla przemysłu makaronowego. Otrzymane wyniki doświadczeń wskazują, że oddziaływanie, w określonych warunkach, na ziarno parą wod[...]
EN The effect of various parameters of hydrothermic treatment of five wheat samples representing different technological properties as a raw material for pasta processing was evaluated. The obtained results illustrate that treatment the grain by steam, within specified conditions, can improve the quali[...]
18
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 255--263
PL Badano wpływ prędkości wałeczka wysiewającego i szerokości szczeliny roboczej w kołeczkowym zespole wysiewającym oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy przy dawce wysiewu 250 kg/ha. Wykazano, że spośród badanych czynników istotny wpływ na równomiern[...]
EN The influence of speed of sowing roller, width of working crevice of pin sowing unit, width of area between the rows as well as speed of sowing on uniformity of wheat seeds dosage, at the rate of 250 kg/ha, was investigated. Among studied factors the essential influence on uniformity of seeds dosage[...]
19
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 50-54
PL Celem pracy zaprezentowanej w artykule jest przedstawienie analizy wpływu aktywności wody na wybrane deskryptory emisji akustycznej (EA) ziarna pszenicy. Rejestrowano i analizowano dźwięk generowany podczas jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej odmian Bogatka i Kobra Plus. [...]
EN The aim of this work was to analyze the influence of water activity on acoustic emission of wheat grain. Sound generated during the uniaxial compression single grains v. Bogatka and Kobra Plus was registered and analyzed in the range of 0.1 do 18 kHz. Investigated grains were humidified in descicato[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 181--187
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku tłuszczu na właściwości fizyczne produktu otrzymanego w procesie rozdrabniania. Analiza obejmowała ilość, jak również moment wprowadzenia tego czynnika. Proces przeprowadzono w gniotowniku przy różnych szczelinach roboczych. Wykazano, że dodatek oleju prze[...]
EN The study dealt with the effect of fat addition on some physical properties of ground cereal grain. Both, the quantity and the moment of introducing fatty factor were considered. The experiments were conducted in a crushing mill at different working gaps. It was found that the addition of oil before[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last