Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyroda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 44-45
PL Zazielenianie miast to zadanie nie tylko dla samorządów i organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Przyroda w mieście opłaca się również przedsiębiorcom. Drzewa zwiększają sprzedaż, przyciągają klientów oraz pozytywnie wpływają na efektywność pracowników.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Pomiędzy światem przyrody a osiągnięciami wielu działów nauki, w tym mechaniki, istnieją ścisłe analogie. Ludzie od najdawniejszych czasów, obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie i naśladując je, umieli wykorzystać niektóre spostrzeżenia w praktyce. Mechanika rozumiana w całym swoim szerokim za[...]
EN There are very precise analogies between Nature and the achievements of many branches of science including mechanics. For time immemorial people have observed the phenomena of nature and following them, they have made use of some observations and found some applications. The basic definitions and cr[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 18-20
PL Organizmy na Ziemi, aby przetrwać musiały przystosowac sie do nieustannie zmieniającego się środowiska. Dzięki temu natura rozwiązała już wiele problemów, z którymi ludzie wciąż się zmagają. Biomimikra jest dyscypliną, która bada mechanizmy zachodzace w przyrodzie, a następnie przenosi je do naszego[...]
4
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 4 180-183
PL Artykuł jest poświęcony przedstawieniu ekoinżynierii rozumianej jako pewien rodzaj alternatywy w stosunku do określonych strategii działania człowieka w środowisku polegających głównie na jego ochronie. Autor uważa bowiem, iż podejście typu ochroniarskiego jest za wąskie, a nawet niekiedy szkodliwe [...]
EN The article presents ecoengineering understood as a type of alternative in relation to conventional types of human strategies of acting in the environment which mainly consist in environmental protection. In author's opinion, the protection-focused approach seems to be too narrow if not harmful for [...]
5
100%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 3 105-107
PL W poszanowaniu dla natury rodzaj ludzki przetrwał ekologiczny kryzys; kryzys ludzkiej świadomości i rozumienia dla świata, jego natury, charakteru oraz prawidłowości nim rządzących. W starożytności świat (natura, przestrzeń, kosmos) były objaśniane przez takich greckich filozofów jak Tales, Heraklit[...]
EN In respect to a nature, our human kind is being survived in an ecological crisis - the one of our human consciousness on our world, its substance, character, regularities and understanding. In antique times the world (nature, space, cosmos) was just explained and described by Greek philosophers like[...]
6
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 267-271
PL Autor proponuje wyodrębnienie nowej dziedziny wśród nauk przyrodniczych - ochronę biosfery, dla której proponuje nazwę - geosozologia. Ta nowa dziedzina naukowa ma polegać głównie na: - badaniu wzajemnych oddziaływań społeczności ludzkiej i przyrody, - ocenie przyczyn i następstw antropogenicznego o[...]
EN The author proposes to separate a new scientific discipline among life sciences - protection of biosphere for which the term geosozology is proposed. This new scientific discipline will primarily be focused on: - investigating the mutual impacts of the humans and the nature, - assessing the reasons [...]
7
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 272-273
PL Negatywna antropopresja na środowisko przyrodnicze wywiera coraz większą jego destrukcję. Nie pozostaje to bez wpływu na ekologiczne warunki życia człowieka. Nauka interesuje się więc tym zagadnieniem w coraz większym stopniu. Jako opozycję przyjmuje się pozytywne oddziaływanie, nie może to jednak [...]
EN Negative anthropopression on natural environment causes its greater and greater destruction. This does not stay without the influence on ecological life conditions of the Man. The science is interested with this problem more and more. As the opposition a positive influence is accepted, it cannot how[...]
8
75%
Analityka : nauka i praktyka
2007 nr 3 39-41
9
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 34-35
PL Cięcie drzew podlegało i nadal podlega ustawicznym modyfikacjom. Wraz ze zmianami stosunku do przyrody, rozwojem nauk przyrodniczych oraz możliwości technicznych zmieniają się poglądy na temat technik cięcia i jego wpływu na drzewa.
10
75%
Problemy Ekologii
2006 R. 10, nr 5 227-231
PL Kultura jest otwartym nielinearnym systemem z wewnętrzną informacją, którą jest kultura duchowa. W treści i strukturze kultury duchowej należy więc poszukiwać nie tylko przyczyny dzisiejszego kryzysu ekologicznego, lecz także jego rozwiązania.
EN Culture is an open, non-linear system with an internal information which is the spiritual culture. It is therefore the content and the structure of the spiritual culture that the reasons but also the solutions of the present ecological crisis should be sought for.
11
75%
Przegląd Geodezyjny
12
75%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 4 92--103
PL Artykuł dotyka tematu odwiecznego przenikania się natury przyrody – procesów naturalnych warunkujących fizjonomię krajobrazu z naturą człowieka – twórcy kultury, kolejnej determinanty krajobrazowej. Asumptem do powstania artykułu jest interesujący przykład realizacji The City of Culture – Miasta Kul[...]
EN This article is about the ongoing subject of how to intertwine nature or the natural processes that determine the physiological aspects of a landscape together with human civilization – the creator of culture that has a subsequent impact on the landscape. The basis of this article was a very interes[...]
13
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL W ostatnich latach w kilku światowych ośrodkach naukowych, szczególnie w USA i Japonii, prowadzi się intensywne prace mające na celu opanowanie i wykorzystanie do praktycznych celów efektów związanych z nieliniowością zjawisk przyrodniczych. Pierwsze prace teoretyczne dotyczące tej problematyki zawd[...]
EN An attempt to apply and use for practical purposes the effects associated with nonlinearity of natural phenomena. Definition of the chaotic dynamics and deterministic chaos. A generator of chaotic effects is discussed.
14
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 3 41--42
PL Rozważając problematykę związaną z przestrzenią publiczną, przede wszystkim skupiamy się na jej formie, strukturze, rodzaju powiązań z otoczeniem oraz uwarunkowaniach przyrodniczych, jakim podlega. Ale nie zawsze dostrzegamy, że ta przestrzeń pełni też inną funkcję – jest elementem gry rynkowej, a t[...]
15
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 43--44
PL W poprzednich trzech artykułach próbowano przybliżyć założenia do zmian w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie ochrony szeroko rozumianej zieleni. Czas jednak nie stoi w miejscu, w związku z czym w trakcie publikacji cyklu artykułów poświ[...]
16
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2000 R. 45, nr 3/4 161--172
EN Krzysztof Kluk, the first Polish botanist and florist of the Enlightenment, lived and worked during the heyday of intellectual life in Poland. I lis life and activity have always attracted the interest of biographers: indeed, the first biography of the scientist was written by Szymon Bielski, when K[...]
17
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
PL Było lato 1830 roku, Goethe miał już wówczas 81 lat, gdy z Paryża dotarły do Weimaru wiadomości o wybuchu rewolucji lipcowej i wywołały na dworze wielkie poruszenie. Wychowawca młodego księcia, Szwajcar Frédéric Soret (1795-1865) opowiada, jak to odwiedził 2 sierpnia owego roku Goethego, który go pr[...]
EN The article is devoted to the famous scholarly debate between É. Geoffroy Saint-Hilaire and G. Cuvier at the Académie Royale des Sciences in March 1830, and, in particular, to the role that was indirectly played in it by the poet-naturalist Johann W. Goethe, who published an account of the debate, i[...]
18
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
PL Okres do końca XVIII wieku w Polsce uznać można za czasy, w których dokonało się wstępne, właściwie tylko przy użyciu praktyki rolniczej, hodowlanej, górniczej, poznanie zasobów naturalnych kraju. Naukowe poznawanie zasobów mineralnych według ówczesnych zasad badawczych rozpoczęło się dopiero pod ko[...]
EN The article provides an outline account of how Poland's natural resources were gradually explored from the end of the 15th century. The scientific exploration of those resources began only at the end of the 18th century, and it had been preceded by many centuries of land cultivation and animal husba[...]
19
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 17 24--32
PL Sacrum (aspekt socjologiczny) pojmuje się jako coś co obiektywizuje siły danej społeczności. W aspekcie fenomenologicznym sacrum to także moc, ale również idea oddzielenia, tajemniczości, etc. Dla wielu badaczy sacrum to centralna kategoria religii – fakt społeczny (E. Durkheim) oraz boska rzeczywis[...]
EN The sacrum (sociological aspect) is conceived as something that objectifies the forces of a given community. In the phenomenological aspect the sacrum means not only the power, but also the idea of setting apart, mystery, etc. For many researchers the sacrum is the central category of religion – a s[...]
20
63%
Problemy Ekorozwoju
2009 Vol. 4, nr 2 114-118
PL Poprzez wskazanie i dyskusję niemożliwych do przyjęcia konsekwencji, jakie niesie propagowany przez Dawkinsa genocentryzm, autorka starała się wykazać, iż nie można go uznać za zasadny paradygmat rozumienia świata. Te same fakty empiryczne interpretować można w odmienny sposób. Dawkins widzi przyrod[...]
EN Through the indication and criticism of unacceptable consequences that follow the concept of genocentrism, as propagated by Dawkins, the author has endeavoured to show that it cannot be regarded as a justified paradigm of understanding the world. The same empirical facts can be interpreted in differ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last