Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy pasażerskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podstawowym wyznacznikiem atrakcyjności "busa", postrzeganym przez pasażera, stała się stosunkowo niska cena biletu za przejazd na danej trasie. W jaki sposób zostały osiągnięte niższe w odniesieniu do PKS koszty, które pozwoliły na ustanowienie tak niewielkich cen?
2
63%
Problemy Kolejnictwa
1998 Z. 128 117-129
PL Przedstawiono aktualną organizację pasażerskich przewozów kolejowych na krótkie odległości w aglomeracji warszawskiej. Wskazano na potrzebę utworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej i określono wymagania, które kolej musi spełniać aby się włączyć do tego systemu. Wykazano celowość twor[...]
EN Current organization of railway passanger transport for short distance in Warsaw agglomeration was presented. It was focused to the neccessity of creating public system traffic and that railway has to meet described requirements for joining in this system. It was proved to create High-Speed Urban Tr[...]
3
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Głównym celem każdego przedsiębiorstwa powinno być świadczenie tylko takich usług, które będą w pełni spełniać oczekiwania klientów. Żeby określić stopień zadowolenia klientów, należy między innymi: badać potrzeby i oczekiwania klientów, mierzyć satysfakcję klientów i podejmować działania, z uwzględ[...]
4
63%
Przegląd Komunikacyjny
5
63%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 4 43-50
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 555-564
PL W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze [...]
EN The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Aglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several [...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Konkurencja należąca do podstawowych pojęć teorii ekonomii, związana jest z postępowaniem podmiotów rynkowych. Przejawia się ona w takim postępowaniu podmiotów rynkowych, poprzez które zmierzają one do osiągnięcia przewagi rynkowej, pozwalającej na pełniejsza realizacje ich celów. Rynek transportowy[...]
8
51%
Logistyka
PL Autor w swoim referacie przybliża zjawisko usług kabotażowych w transporcie. Przedstawia to w kontekście transportu drogowego oraz kolejowego. Kabotaż w transporcie kolejowym odnosi do wejścia w życie dyrektywy 2007/58/WE dotyczącej otwarcia rynku dla międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przedst[...]
EN Author, in his report tells about the phenomenon of cabotage services in transport. He presents it, in contekst of road and rail transport. Cabotage in rail transport refers to entering in life directive 2007/58/WE with concerns opening of market for international passengers transit. He describes it[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano modele zarządzania transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich (Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Przykłady te mogą stanowić wskazówkę przy kształtowaniu polityki regionalnej, a w szczególności przy kreowaniu polskiego modelu zarządzania i finansowani[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zakres zagadnień związanych z ogólną organizacją i finansowaniem usług przewozowych w transporcie publicznym w prawie unijnym jest regulowany Rozporządzeniem 1191/69 z późniejszymi zmianami. W artykule autor omawia to Rozporządzenie, a także opisuje nowy projekt unijnego rozporządzenia o transporcie[...]
11
51%
Logistyka
PL Samorządy wojewódzkie jako podmioty odpowiadające za organizację regionalnych przewozów kolejowych stają przed odpowiednim wyborem linii do rewitalizacji. Dla popularyzacji systemu wybór odpowiedniej linii ma znaczenie fundamentalne, jako tzw. dobry przykład. Hierarchizacja linii jest wynikiem zasto[...]
EN Voivodship self-government is responsible for organization and subsidization of regional passenger rail service. Additionally, choice of the rail line for revitalization is also in hands of province administration. To make passenger rail transport more popular, appropriate choice of rail line is pre[...]
12
51%
Logistyka
2008 nr 2 23-26
13
51%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 3/4 79-91
14
51%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 3/4 65-77
15
51%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 4 51-61
16
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozpatrując rynek przewozów pasażerskich można wyróżnić jego podstawowe trzy segmenty, charakterystyczne dla zróżnicowanych potrzeb podróżnych.
17
51%
Problemy Kolejnictwa
2006 Z. 142 5-16
PL W artykule omówiono szereg zagadnień dotyczących transportu kolejowego w Polsce. Przybliżono dotychczas stosowane dokumenty związane z polityką transportową oraz występujące problemy związane zarówno z infrastrukturą kolejową, jak i przewozami pasażerskimi i towarowymi
EN The paper presents a number of issues regarding railway transport in Poland. Currently used documents on transport policy and existing problems concerning railway infrastructure as well as freight and passenger services arę discussed.
18
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ostatnich latach zaszły duże zmiany w polityce sprzedaży usług europejskich kolei. Zaczęto . inspirując się rozwiązaniami stosowanymi w lotnictwie . próbować różnicować ceny w przewozach dalekobieżnych, żeby w pełni wykorzystywać wolne miejsca, uzyskując jednocześnie możliwie duże przychody.
19
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wprowadzenie w życie postanowień uchwały o restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych pozwoliło samorządom uruchomić środki na zakup taboru przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych. Po pięcioletniej przerwie bramy krajowych wytwórni mogły wreszcie opuścić tak bardzo oczekiwane autobusy szyn[...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecna sytuacja rynkowa stawia producentów usług transportowych wobec konieczności zmiany filozofii działania. Wyprodukowanie usługi, nawet doskonałej z punktu widzenia producenta, nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. W centrum uwagi powinien znaleźć się klient - podróżny i jego oczekiwania[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last