Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  psychologia transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Proces edukacji w ruchu drogowym angażuje kursantów i instruktorów nakładając na nich określone, konieczne umiejętności do wypełnienia zadania. Artykuł zawiera ocenę szkolenia teoretycznego i praktycznego na kategorię B prawa jazdy dokonaną przez młodych, początkujących kierowców. Przedstawiono takż[...]
EN The process of education in traffic involves driving candidates and instructors by imposing on them specific, necessary skills to complete the task. This article contains an assessment of theoretical and practical training for a category B driving license made by young novice drivers. It also provid[...]
2
75%
Transport Samochodowy
2012 z. 3 33--51
PL Psychologia transportu jest istotnym obszarem działań Instytutu Transportu Samochodowego. Zakład Psychologii, którego nazwa zmieniała się w czasie tych lat, od początku swojego istnienia w ITS pełnił ważną funkcję w systemie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Artyk[...]
EN Transport Psychology is an important area of Motor Transport Institute activities. Psychology Department, whose name has changed over the years, since its existence in ITS, played an essential role in the road safety system in Poland. Article refers the history of Psychology Department as well as tr[...]
3
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł zawiera informacje na temat wpływu alkoholu oraz narkotyków na organizm ludzki. Opisano wpływ wybranych substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców w ruchu drogowym. Przedstawiono zagrożenia wynikające z wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów. Szczególny na[...]
EN The article contains information about the effects of alcohol and drugs on the human body. Describes the impact of selected psychoactive substances on the behaviour of drivers on the road. Presented risk due to the influence of psychoactive substances on driving ability. Particular emphasis is place[...]
4
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano popularnie stosowane na świecie komputerowe systemy wspomagania diagnostyki psychologicznej w badaniach kierowców. Artykuł opisuje ich wady i zalety, a także porównuje je do innych stosowanych w psychologii transportu metod badań. W pracy skupiono się na opisie najbardziej [...]
EN This article presents popular computer-aided systems for the traffic psychological assessment. Paper describes their advantages and disadvantages in terms of other applied methods for the psychological diagnosis. Article provides detailed information about worldwide standard for computerized psychol[...]
5
75%
Transport Samochodowy
2012 z. 1 5--15
PL Na zachowanie kierowców i na występowanie wypadków drogowych ma wpływ bardzo wiele czynników. Psychologowie transportu próbują te zależności opisywać za pomocą modeli, które porządkują dotychczasową zdobytą w badaniach wiedzę. Modele wyjaśniają i opisują dlaczego kierowcy zachowują się w określony s[...]
EN Complex set of different factors influence drivers’ behavior. Traffic psychologists use models to describe relations between factors and to organize existing knowledge. Models explain and describe causes of drivers’ behavior. However, the diversity of existing models requires systematized approach. [...]
6
75%
Transport Samochodowy
2014 z. 2 45--71
PL Badacze od dawna próbują ustalić różnice i podobieństwa między kobietami i mężczyznami w zakresie funkcjonowania w różnych sferach życia. Analizy dotyczą zarówno sposobu funkcjonowania poznawczego, w tym sprawności intelektualnej, jak również społecznego i emocjonalnego. Z punktu widzenia psychologi[...]
EN Researchers have long been trying to determine the differences and similarities between women and men in terms of functioning in various spheres of life. The analyses concern both cognitive functioning, including intellectual capacity, as well as social and emotional one. From the viewpoint of trans[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 4767--4776
PL Jednym z warunków uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem jest, oprócz umiejętności obsługi urządzeń sterowniczych i znajomości przepisów regulujących ruch drogowy, także zdrowie fizyczne i psychiczne. W psychologii transportu najistotniejsza jest ta ostatnia składowa, zatem badania psychologiczn[...]
EN Apart from knowledge on road traffic regulations and ability to operate a vehicle, one the conditions to receive a driving license is the physical and psychical health. In traffic psychology the last aspect is the most important one, therefore psychological examination of drivers base on assessment [...]
8
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 4 15--28
PL Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r, poz. 937) jednym z elementów badania psychologicznego jest zba[...]
EN According to the Regulation of the Minister of Health of July 8, 2014 on the psychological tests of persons applying for the vehicles driving license and drivers and persons performing duty of a driver (Journal of Laws of 2014, item 937), one of the elements of a psychological tests is to examine in[...]
9
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 4 29--40
PL Artykuł prezentuje wyniki badań nad oceną wpływu funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN) na zachowania kierowców w ruchu drogowym, w tym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Oceny parametrów OUN dokonywano przy wykorzystaniu elektroencefalogramu (EEG) umożliwiającego badanie bioelektrycznej[...]
EN The article presents the results of research on the assessment of the impact of the central nervous system functioning (CNS) on the drivers behaviour in the road traffic, including road safety. CNS parameters were assessed using an electroencephalogram (EEG) to study bioelectrical brain function, an[...]
10
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 752--762
PL Psychologicznemu badaniu w zakresie psychologii transportu podlegają, zgodnie z przepisami, określone grupy kierujących, w tym kierowcy pojazdów wojskowych. Ponieważ praca wiąże się z wysokim poziomem podejmowanego ryzyka, tej grupie kierujących stawiane są bardzo wysokie wymagania, zarówno w zakre[...]
EN Specific groups of drivers, including drivers of military vehicles are subject to psychological examination of the transport psychology according to the polish low. The work of these drivers are associated with a high level of risk, so these jobs tend to place strong demands on psychophysiological c[...]
11
75%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 4 36-41
PL W artykule poruszono problem agresywnego zachowania na drodze. Wyodrębniono główne czynniki sprzyjające zachowaniom antyspołecznym wśród kierowców: panujący w społeczeństwie schemat i rola kierowcy, anonimowość, agresywna jazda jako mechanizm autowaloryzacji oraz modelowanie ryzykownych zachowań prz[...]
EN This study presents the main reasons of driver's aggressive behavior on the roads and the most effective methods of prevention. The specific cognitive schema of a drivers as a group of society, anonymity, risky driving as a self-affirmation procedure and mass media as a source of aggressive behavior[...]
12
63%
Logistyka
PL Specjaliści od lat starają się określić, jakie predyspozycje psychofizyczne powinny charakteryzować dobrego kierowcę. Pomijając aspekty faktycznie uniemożliwiające, bądź w znacznym stopniu ograniczające zdolność do prowadzenia pojazdu, coraz częściej zwraca się uwagę na czynniki psychiczne, jakie ma[...]
EN For several years specialists have been trying to determine which psychophysical predispositions characterise good drivers. Putting aside factual aspects which enable or limit driving capabilities, recently more attention is being drawn to psychological factors, which influence drivers themselves. T[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 21--29
PL Artykuł przybliża istotne czynniki wpływające na czas reakcji kierowcy z punktu widzenia psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Psychologia transportu jest tą dziedziną profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, która skupia się na sprawności i właściwych zachowaniach kierowców. [...]
EN Article presents important factors affecting the driver's reaction time from the point of view of transport psychology and road traffic safety. Transport psychology is the area of road traffic safety prevention that focuses on efficiency and proper behavior of drivers. Transport psychologists conduc[...]
14
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 3 5--15
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z obszaru psychologii transportu i ruchu drogowego, którym aktualnie poświęca się najwięcej uwagi w dyskusjach i badaniach międzynarodowych, a mianowicie: (1) szkolenie kierowców, ocena ich umiejętności i przyznawanie praw jazdy, (2) kierowcy młodzi i sta[...]
EN The article presents some selected issues from the psychology of transport and traffic, which at present occupy a central place in discussions and international studies, e.g.: (1) driver training, assessment and licensing, (2) young/older drivers and (3) road safety education and marketing. Interest[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 104--109, CD
PL Referat dotyczy zagadnień testowania i analizy wpływu oznakowania na zachowanie kierowców i warunków ruchu, co stanowi przedmiot eksperymentalnych analiz od wielu lat. Najczęstsze analizy dotyczą środowiska okołodrogowego oraz aspektów widoczności i adekwatnego przekazu znaku. W referacie zostały pr[...]
EN The issue of testing and analyzing the impact of road signs on the drivers’ behaviour and traffic conditions has been the subject of experimental analyses for many years. The most common analyzes concern the road-side environment and the visibility aspects as well as adequate message transmission. T[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest określenie, które zmienne składają się na portret psychologiczny sprawców wypadków drogowych i na podstawie których cech najtrafniej można prognozować skłonność do uczestniczenia w tych wypadkach. Artykuł jest oparty o badania empiryczne przeprowadzone na 100 mężczyznach (badania[...]
EN The main objective of the study is to determine which variables comprise the psychological portrait of the perpetrators of road accidents, and on what basis the tendency to be involved in these accidents is most accurately predictable. The article is based on empirical studies conducted on 100 men ([...]
17
51%
Transport Samochodowy
2012 z. 3 17--32
PL Na zachowanie kierowców i na występowanie wypadków drogowych ma wpływ bardzo wiele czynników. W Polsce jednym z kluczowych elementów systemu dążącego do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego są psychologiczne badania kierowców. Istnieją poważne rozbieżności w opiniach środowiska psychologów tra[...]
EN Complex set of different factors influence drivers’ behavior. In Poland psychological tests for drivers are one of the key elements of the road safety system. There are significant differences amongst transport psychologists concerning the choice of methods for testing of drivers, mainly when it com[...]
18
51%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 1 4--9
PL Postępujący wzrost wykorzystania samochodów w codziennych podróżach miejskich stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, stojąc na przeszkodzie realizacji planów zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Zrozumienie przyczyn, z powodu których ludzie preferują samochód ponad pozostałe[...]
EN The continuous growth of car usage in everyday city journeys constitutes a significant threat to the natural environment and hinders the realization of agglomerations’ sustainable development plans. To understand reasons which make people prefer to use cars instead of public transport as well as how[...]
19
51%
Logistyka
PL Na bezpieczeństwo ruchu drogowego składa się wiele elementów, z których najważniejszymi są: człowiek, pojazd, droga i warunki drogowe. Spośród tych elementów pierwszeństwo ma człowiek, który stanowi jedyny świadomy element sytuacji drogowej i to zazwyczaj podejmowane przez niego działania wpływają n[...]
EN Many elements consist on road safety, the most important are: driver, vehicle, road, road conditions. The driver has a priority and he is the only conscious part of the road situation and usually because of his behavior the road accident happens. Attitudes and behaviors that represent the driver whi[...]
20
51%
Transport Samochodowy
2014 z. 2 5--22
PL Przepisy Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku określają, iż jednym z warunków niezbędnych do kierowania pojazdem jest sprawność fizyczna i psychiczna. O ile badaniu sprawności fizycznej podlegają wszyscy kierujący, już na etapie ubiegania się o prawo jazdy, o tyle sprawność psy[...]
EN Provisions of the Act on the vehicles’ drivers of 5 January 2011 specify that one of the conditions necessary to drive the vehicle is physical and mental fitness. While all the drivers are subject to the physical fitness examination, already at the stage of applying for a driving license, the mental[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last