Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przystanki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 24-25
PL Opis metody rozporowej przykrycia rowu odwadniającego i budowy nad nim przystanku autobusowego wraz z wiatą przystankową. Rozwiązanie to zastosowano przy budowie przystanków w osiedlach peryferyjnych we Wrocławiu.
EN Description of ditch coping method using straining beams and location of bus stop with shelter over it. Such solution has been applied in some residential areas of Wrocław outskirts
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 6 13-19
PL Charakterystyka drogi dojścia do przystanku. Standardy obsługi pasażerów w zakresie dojścia do przystanków. Zmniejszenie odległości międzyprzystankowej (zagęszczanie obsługi, linie meandrujące). Efektywność poprawy dostępności przystanków.
EN Characteristics of access route to bus stop. Standards for passengers' service in the field of access to the bus stop. Decrease of distances between bus stops (services condensation, winding lines). Effectiveness of bus stops accessibility improvement.
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 28-30
PL Potrzeba istnienia przystanków "na żądanie" w sieci komunikacyjnej miast. Metoda określania statusu przystanków "na żądanie". Przykład obliczeniowy ustalania statusu przystanków na sieci tramwajowej Zagłębia Dąbrowskiego.
EN The necessity of flag stops existence in transport network of towns. Method for determining the status of flag stops. The counting example for determining the stop status at tram network of Dąbrowa Basin.
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 3 25-32
PL Zagadnienia projektowania przystanków jako przestrzeni przyjaznej pasażerowi. Zasady projektowania przystankowych wysepek tramwajowych oraz części chodnika przy którym zatrzymują się autobusy na przystanku nazywanych wspólnie peronami.
EN Problems of stopping-place forming as a passenger friend space. Rules of designing for tram island and part of pavement where the buses stop called together passenger platforms.
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 12 16--21
PL Tematyka artykułu dotyczy wiat przystankowych, będących integralnym elementem transportu zbiorowego w Polsce. Mając na uwadze obserwowane uszkodzenia i katastrofy tych obiektów, skupiono się na aspektach projektowych i wykonawczych związanych z ich realizacją i funkcjonowaniem w naszym kraju. Przeds[...]
EN Topics of the paper include issues related the bus shelters, which are an integral part of public transportation in Poland. Due to their failures and construction disasters, the design and construction issues related to the construction of such objects in our country are discussed. The basic design [...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 11 21--25
PL W artykule podjęto tematykę wiat przystankowych funkcjonujących w transporcie zbiorowym w Polsce. Omówiono zagadnienia prawne związane z ich realizacją oraz przedstawiono przykłady nowoczesnych obiektów, jakie w ostatnim okresie wykonano w naszym kraju. Podano podstawowe informacje na temat stosowan[...]
EN The bus shelters operating in public transport in Poland are the topic of the paper. The legal issues related to the construction and examples of modern objects, which recently have been built in our country are discussed. The basic information on the most commonly used types, forms, structure, mate[...]
7
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 4 24-30
PL Czynniki wpływające na długość czasu wymiany pasażerów na przystanku. Analiza czasu wymiany pasażerów na przystanku w zależności od typu autobusu. Estymacja średniego czasu i składnika losowego czasu wymiany pasażerów na przystanku.
EN Some factors influencing on the length of the transfer time at the bus stop. The analysis of the passengers’ transfer time at the bus stop in relation to the type of urban bus. Estimation of mean time and random component of passengers’ transfer time at the bus stop.
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 5 10-1
PL Struktura nazw hierarchicznych przystanków. Wybór obiektów do nazw przystanków. Wykorzystywanie nazw własnych w nazwach przystanków. Nazwy potoczne. Umieszczanie nazw przystanków na przystankach. Znaczenie nazw przystanków w informacji internetowej.
EN Structure of names of hierarchical stopping-places. The choice of objects for stopping-places names. Usage of specific names in stopping-place names. Customary names. Placing of stopping-place names at stopping-places. Meaning of stopping-place names in the internet information.
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 618--622
PL Praca dotyczy problematyki oceny znaczenia punktów przystankowych i ich roli w systemach miejskiego transportu publicznego. Przedstawiono ogólny opis punktów wymiany pasażerów i propozycję kryteriów służących do ich oceny. Opracowany model oceny może być użyteczny dla organów zajmujących się doborem[...]
EN The paper concerns the issue of assessing the significance of stops and their role in urban public transport systems. A general description of the stops and a proposal for the criteria for their evaluation have been described. The model can be useful for the authorities involved the selection of the[...]
10
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 5 10-16
PL Rodzaje dostępności transportu publicznego. Zasięg oddziaływania przystanków komunikacji publicznej. Ludność Poznania w strefie oddziaływania przystanków. Analizy dostępności przestrzennej przystanków w Poznaniu.
EN The types of public transport accessibility. The range of public transport stops influence. Inhabitants of Poznan in the area of stops influence. Analysis of area accessibility for stops in Poznan.
11
63%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 6 24-29
PL Zasady zabudowy poszczególnych elementów przestrzeni przystankowej: krawędź peronowa, przestrzeń komunikacji, przestrzeń oczekiwania, strefa bezpieczeństwa, konstrukcja wiat. Uwzględniono również zintegrowaną obsługę pasażerów. Przykład modelowego rozwiązania dla Wrocławia.
EN Rules of each element of stopping place development: platform edge, transportation space, waiting space, protection area, island station roof. Integrated passenger service has been also included. The example of model solution for Wroclaw.
12
51%
Logistyka
2014 nr 6 3657--3666
PL Referat przedstawia wybrane elementy badań dotyczących bezpieczeństwa pieszych na przystankach transportu zbiorowego, przeprowadzonych na wybranych poligonach w Krakowie. Ze względu na małą liczebność wypadków zdecydowano się na analizy z wykorzystaniem techniki konfliktów. Badania w Krakowie polega[...]
EN The paper presents some outcomes from research on the safety of pedestrians at public transport stops, carried out on a selected places in Krakow. Due to the small number of accidents, it was decided to use analysis based on a techniques of conflicts. The study in Krakow consisted on registering a h[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last